• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YAZMA BECERİSİNDE DÖNÜT VE DÖNÜT ARACI OLARAK KULLANILAN BİLGİSAYARA İLİŞKİN BİR DERLEME ÇALIŞMASI
(A LITERATURE REVIEW STUDY ON WRITING IN THE FEEDBACK AND FEEDBACK AS A TOOL USED COMPUTERS )

Yazar : Rabia Sena AKBABA  Yalın Kılıç TÜREL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/4
Sayfa : 2023-2040
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.725


Özet
Yazılı bir metin, yazılı ve sözlü yöntemlerle veya bilgisayar aracılığıyla yapılan dönütlerden sonra daha iyi bir metin hâlini alabilmektedir. Bu araştırmada; dil öğretimi kapsamında ele alınan yazma becerisine yönelik verilen dönütlerle birlikte bu süreçte bilgisayarın nasıl ve ne oranda kullanıldığını incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Çeşitli anahtar kelimelerle YÖK Tez ve Google Akademik veri tabanlarında toplam 95 çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmalar arasından yazma becerisine verilen dönütleri içeren 34 çalışma araştırma kapsamına alınmıştır. Çalışmalar, yayım yılı, araştırma türü, araştırma yöntemi gibi kıstaslara göre değerlendirilerek elde edilen veriler yüzde ve frekans değerleri ile betimlenmiştir. Yöntem açısından çalışmaların genelde karma yöntemle desenlendiği daha sonra bu oranı sırasıyla nicel ve nitel yöntemlerin takip ettiği görülmüştür. Çalışmalara tayin edilen örneklem düzeyleri, çoğunlukla lisans seviyesinden seçilmiştir. Dönüt verimi, çoğu çalışmada sadece geleneksel yöntem veya sadece bilgisayarlarla sağlanırken bu iki yöntemin birlikte kullanıldığı çalışmalar da bulunmaktadır. Ayrıca bilgisayar kullanımında hangi bilgisayar programının tercih edildiği de incelenmiştir. Son olarak, çalışmalarda yazma becerisine verilen dönütlerle beraber ele alınan değişkenler incelenmiş ve bu değişkenlerde çoğunlukla öz değerlendirme ile akran ve öğretmen değerlendirmesinin ele alındığı görülmüştür. İncelenen çalışmalar sonucunda bilgisayar ve programlarının, yazma performanslarına verilen dönütlerde kullanıldığı ve kullanılma sonucunda da olumlu sonuçlar elde edildiği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yazma becerisi, dönüt, bilgisayar, bilgisayar destekli dönüt, doküman analizi.

Abstract
A written text becomes better after the given feedback using pen and paper, oral methods and via computer. In this study, with the feedback in writing skill in terms of language teaching, to examine how and at what rate computer is used in this process is aimed. In the study, among qualitative technics, data analysis technic is used. With some key words, totally 95 studies are obtained in YOK Thesis and Google Acedemic data bases. Among them, 34 studies including the feedback related to writing skill are taken into the research. By evaluating the studies according to some criterion such as publishing date, research kind, and research technic, the data obtained are defined with percentage and frequency values. It is observed that the studies are supported by combined method and later quantitative and qualitative methods respectively. The sample levels in the studies are selected from undergraduate degree the most. While feedback is obtained with only traditional method or only with computer, there are still some studies in which both of them are used. Besides, which computer program is preferred is also analyzed. Finally, the variations in relation to the feedback given to writing skill in the studies are examined and it is observed that in these variations mostly self/fellow/teacher evaluation is handled. At the end of the examined studies, it is seen that computer and programs are used in the feedback given to writing performances and positive results are taken at the end.

Keywords
Writing skills, feedback, computer, computer-aided feedback, document analysis.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri