• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ SEÇMELERİNDE ROL ALAN ETMENLER
(FACTORS AFFECTING TEACHERS CANDIDATES’ CHOICE OF TEACHING AS A PROFESSION )

Author : Label    Label
Type : Other
Printing Year : 2019
Number : 8/2
Page : 1205-1221
Doi Number : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4478


Özet
Bu araştırmada öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini seçmelerinde rol alan etmenler araştırılmıştır. Nitel araştırmalardan durum desenine göre yapılandırılan araştırmanın örneklemini bir kamu üniversitesinde öğrenim gören 52 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Uzman görüşleri sonrası form yedi açık uçlu soru ve kişisel bilgi formundan oluşmaktadır. Araştırmanın bulgularına bakıldığında katılımcıların öğretmenlik mesleğini seçmelerinde anne, baba ve yakın çevrenin etkili olduğu ancak son kararın kendileri tarafından verildiği görülmüştür. Yakın çevrede ise en çok sınıf öğretmenlerinin rol model olmaları nedeniyle öğretmenlik mesleğini seçmelerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların öğretmenlik mesleğini seçmelerinde mesleğin saygınlığı, ekonomik statüsü, atanma oranının yüksekliği ve iş tanımının net olması gibi unsurların etkili olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcılar her ne kadar mesleği kendileri seçse de imkân sunulduğunda bir başka mesleği yapmak istedikleri yönünde görüş bildirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Meslek tercihi, öğretmenlik, öğretmen adayı, nitel araştırma.

Abstract
In this study, the factors which have a role in the teacher candidates' choice of teaching profession were investigated. The sample of the research, which was structured according to the status pattern from qualitative research, consists of 52 teacher candidates studying at a public university. The data of the study was collected by semi-structured interview form prepared by the researcher. After the expert opinions, the form consists of seven open-ended questions and personal information form. When the findings of the study were examined, it was seen that the parents, the parents and the close environment were effective in selecting the teaching profession but the final decision was given by the participants themselves. In the immediate vicinity, it was determined that most of the class teachers were effective in choosing the teaching profession because they were role models. It is seen that the elements such as the respect of the profession, economic status, high rate of appointment and the clear definition of job are effective in the selection of the teaching profession. In addition, the participants expressed the opinion that they wanted to do another profession even if they chose the profession and offered the opportunity.

Keywords
Profession choice, teacher, teacher candidate, qualitative research.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri