• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KISA AZİM (SEBAT) ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(TURKISH ADAPTATION OF THE SHORT GRIT SCALE (GRIT-S): VALIDITY AND RELIABILITY STUDY )

Yazar : Hakan SARIÇAM  İsmail ÇELİK, Aytunga OĞUZ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/2
Sayfa : 927-935
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.622


Özet
Bu çalışmanın amacı Kısa Azim Ölçeğini Türkçeye uyarlayarak ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Kütahya ve Ağrı illerinde üniversite eğitimlerine devam eden 186 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların 108’i kadın ve 78’i erkek olmakla birlikte yaşları 18 ile 27 arasında değişmekte olup yaş ortalamaları 21.3’tür. Benzer ölçek geçerliliği çalışmasında Motivasyonel Kararlılık Ölçeği kullanılmıştır. Dilsel eşdeğerlik çalışmasında Türkçe ve İngilizce formlar arasında r=.89 (p= .00) ilişki bulunmuştur. KMO örneklem uygunluk katsayısı .83 ve Bartlett Sphericity testi sonucu χ2= 503,877 (p<.001, sd=24) olarak saptanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu 8 maddelik 2 boyutlu modelin uyum indeksi değerleri (χ2/sd=2.06, p=.00011, RMSEA= .046, CFI=.95, GFI=.94, AGFI=.93, SRMR=.047) olup madde faktör yüklerinin .42 ile .77 arasında sıralandığı görülmüştür. Benzer ölçek geçerliği çalışmasında Motivasyonel Kararlılık Ölçeği ve Kısa Azim Ölçeği arasında r=.68 p<.01 önem düzeyinle ilişki bulunmuştur. Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayıları ölçeği bütünü için .83, ilginin tutarlılığı alt boyutu için .80, gayrette ısrar alt boyutu için .71 olarak hesaplanmıştır. Test tekrar test güvenirlik katsayısı .69 olarak hesaplanmış olup düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayılarının .33 ile .65 arasında sıralandığı görülmüştür. Sonuç olarak Kısa Azim Ölçeğinin bireylerde azim, kararlılık, ısrar ve sebatkâr olma düzeyini değerlendirebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Azim, kararlılık, ölçek

Abstract
The aim of this study is the Turkish adaptation of the Grit-S and examination of its psychometric properties. Participants were 186 (108 females and 78 males) university students who were enrolled in Kütahya and Ağrı, Turkey. Their ages ranged from 18 to 27, and the mean age of the participants was 21.3 years. Motivational Persistence Scale was used for concurrent validity. There is a significant correlation between the original and Turkish version of the scale in the equivalency was .89 (p= .00). Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of sampling adequacy of .83 and a significant result on Bartlett’s test of sphericity χ2= 503,877 (p<.001, df=24). Results of confirmatory factor analyses demonstrated that 8 items yielded two factors as original form and that the two-dimensional model was well fit (χ2/df=2.06, p=.00011, RMSEA= .046, CFI=.95, GFI=.94, AGFI=.93, SRMR=.047). Factor loadings ranged from .42 to .77. In the concurrent validity significant relationships (r= .68) was found between the Motivational Persistence Scale and Shor Grit Scale. Cronbach alpha internal consistency coefficient was found as .83 for whole scale, .80 for sub-dimension of consistency of interest, .71 for sub-dimension of perseverance of effort. Test-retest reliability coefficient was .69 for whole scale. Corrected item-total correlations ranged from .33 to .65. As a result, it is possible to say that the Grit-S is a valid and reliable measurement tool to be used for the purpose of measuring grit, persevarance and persistence levels of individuals.

Keywords
Grit, persevarance, scale

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri