• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN KELİME HAZİNESİNİN DERLEM TABANLI İNCELENMESİ
(CORPUS BASED EXAMINATION OF VOCABULARY OF GAZI UNIVERSITY FOUNDATION PRIVATE ANATOLIAN HIGH SCHOOL STUDENTS )

Author : Mehmet KARA   - Mustafa ULUTAŞ  
Type : Copyright
Printing Year : 2018
Number : 7/3
Page : 1902-1916
Doi Number : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4300


Özet
Bir insanın; sayıca, anlamca ve türce fazla kelimelere, kavramlara vakıf olması ve bu kelimeleri günlük hayatta gerektiğinde rahatlıkla kullanabilmesi, o kişinin tasavvur ile hayal dünyasının, kavrama ile anlama gücünün derinliğini ve zenginliğini gösterir. İnsanın bu vasfı, dış ve iç dünyadaki varlıkları, durumları ve olayları, daha canlı ve etkili bir şekilde tasavvur, tahayyül ve muhakeme etmesini sağlar. Böyle insanlar bilgili, yaratıcı, hoş sohbet, anlayışlı ve duyarlı insanlardır. Bir insanın zengin kelime hazinesi, kişinin kavram ve idrak boyutunun, düşünce ufkunun gelişmesine, sanat ve edebiyat zevkinin oluşmasına da katkı sağlar. Kelime hazinesi ve söz varlığının belirlenmesine yönelik olarak yapılan araştırmalar, dilin kullanım zenginliğini ve anlatımda tercih edilen dil unsurlarını yansıtması bakımından önemlidir. Alanyazın tarandığında, Türkiye’de gerek belli grupların kelime hazinesinin gerekse yazılı kaynakların söz varlığının tespit edilmesine yönelik birçok çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu Lisesi öğrencilerinin kelime hazinesinin derlem tabanlı incelenmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin yazılı anlatımlarında kullandıkları kelimeler ve bu kelimelerin sıklıkları derlem programından elde edilen nicel verilerin analizi sonucunda tespit edilmiştir. Elde edilen veriler, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu Lisesi öğrencilerinin yazılı anlatımlarında, tatmin edici düzeyde toplam ve tekil kelime kullandıklarını göstermektedir. Kelime kullanım sayılarında, cinsiyet değişkeni açısından farklılık bulunmamakta, bununla birlikte kız öğrencilerin kelime çeşitliliği ve anlatım zenginliği yönünden erkek öğrencilere göre daha başarılı oldukları dikkat çekmektedir. Ayrıca öğrencilerin sık kullandıkları kelimelerin, daha önce yapılan çalışmalarda oluşturulan kelime listeleriyle belli oranlarda örtüştüğü belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yazılı anlatım, kelime hazinesi, kelime sıklığı, derlem.

Abstract
The fact that a person has a lot of words in terms of number, meaning and genre, knows the concepts and uses these words comfortably in daily life, shows the depth and richness of that person's imagination, understanding and comprehension. This qualification of person makes it possible to conceive, imagine and judge assets, situations and events in the outer and inner world more effectively. Such people are knowledgeable, creative, pleasant conversation, understanding and sensitive. A person's rich vocabulary contributes to the development of one's concept and cognitive dimension, the development of thought horizon and the formation of art and literature pleasure. Investigations to determine vocabulary are important in terms of language richness and language preference in narrative. When the literature review is made, it has seen that many researches were done for the detection about the vocabulary of certain groups and the vocabulary of written resources in Turkey. In this study, it is aimed to investigate the vocabulary of the Gazi University Foundation Private Anatolian High School students in a corpus-based way. The written documents of the students were processed in the corpus program and the obtained data were analyzed statistically. In this study, it is considered that all students have sufficient vocabulary in written expressions in terms of number of total and unique word usage. When the written expressions of the students were examined in terms of gender change, it was determined that there was no significant difference between male and female students in terms of total and unique word use usage. However, it seems that the number of words used by male students is higher. It is observed that female students' written expressions are more successful in terms of word diversity and narrative richness. In addition, it has been determined that the words frequently used by students overlap with the word lists created in previous studies.

Keywords
Written expression, vocabulary, word frequency, corpus.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri