• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

CİNSİYET FAKTÖRÜNÜN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENİM STRATEJİLERİNE ETKİSİ (BOSNA HERSEK ÖRNEĞİ)
(THE EFFECT OF GENDER ON TURKISH LEARNING STRATEGIES AS FOREIGN LANGUAGE (SAMPLE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA) )

Yazar : Hüsniye AKIN  Mustafa ÇETİN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/2
Sayfa : 1021-1032
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.664


Özet
Bu çalışmada, Bosna-Hersek'te yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin dil öğrenim stratejilerinde cinsiyet faktörünün etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini Bosna-Hersek'te yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 357 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada, Oxford R. (1990) tarafından hazırlanan dil öğrenim stratejilerini belirleme ölçeği temel alınarak hazırlanan anket kullanılmıştır. Anket, öğrencilerin daha iyi anlayabilmesi için Boşnakça’ ya çevrilerek “Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri” olarak düzenlenmiştir. Verilerin analizi SPSS 18.0 (Statistical Package for the Social Sciences) programı üzerinden yapılmış olup, katılımcılardan elde edilen veriler bağımsız gruplar T testine tabi tutularak varyans analizi yapılmıştır. Ankette; bellek, bilişsel, telafi, bilişüstü, duyuşsal ve sosyal strateji olmak üzere altı stratejiye yönelik 50 maddeden oluşan 5'li likert ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; bilişüstü, duyuşsal, bellek ve bilişsel stratejilerin öğrencilerin cinsiyetleriyle istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bilişüstü, duyuşsal, bellek ve bilişsel öğrenim stratejilerinin kullanımı cinsiyete göre farklı etkiler göstermektedir. Başka bir deyişle, dil öğrenim stratejilerinde cinsiyet önemli bir faktördür. Buna ek olarak, kız öğrenciler bellek ve bilişsel stratejileri kullanma ve tercih etme açısından erkeklere kıyasla daha fazla ön plana çıkmaktadır. Bu araştırma, cinsiyetin dil öğrenim stratejilerinde etkili bir değişken olduğunu gösteren önemli bulgular ortaya koymuştur. Bosna Hersekli lise öğrencilerine yabancı dil olarak Türkçe öğretilirken bu bulguların göz önünde bulundurulması öğrenim düzeyinin artırılması ve öğrenimin kalıcı hâle gelmesi için önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi, dil öğrenim stratejileri, cinsiyet.

Abstract
The aim of this study is mainly to focus on whether the language learning strategies among the Turkish learning high school students in Bosnia and Herzegovina varies based on gender. The sample size consists of 357 high school students studying Turkish Language as a foreign language in Bosnia and Herzegovina. The data collection for this research was obtained using the Language Learning Strategies Inventory, developed by Oxford R. (1990), and translated into Bosnian language for a precise understanding by the population. The analysis of the data was conducted on SPSS 18.0 (Statistical Package for the Social Sciences) and the results gathered from the participants were analyzed using independent sample T test, also known as the analysis of variance. Furthermore, a 50-item 5-point Likert Scale questionnaire which comprised the metacognitive, affective, social, memory, cognitive and compensation strategies was used. It was revealed through the results, that the metacognitive, affective, memory, cognitive strategies do have an association with gender. In other words, when either one of the metacognitive, affective, memory and cognitive strategies is used to teach Turkish language among the sample size of 357 students: gender is a crucial factor for its effectiveness. In addition, female students are more effected by the memory and cognitive strategies when compared to male students . In conclusion, this research has demonstrated significant findings which indicate that gender is a factor shaping the effectiveness of the language learning strategies. It should be taken into account while teaching Turkish Language to a Bosnian high school student in order to increase the education level and keep the education permanent.

Keywords
Educating Turkish as a foreign language, language learning strategies, gender.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri