• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA KARŞI TUTUM VE MOTİVASYONLARININ OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ İLE İLİŞKİSİ
(THE RELATION OF 5th AND 6th GRADE STUDENTS’ ATTITUDE AND MOTIVATION TOWARD READING TO READING COMREHENSION SKILLS )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/2
Sayfa : 949-969
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.596


Özet
Bu çalışmanın amacı; 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin okumaya karşı tutumlarını ve okuma motivasyonlarını ortaya koymak ve anlama düzeyi, okuduğunu anlama becerisi, kişisel eğilimden kaynaklanan okuma ve okuldan kaynaklanan okuma dereceleri ile ilişkilerini araştırmaktır. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini Kars il merkezinde ilköğretim 5. ve 6. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada seçkisiz örneklem tekniğinin bir türü olan basit-tesadüfi örneklem tekniği kullanılmıştır. Buna göre Kars il merkezindeki 21 okul içerisinden rastgele (Fevzipaşa Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu ve İmamhatip Ortaokulu) okullar seçilmiştir. Daha sonra bu okullardan küme örnekleme yöntemi ile seçilen 5. ve 6. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerle çalışılmıştır. Araştırmanın örneklem büyüklüğü 0,98 güven düzeyinde 438 kişi olarak belirlenmiştir (Büyüköztürk vd., 2014).Veriler; Başaran ve Ateş (2009) tarafından geliştirilen “Okumaya İlişkin Tutum Ölçeği”, İleri (Aydemir) ve Öztürk (2013) tarafından geliştirilen “Metinlere Yönelik Okuma Motivasyonu Ölçeği”, Yıldız (2010) tarafından geliştirilen “Okuma Miktarı Ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen başarı testi “Okuduğunu Anlama Testi” kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutum ve motivasyonlarının yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, tutum ve motivasyon arasında olumlu yönde orta düzeyde bir ilişki varken, motivasyonun anlama ve kişisel eğilimden kaynaklı okuma ile daha düşük düzeyde ilişkisi olduğu görülmüştür. Tutumun, anlama ve kişisel eğilimden kaynaklı okuma ile pozitif yönde anlamlı fakat düşük düzeyde bir ilişkiye sahip olduğu tespit edilirken, okuldan kaynaklı okuma miktarının da hiçbir değişkenle ilişkili olmadığı anlaşılmıştır. Okuduğunu anlama ile ilgili elde edilen bulgulara göre, motivasyon okuduğunu anlamanın %31’lik kısmını açıklarken, tutum düzeyinde okuduğunu anlama ile ilgili anlamlı bir sonuç elde edilememiştir. Aynı şekilde kişisel eğilimden kaynaklanan okuma ile ilgili elde edilen bulgulara bakıldığında, tutumun anlamlı olmadığı; ancak motivasyonun kişisel eğilimden kaynaklanan okumayı etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okuma, motivasyon, tutum, anlama, kişisel eğilimden kaynaklanan okuma.

Abstract
The objective of this study is to reveal attitudes and motivations of 5th and 6th grade students toward reading and investigate their correlation with the level of comprehension, skill of reading comprehension, skill of reading arising from personal tendency, and skill of reading arising from school. The study was conducted in the relational screening model. The population of the study consisted of 5th and 6th grade students receiving primary education in the city center of Kars. Being among the random sampling technique; simple random sampling technique was used in the study. Accordingly, schools (Fevzipaşa Secondary School, Atatürk Secondary School and İmamhatip Secondary School) were randomly selected from 21 schools in the city center of Kars. And then the study was conducted with students receiving education in the 5th grade (7 classes) and in the 6th grade (4 classes), who were selected from these schools by using the cluster sampling method. The sample size of the study was determined as 438 individuals at the confidence level of 0.98 (Büyüköztürk et al., 2014).The data were collected by using the “Reading Attitude Scale” developed by Başaran and Ateş (2009), “Reading Motivation Scale for Texts” developed by İleri (Aydemir) and Öztürk (2013), “Reading Extent Scale” developed by Yıldız (2010) and the “Reading Comprehension Test” developed by the researcher as a success test. According to the results, it was determined that 5th and 6th grade students had higher attitudes and motivations toward reading. Additionally, while there was a positively moderate correlation between attitudes and motivations, motivation had a lower correlation with comprehension and reading arising from personal tendency. It was determined that while attitudes had a positively significant but lower correlation with comprehension and reading arising from personal tendency; reading arising from school had no correlation with any variable. According to the findings about reading comprehension; while motivation could account for 31% of reading comprehension, there was no significant result concerning reading comprehension in attitude level. Similarly, considering the results about reading arising from personal tendency; it was determined that attitude was not significant, but motivation affected reading arising from personal tendency.

Keywords
Reading, motivation, attitude, comprehension, reading arising from personal tendency.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri