• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ZAMAN, KİP VE BAKIŞI ALGILAMA DÜZEYLERİ
(TURKISH LANGUAGE PRESERVICE TEACHERS’ TENSE, MOOD AND ASPECT CONCEPTION LEVELS )

Yazar : Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK  B. Erdem DAĞISTANLIOĞLU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/4
Sayfa : 1912-1944
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.729


Özet
Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının zaman, kip ve bakışı algılama düzeylerini ve bu algıların birinci ve dördüncü sınıflar açısından farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Bakış (görünüş), kip ve zaman başlıkları altında ele alınan bu yapılar, kendisini oluşturan morfemlerin üzerinde, bağlama dayalı anlam özellikleri arz etmeleri ve soyut kavramları işaret etmeleri bakımından Türkçenin öğretiminde çeşitli zorlukların yaşanmasına neden olmaktadır. Fiil çekimlerinde zaman, kip ve bakış kategorilerini öğretecek kişiler olan Türkçe öğretmenlerinin bunlara yönelik yetkinlikleri ve bu kavramları nasıl algıladıkları, söz konusu soyut kavramların ortaokul öğrencilerine sezdirilmesini kolaylaştıracak veya zorlaştıracaktır. Dolayısıyla Türkçe öğretmeni adaylarının zaman, kip ve bakış kavramları ile basit ve birleşik çekimli yapıları ne düzeyde öğrendiklerini ve nasıl algıladıklarını sorgulamak, öğretim sürecini daha etkili bir şekilde düzenlemek açısından yararlı olacaktır. Bu önem ve gerekçeden yola çıkarak yapılan çalışma, nitel araştırma desenlerinden durum araştırması olarak desenlenmiş, çalışma grubu olasılık temelli olmayan, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışma grubunu 10’u birinci sınıftan, 10’u dördüncü sınıftan seçilmiş 20 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının belirlenmesinde görüşme yapmayı kabul etme ve araştırmaya katılmaya istekli olma göz önünde bulundurulmuştur. Veriler, nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme ile toplanmış, görüşmeler ses kayıtları yapılarak kaydedilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yapılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda birinci sınıf ve dördüncü sınıf Türkçe öğretmeni adaylarının basit ve birleşik çekimli fiil yapıları başlığı altında zaman, bakış ve kip kavramlarının sınıflandırılmasına yönelik bilgilerinin niteliği ve algılama düzeylerinin ne açıdan farklılaştığı, söz konusu yapıların ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki öğretimi ve Türkçe öğretmeni adaylarının kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri cevaplardaki yansımaları tespit ve tahlil edilmiş, elde edilen bulguların bu yapıların öğretilmesi sürecine ve literatüre katkı sağlaması bakımından öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretmeni adayları, zaman, kip, bakış (görünüş), fiil çekimi.

Abstract
The aim of the research is to propound of getting differentiation or not on the level of the first and fourth class students in terms of perception level of the Turkish language preservice teachers on tense, aspect and mood titles. Hence, studying on the knowledge level, what is learnt and how they perceive which is about aspect, mood and tense titles and simple or compound conjugations of Turkish language preservice teachers will be beneficial in terms of organizing the teaching process more effectively. This structures, which are paired with tense, aspect and mood titles, result in various difficulties in teaching Turkish Language because of calling for context based features and pointing abstract concepts on the morphemes which compose this structures mentioned before. Turkish language teachers’ proficiency towards teaching tense, aspect and mood titles on conjugations will make it complex or easy on making understand there abstract concepts over primary school students. The study is designed and determined as qualitative research in terms of non probability working based group and sampling criteria which is in sampling method. The twenty Turkish language preservice teachers, which are 10 of the first grade and 10 of the fourth grade, constituted the study group. On the determination of the teachers in the research, willingness to participate and acceptance to participate in the survey was considered. The data was collected according to the technique of semi-structured interviews which depends on the qualitative data collection techniques and interviews were recorded by using audio recordings. The data obtained was analyzed by making content analysis. At the end of the research, it is expected that it can be discussed with regard to the quality of the knowledge in terms of classification of concepts which are under the title of simple or compound conjugations such as tense, aspect and mood and also aspects of the differentiation of the perception level of the first and the fourth grade Turkish language preservice teachers and thus it can be beneficial on not only teaching these structures, but the literature.

Keywords
Turkish language preservice teachers, tense, mood, aspect, conjugation.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri