• Hızlı Erişim

5/4 . SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSuat ÜNLÜ Banu DURGUNAY  
TARIHÎ TÜRK DİLİNİN YABANCI KAVRAMLARI KARŞILAMADA YETKİNLİĞİ: ASHÂB KAVRAMININ TÜRKÇE İLK KUR’AN ÇEVİRİLERİNDEKİ KARŞILIKLARI Ss, 1490-1531
CAPABILITY OF OLD TURKISH IN FULFILLING NEW CONCEPTS: THE EQUIVALENTS OF THE TERM ASHAB IN EARLY TURKISH QURAN TRANSLATIONS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.740
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahadır GÜNEŞ  
KUTADGU BİLİG’DEKİ MESLEK VE UNVAN ADLARININ DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE YANSIMALARI Ss, 1532-1543
THE JOB AND TITLE NAMES OF KUTADGU BİLİG REVIEW THEIR REFLECTIONS ON DERLEME SÖZLÜĞÜ
http://dx.doi.org/10.7884/teke.1747
Özet | Abstract | Tam Metin |

Galip GÜNER  
CODEX CUMANICUS BAĞLAMINDA KUMANLARIN / KIPÇAKLARIN GÜNDELİK HAYATINA DAİR SÖZ VARLIĞI: EŞYA ADLARI Ss, 1544-1560
VOCABULARY ON DAILY LIFE OF CUMAN / KIPCHAKS IN THE CONTEXT OF CODEX CUMANICUS: ARTICLE NAMES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3766
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar TOKAY  
KİTÂBU GÜLİSTÂN Bİ'T-TÜRKȊ'DE GEÇEN DEYİMLER ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR TASNİF DENEMESİ I Ss, 1561-1592
A CONCEPTUAL CLASSIFICATION ESSAY ON IDIOMS WHICH CONTAIN IN KİTÂBU GÜLİSTÂN Bİ'T-TÜRKȊ I
http://dx.doi.org/10.7884/teke.1755
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadettin ÖZÇELİK  
TARİHÎ METİN OKUMALARINDA KELİMEYİ BÖLME VE KELİMELERİ BİRLEŞTİRME SORUNLARI: SÜHEYL Ü NEVBAHÂR’DAN ÖRNEKLER Ss, 1593-1602
HISTORICAL TEXT WORD DIVISION AND WORDS OF CONSOLIDATION PROBLEMS IN READING: SÜHEYL Ü NEVBAHÂR EXAMPLES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.1750
Özet | Abstract | Tam Metin |

Raghed MOHAMMAD  
-(I4)p / -(y)I4p tI4r EKİNİN FARKLI BİR İŞLEVİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 1603-1610
A RESEARCH ABOUT A DIFFERENT USAGE OF THE SUFFIX -(I4)p / -(y)I4p tI4r
http://dx.doi.org/10.7884/teke.719
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurdin USEEV  
MANAS DESTANI’NDA TÜRK KELİMESİ VE AĞAÇ, KOYUN / KOÇ KÜLTLERİ Ss, 1611-1626
THE WORD ‘TÜRK’ IN MANAS EPIC AND TREES, SHEEP / RAM CULTS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.1741
Özet | Abstract | Tam Metin |

Birol İPEK  
TUVA TÜRKÇESİNDE PEKİŞTİRME EDATLARI Ss, 1627-1650
INTENSITIVE PARTICLES IN TUVA TURKISH
http://dx.doi.org/10.7884/teke.1746
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel İbrahim KARACA Süleyman Kaan YALÇIN  
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA GÖRÜLEN İKİLEMELERİN SÖZCÜK TÜRÜ / YAPI VE ANLAM BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1651-1675
AN EVALUATION OF THE WORD TYPE / STRUCTURE AND MEANING OF REDUPLICATIONS OBSERVED IN THE DIALECTS OF AZERBAIJAN TURKISH
http://dx.doi.org/10.7884/teke.1740
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elçin İBRAHİMOV  
TÜRK DİLLERİNDE İMLA SORUNLARI (OĞUZ GRUBU TÜRK DİLLERİNDE GENEL İMLA KURALLARI) Ss, 1676-1681
SPELLING (ORTHOGRAPHIC) PROBLEMS IN TURKIC LANGUAGES (GENERAL SPELLING RULES OF OGHUZ GROUP TURKIC LANGUAGES)
http://dx.doi.org/10.7884/teke.1758
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferdi GÜZEL  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA -GAl EKİ Ss, 1682-1693
-GAl SUFFIX IN THE DIALECTS OF TURKISH IN TURKEY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.727
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdoğan BOZ  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE OLASI SÖZLÜKSEL BOŞLUKLAR İÇİN BİR TELAFİ YÖNTEMİ: GERİ OLUŞUM Ss, 1694-1702
A COMPENSATION METHOD FOR POSSIBLE LEXICAL GAPS IN TURKEY TURKISH: BACK-FORMATION
http://dx.doi.org/10.7884/teke.1763
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kerime ÜSTÜNOVA  
DİLBİLGİSEL OLUMSUZLAYICILAR Ss, 1703-1715
GRAMMATICAL NEGATIVE POLARITY ITEMS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3765
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasene AYDIN  
YAZINSAL METİNLERDE DİL BİLGİSEL ZAMAN İŞARETLEYİCİLERİ ÜZERİNE Ss, 1716-1730
ABOUT THE TENSE MARKERS IN LITERARY TEXTS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3764
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim KARAHANCİ  
SÖZCÜK BİRİMLERİN ÜSLUP OLUŞUMUNA KATKISI I Ss, 1731-1747
THE CONTRIBUTION OF WORD UNITS TO STYLIZATION I
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3763
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şener DEMİREL  
SIDKÎ BABA DİVANI’NDA YER ALAN “DESTÂN-I HÜRRİYET-İ OSMANΔ ADLI ŞİİR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Ss, 1748-1764
IDEAS ABOUT THE PEOM NAMED “DESTÂN-I HÜRRİYET-İ OSMANΔ IN SIDKÎ BABA DIWAN
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3768
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin ELİAÇIK  
EBUSSUUD EFENDİ’NİN FARSÇA BİR MANZUM FETVASI Ss, 1765-1772
A PERSIAN FATWA IN POETRY FORM WHICH WAS WRITTEN BY EBUSSUUD EFENDİ
http://dx.doi.org/10.7884/teke.707
Özet | Abstract | Tam Metin |

Farhad RAHİMİ  
XVII. YÜZYIL AZERBAYCAN ŞAİRİ TEBRİZLİ KAVSÎ VE DÎVÂNI ÜZERİNE Ss, 1773-1804
TEBRİZLİ KAVSÎ THE AZERBAIJANI POET OF THE 17TH CENTURY AND HIS DÎVÂN
http://dx.doi.org/10.7884/teke.713
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kelime ERDAL  
KELOĞLAN MASALLARINDA ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE YÖNELİK İLETİLER Ss, 1805-1822
THE VALUES FOR CHILDREN EDUCATION IN KELOĞLAN TALES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3767
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ALAN  
BEKİR FAHRİ [İDİZ]’İN “JÖNLER” ROMANINDA ORYANTALİZM İZLERİ Ss, 1823-1840
TRACES OF ORIENTALISM IN “JÖNLER”, A NOVEL BY BEKIR FAHRI [İDİZ]
http://dx.doi.org/10.7884/teke.734
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan GÜRGÜN  
METİNDİLBİLİMSEL YÖNTEM İLE ÇÖZÜMLENEN SAİT FAİK’İN DÜLGER BALIĞININ ÖLÜMÜ’NDE İNSANIN DOĞAYA TAHAKKÜMÜ VE ÖTEKİLEŞTİRİLMESİ Ss, 1841-1882
MAN’S DESPOTISM AND ALIENATION OVER NATURE IN SAIK FAIK’S DÜLGER BALIĞININ ÖLÜMÜ THAT IS RESOLVED WITH THE TEXTLINGUISTICS METHOD
http://dx.doi.org/10.7884/teke.690
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cafer ÖZDEMİR  
TOKATLI NURİ’NİN “DİLBERLER DESTANI” BAĞLAMINDA OSMANLI’DA KADIN Ss, 1883-1896
WOMEN IN OTTOMAN EMPIRE IN THE CONTEXT OF TOKATLI NURI’S “DİLBERLER DESTANI”
http://dx.doi.org/10.7884/teke.1752
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya TAŞ  
DÜZCE’DE TAHTA BEŞİK YAPMA SANATI Ss, 1897-1911
THE ART OF MAKING WOODEN CRADLES IN DÜZCE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.737
Özet | Abstract | Tam Metin |

Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK B. Erdem DAĞISTANLIOĞLU  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ZAMAN, KİP VE BAKIŞI ALGILAMA DÜZEYLERİ Ss, 1912-1944
TURKISH LANGUAGE PRESERVICE TEACHERS’ TENSE, MOOD AND ASPECT CONCEPTION LEVELS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.729
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı MADEN Erhan DURUKAN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİNLEME KAYGILARI Ss, 1945-1957
LISTENING ANXIETIES OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.733
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu UÇGUN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA VE DİNLEME KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 1958-1970
A RESEARCH ON READING AND LISTENING ANXIETIES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.736
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat MADEN Müzeyyen ALTUNBAY  
TÜRKÇE EĞİTİMİNDE GÖRSEL SUNU VE GÖRSEL OKUMA ARACI OLARAK GRAFİK VE TABLOLARIN KULLANIMI Ss, 1971-1983
THE USE OF GRAPHS AND TABLES AS TOOLS OF VISUAL PRESENTATION AND VISUAL READING IN TURKISH LANGUAGE EDUCATION
http://dx.doi.org/10.7884/teke.671
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arif ÇERÇİ  
6. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABININ ETKİNLİĞİ OLUŞTURAN UNSURLAR BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1984-1998
AN EVALUATION OF 6TH GRADE TURKISH WORKBOOK AND TEACHER’S GUIDE BOOK WITH REGARD TO THE COMPONENTS OF AN ACTIVITY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.712
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU  
FRAGMAN TEKNİĞİNİN DİL BECERİLERİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR MODEL İNCELEMESİ: AVUSTRALYA ÖRNEĞİ Ss, 1999-2022
ANALYSING A MODEL OVER USING TRAILER TECHNIQUE IN LANGUAGE SKILLS: AUSTRALIA AS A SAMPLE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.722
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rabia Sena AKBABA Yalın Kılıç TÜREL  
YAZMA BECERİSİNDE DÖNÜT VE DÖNÜT ARACI OLARAK KULLANILAN BİLGİSAYARA İLİŞKİN BİR DERLEME ÇALIŞMASI Ss, 2023-2040
A LITERATURE REVIEW STUDY ON WRITING IN THE FEEDBACK AND FEEDBACK AS A TOOL USED COMPUTERS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.725
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Çiğdem YILDIRIM  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ TARİHİNDE BİR KILAVUZ: BEDRİKA-İ LİSÂN-I OSMÂNÎ Ss, 2041-2063
A GUIDE IN THE HISTORY OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: OTTOMAN - TURKISH CONVERSATION - GRAMMAR
http://dx.doi.org/10.7884/teke.726
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman MERT Kürşad Çağrı BOZKIRLI  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KUTADGU BİLİG’DEKİ EĞİTSEL ÖGELERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 2064-2084
INVESTIGATING THE VIEWS OF PROSPECTIVE TURKISH TEACHERS REGARDING THE EDUCATIONAL NOTIONS IN KUTADGU BILIG
http://dx.doi.org/10.7884/teke.2762
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Nur TİRYAKİ  
İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 2085-2094
AN EVALUATION ON THE EFFECTIVENESS OF COMPUTER AIDED INSTRUCTION IN PRE-READING-WRITING INSTRUCTION
http://dx.doi.org/10.7884/teke.735
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed ÖZTÜRK Songül GİREN  
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLAR İÇİN HAZIRLANAN HİKÂYE KİTAPLARINDAKİ KORKU VE ŞİDDET ÖĞELERİNİN İNCELENMESİ Ss, 2095-2108
EXAMINATION OF PICTURED STORY BOOKS PREPARED FOR PRESCHOL CHILDREN REGARDING ELEMENTS OF FEAR AND VIOLENCE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.585
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu DÖNMEZ Kerim GÜNDOĞDU  
2000-2016 YILLARI ARASINDA TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARI ALANINDA YAYIMLANAN MAKALE VE TEZLERİN ANALİZİ Ss, 2109-2125
CONTENT ANALYSIS OF ARTICLES AND THESES ON TURKISH LESSON CURRICULUM PUBLISHED BETWEEN THE YEARS OF 2000-2016
http://dx.doi.org/10.7884/teke.1743
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem PEKER Elvan EKİNCİ  
GENEL ÖZ-YETERLİĞİN SİBER ZORBALIKLA BAŞA ÇIKMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ Ss, 2126-2140
THE PREDICTIVE EFFECT ON BEHAVIOR TO COPING WITH CYBERBULLYING OF GENERAL SELF-EFFICACY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.681
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semra ALYILMAZ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: “GOBU”STAN’IN GİZEMİ (“KIPÇAKLAR”A GİDEN YOL) ADLI ESER GOBUSTAN’LA BULUŞTU Ss, 2141-2160
THE BOOK NAMED “GOBU”STAN’IN GİZEMİ (“KIPÇAKLAR”A GİDEN YOL) MEET WİTH GOBUSTAN
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3772
Özet | Abstract | Tam Metin |

Babek KURBANOV  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: AZERBAYCAN TÜRKLERİNİN VE DİĞER TÜRK SOYLU HALKLARIN EN ESKİ TARİHİ İLE İLGİLİ GÜNCEL BİR MONOGRAFİ Ss, 2161-2169
A CURRENT MONOGRAPHY ABOUT THE OLDEST HISTORY OF AZERBAIJANI TURKS AND OTHER TURKIC ORIGIN PEOPLES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.1759
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖZEREN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: STEVEN ROGER FISCHER’İN DİLİN TARİHİ (A HISTORY OF LANGUAGE) ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 2170-2176
ABOUT STEVEN ROGER FISCHER’S WORK NAMED A HISTORY OF LANGUAGE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.1753
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri