• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÖĞRETMENLERİN YAZMA EĞİTİMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ
(PERSPECTIVES OF TEACHERS REGARDING WRITING EDUCATION )

Yazar : Nail GÜNEY    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/2
Sayfa : 970-985
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.637


Özet
Yazma; duygu, düşünce, hayal ve isteklerin çoklu zihinsel işlemler sonucunda sembollerle aktarılmasıdır. Her öğrencinin yazma becerisini kazanması, bağımsız olarak yazma çalışmaları yürütmesi istenen hedeftir. Bu çalışmanın amacı; çalışma grubundaki Türkçe öğretmenlerinin yazma becerisine yönelik düşüncelerini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yedi sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Giresun ili merkez ilçesinde görev yapan 15 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenler, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum durum örneklemesiyle belirlenmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Çalışma grubundaki Türkçe öğretmenlerine göre yazma becerisinin önündeki engeller; öğrencilerin olumsuz tutumları, öğretmenlerin şevk kırıcı davranışları ve okuma alışkanlığının olmayışıdır. Çalışma grubundaki tüm öğretmenler, ailenin yazma becerisine katkı yapacağını ifade etmiştir. Çalışma grubundaki öğretmenlerin en çok zorlandıkları yazma yöntem ve teknikleri; yaratıcı yazma, bir metni kendi kelimeleriyle yeniden yazma, eleştirel yazma, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazmadır.

Anahtar Kelimeler
Yazma eğitimi, öğretmen görüşleri, öneri.

Abstract
Writing is transferring of feelings, thoughts, dreams and wishes by symbols as a result of multiple cognitive processes. That each student’s gaining the writing habits and carrying out the writing practices independently is a desired goal. At this stage, Turkish teachers have a great role. The aim of this study is to reveal the perspectives of Turkish teachers in the study group towards writing habits. The method of the research is a qualitative research. The study group consisted of 15 Turkish teachers who were serving in the central district of Giresun province, and they were determined by typical conditional sampling,which is one of the purposeful sampling methods. An interview form consisting of seven questions was used as a data collection tool. The obtained data were analyzed using content analysis. According to the Turkish teachers in the study group, the obstacles related to the acquisition of writing skills were negative attitudes of students, negative attitudes and behaviors of teachers and the lack of reading habits. All the teachers in the study group stated that the family would contribute to the writing skills. The most challenging writing methods and techniques that the teachers had the difficulties most in the study group were creative writing, rewriting a text in their own words, critical writing, and writing by selecting from words and concepts pool. The genres that Turkish teachers in the study group adviced for the acquisition of writing habits were story, poem, dairy, memoir and tale.

Keywords
Writing education, teacher views, suggestion.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri