• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA VE DİNLEME KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(A RESEARCH ON READING AND LISTENING ANXIETIES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS )

Yazar : Duygu UÇGUN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/4
Sayfa : 1958-1970
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.736


Özet
Bu çalışmanın amacı ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin okuma ve dinleme kaygıları arasındaki ilişkiyi incelemek ve öğrencilerin okuma dinleme kaygılarının cinsiyet, anne-baba eğitim düzeyi ve son bir ay içinde okunan kitap sayısına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırma, tarama (survey) modelinde yapılandırılmıştır. Öğrencilerin okuma kaygılarına ilişkin verilerin toplanmasında Melanlıoğlu (2014) tarafından geliştirilen “Okuma Kaygısı Ölçeği”, dinleme kaygısını belirlemeye yönelik verilen toplanmasında ise yine Melanlıoğlu (2013) tarafından ortaokul öğrencileri için geliştirilen “Dinleme Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Alt problemlere ilişkin bulgular, bağımsız t testi (independent sample t test), tek yönlü varyans analizi (ANOVA) Scheffe testi ile analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre ortaokul öğrencilerinin okuma ve dinleme kaygıları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Öğrencilerin okuma ve dinleme kaygılarının cinsiyet ve anne-baba eğitim düzeyine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği ancak son bir ayda okunan kitap sayısına göre anlamlı farklılık göstermediği, araştırmada elde edilen diğer bulgulardır.

Anahtar Kelimeler
Okuma, dinleme, kaygı, ana dili.

Abstract
The aim of this study is to examine the relation between reading and listening anxieties of 5th, 6th, 7th and 8th grade secondary school students and to determine whether students’ listening anxiety differs according to sex difference, educational level of parents and the number of books read in the recent month. The study has been configured on survey model. For collecting data about students’ reading anxiety ‘The Reading Anxiety Scale’ which was developed by Melanlıoğlu (2014) and about their listening anxiety ‘The Listening Anxiety Scale’ by Melanlıoğlu (2013) have been used. Findings related to sub problems have been analysed through independent sample t test, ANOVA and Scheffe test. According to findings obtained from the study there is a medium level, significantand positive relation between reading and listening anxieties of secondary school students. The other findings are that the students’ reading and listening anxieties significantly differ according to parents’ educational level but not according to the number of the books read in the recent month.

Keywords
Reading, listening, anxiety, mother tongue.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri