• Hızlı Erişim

6/1 . SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAydar MİRKAMAL  
BİLGE KAĞAN YAZITI’NDAKİ “kid(i)z k(ä)r(ä)kül(ü)g : b(ä)gl(ä)ri : bod(u)nı” İBARESI ÜZERİNE Ss, 1-10
A STUDY OF THE PHRASE, kid(i)z k(ä)r(ä)kül(ü)g: b(ä)gl(ä)ri: bod(u)nı, ON BILGE KHAGAN’S INSCRIPTION
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3799
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sergei Klyashtornyj Ali ÇELİK  
DUNHUANG VE TUVA’DAKİ TÜRK RUNİK METİNLERİNDE BULUNAN MANİHAİST MOTİFLER Ss, 11-16
MANICHAEAN MOTEVIES IN THE TURKIC RUNIC TEXTS FROM DUNHUANG AND TUVA
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3783
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut DOĞRU Aydın BÜYÜKSARAÇ , Ercan AKSOY , Recai KARAHAN , Murat YAKAR , Yunus Levent EKİNCİ , Alper DEMİRCİ , Ali ULVİ , Ahmet Suad TOPRAK  
DÜNYA MİRASI AHLAT SELÇUKLU MEZARLIĞI İLE KÜMBETLERİN LİDAR VE JEOFİZİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI, YÜZEY VE YÜZEYALTI YAPI MODELLEMESİ Ss, 17-42
RESEARCHING WORLD HERITAGE AHLAT SELJUQ CEMETERY AND CUPOLAS VIA LIDAR AND GEOPHYSICAL METHODS, SURFACE AND SUBSURFACE STRUCTURE MODELLING
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3837
Özet | Abstract | Tam Metin |

Galip GÜNER  
TARİHÎ METİN ÇALIŞMALARI İÇİN BİR METOT ÖRNEĞİ: CODEX CUMANICUS YAYIMA NASIL HAZIRLANDI? Ss, 43-51
A METHOD FOR HISTORICAL TEXT STUDIES: HOW DID THE CODEX CUMANICUS PREPARE FOR PUBLICATION?
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3812
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurdin USEEV  
MANAS (SEMETEY) DESTANI’NDA GEÇEN TÜRK KELİMESİ VE KAHRAMAN-AT-SİLAH BÜTÜNLÜĞÜ Ss, 52-64
THE WORD ‘TÜRK’ IN MANAS (SEMETEY) EPIC AND HERO, HORSE, ARM UNION
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3823
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadettin ÖZÇELİK  
EKSİK KALMIŞ BİR NOT: DEDE KORKUT’TA GEÇEN bahrî ve hotaz KELİMELERİ ÜZERİNE Ss, 65-70
A MISSING NOTE: DEDE KORKUT IN bahrî and hotaz UPON THE WORDS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3782
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem AYDEMİR  
DEDE KORKUT KİTABI’NDA GEÇEN: “Eski Ţutuň Biti, Öksüz Oğlanıň Dili Acı Olur” CÜMLESİ ÜZERİNE Ss, 71-83
ON THE SENTENCE “Eski Ţutuň Biti, Öksüz Oğlanıň Dili Acı Olur” IN THE BOOK OF DEDE KORKUT
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3794
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah ŞAHİN  
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ’NDEKİ METAFORLAR Ss, 84-114
THE METAPHORS ON DEDE QORQUT STORIES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3776
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar UĞURLU  
KÖROĞLU DESTANININ HALEP KOLU AMASYA RİVAYETİNİN VARYANTLAŞMA ÖRNEKLERİ Ss, 115-132
VARIANTING SAMPLES OF AMASIA STORY OF ALEPPO BRANCH KOROGLU EPIC
http://dx.doi.org/10.7884/teke.1757
Özet | Abstract | Tam Metin |

Okan Celal GÜNGÖR  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE YALANCI EŞ DEĞERLER (İSİM VE İSİM SOYLU KELİMELER ÖRNEĞİ) Ss, 133-171
FALSE EQUIVALENT WORDS IN TURKEY TURKISH AND NEW UYGHUR TURKISH (EXAMLE OF NOUNS AND NOUN TYPE WORDS)
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3815
Özet | Abstract | Tam Metin |

Talat DİNAR  
OLUMSUZLUK BAŞLATICISI OLARAK her ne kadar .... –sA/(i)sA (dA) YAPISI Ss, 172-183
her ne kadar .... –sA/(i)sA (dA) FORM AS A NEGATION TRIGGER
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3813
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sertan ALİBEKİROĞLU  
TÜRKÇEDE TAKISIZ AD TAMLAMASI ŞEKLİNDEKİ BİRLEŞİK SÖZCÜKLER Ss, 184-195
COMPOUND WORDS WITH NO SUFFIXES IN TURKIC
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3848
Özet | Abstract | Tam Metin |

Farhad RAHİMİ  
ALİ ÇİÇEK’İN YAZISI ÜZERİNDEN ŞEMSEDDİN SAMİ’NİN KÂMÛS-I TÜRKÎ’SİNİN SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 196-210
EVALUATION OF ŞEMSEDDIN SAMI’S KÂMÛS-I TÜRKÎ IN TERMS OF LEXICOGRAPHY FROM THE ALI ÇIÇEK’S WRITING ON
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3796
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe SAĞLAM  
MİHRÎ HATUN’UN “BEN DÖNMEZEM” REDİFLİ GAZELİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Ss, 211-219
THE REFLECTIONS OF “I CAN NOT RETURN” ODE WITH THE REPEATED VOICE OF MİHRÎ HATUN
http://dx.doi.org/10.7884/teke.1745
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail AVCI  
ENDERUNLU VÂSIF DİVAN’INDA MİZAH Ss, 220-237
HUMOUR IN A DIVAN BY ENDERUNİ VASIF
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3800
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alev SINAR UĞURLU  
CENGİZ DAĞCI’NIN ROMANLARINDA SAVAŞTA SAVRULAN HAYATLAR Ss, 238-255
SCATTERED LIVES AT WAR IN THE NOVELS OF CENGIZ DAĞCI
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3828
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim TÜZER Muhammed HÜKÜM  
TÜRK ROMANININ KANONU KARŞISINDA KEMAL TAHİR Ss, 256-276
KEMAL TAHİR IN THE FACE OF CANON OF THE TURKISH NOVEL
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3845
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin GÖNEN  
ABDULHAK HÂMİD TARHAN VE SOHRÂB SEPEHRÎ’NİN ŞİİRLERİNDE TABİATIN İŞLENİŞİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA Ss, 277-311
THE COMPARATİVE EVALUATİON OF NATURE İN THE POEM OF ABDULHAK HÂMİD TARHAN AND SOHRÂB SEPEHRÎ
http://dx.doi.org/10.7884/teke.1760
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin DEMİRCİ  
BÜYÜK TÜRKMEN ŞAİRİ MOLLA NEFES Ss, 312-330
GREAT TURKMEN POET MOLLA NEFES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3793
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gül Mükerrem ÖZTÜRK  
GÜRCÜ YAZAR İLİYA ÇAVÇAVADZE’NİN “YOLCUNUN YAZILARI” ADLI ROMANININ TÜRKÇE ÇEVİRİSİNDEKİ DİL OYUNLARI ÜZERİNE İNCELEME Ss, 331-345
GEORGIAN WRITER ILIA CHAVCHAVADZE INVESTIGATION ON THE LANGUAGES OF THE TURKISH TRANSLATION OF THE “JOURNEY WRITTEN”
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3835
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif AKTAŞ Bora BAYRAM  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMADA ÖZETLEME STRATEJİLERİNİ KULLANMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 346-360
EVALUATION OF THE USAGE SKILLS OF SUMMARIZING STRATEGIES SECONDARY SCHOOL STUDENTS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3787
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semra ALYILMAZ Kübra ŞENGÜL  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİNE DAYALI ETKİNLİKLERİN OKUMA BECERİLERİNE YÖNELİK BAŞARIYA VE KALICILIĞA ETKİSİ Ss, 363-381
THE EFFECTS OF ACTIVITIES BASED ON LANGUAGE LEARNING STRATEGIES ON READING SKILLS, ACHIEVEMENT AND RETENTION TOWARDS TURKISH IN TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE CONTEXT
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3833
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer KEMİKSİZ Firdevs GÜNEŞ  
DOĞRUDAN ÖĞRETİM MODELİNE DAYALI KONUŞMA EĞİTİMİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİLERİNE VE KONUŞMA KAYGILARINA ETKİSİ Ss, 384-405
THE EFFECT OF SPEAKING EDUCATION BASED ON DIRECT INSTRUCTION TEACHING MODEL ON SPEAKING SKILLS AND SPEAKING ANXIETY OF 5TH GRADE STUDENTS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3795
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim KAPLANKIRAN  
KAZAKİSTAN’DAKİ ORTAOKUL ANA DİLİ DERS KİTAPLARINDA YER ALAN KÖKTÜRKÇE UNSURLAR Ss, 406-438
KOKTURKISH ELEMENTS IN KAZAKHSTAN’S MIDDLE SCHOOL MAIN LANGUAGE COURSE BOOKS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3829
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vafa SAVAŞKAN  
AZERBAYCAN VE TÜRKİYE’DE OKUTULAN EDEBİYAT DERS KİTAPLARINDAKİ MASALLARIN AKTARDIĞI DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 439-454
ASSESSMENT OF LITERATURE TEXTBOOKS TAUGHT IN AZERBAIJAN AND TURKEY WITH RESPECT TO THE VALUES QUOTED IN THE TALES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.1766
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aybala ÇAYIR Emine BALCI  
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ OKUMA PROGRAMININ DİSLEKSİ RİSKİ OLAN BİR İLKOKUL ÖĞRENCİSİNİN OKUMA BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 455-470
EFFECTS OF THE INDIVIDUALIZED READING PROGRAM ON THE READING SKILLS OF A PRIMARY SCHOOL STUDENT AT RISK FOR DYSLEXIA
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3806
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma SUSAR KIRMIZI Ayten DURAN  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 471-493
ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ VIEWS ON INCLUSIVE EDUCATION
http://dx.doi.org/10.7884/teke.1762
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa Yücel İŞGÖR  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 494-508
INVESTIGATING PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIABLES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3821
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eminalp MALKOÇ  
TÜRKİYE İLE BAĞIMSIZ HİNDİSTAN’IN KÜLTÜREL TEMASLARI VE TÜRKİYE-HİNDİSTAN KÜLTÜR CEMİYETİ Ss, 509-534
THE CULTURAL RELATIONS OF TURKEY WITH INDEPENDENT INDIA AND THE TURKISH-INDIAN CULTURAL ASSOCIATION
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3778
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahir AŞİROV  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: DİVANİ MAHDUMKULU ADLI ESER ÜZERİNE Ss, 535-538
ABOUT WORK NAMED DİVANİ MAHDUMKULU
http://dx.doi.org/10.7884/teke.693
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema BAL  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: DOÇ. DR. MURAT ELMALI’NIN DAŚAKARMAPATHĀVADĀNAMĀLĀ GİRİŞ-METİN-ÇEVİRİ-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASKI ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 539-544
ABOUT ASSOC. PROF. DR. MURAT ELMALI’S WORK NAMED DAŚAKARMAPATHĀVADĀNAMĀLĀ GİRİŞ-METİN-ÇEVİRİ-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASKI
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3770
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fulya SOYLU BAĞÇECİ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: DOÇ. DR. FEYZAN GÖHER VURAL’IN İSLAMİYET’TEN ÖNCE TÜRKLERDE KÜLTÜR VE MÜZİK - HUN, KÖK TÜRK VE UYGUR DEVLETLERİ ADLI ESERİ Ss, 545-549
ASSOC. PROF. DR. FEYZAN GÖHER VURAL’S WORK NAMED İSLAMİYET’TEN ÖNCE TÜRKLERDE KÜLTÜR VE MÜZİK - HUN, KÖK TÜRK VE UYGUR DEVLETLERİ
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3769
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ÇAM  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KAZAKİSTAN’DA KIZIL KITLIK (1929-1933) STALİN’E MEKTUPLAR- ANILAR- RÖPORTAJLAR ADLI ESER ÜZERİNE Ss, 550-552
ABOUT WORK NAMED KAZAKİSTAN’DA KIZIL KITLIK (1929-1933) STALİN’E MEKTUPLAR- ANILAR- RÖPORTAJLAR
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3803
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncer GÜLENSOY  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TÜRK KAĞANLIĞI VE TÜRK BENGÜ TAŞLARI ÜZERİNE YENİ BİR ESER Ss, 553-556
A NEW WORK ABOUT TURKISH KHAGHANESE AND TURKISH ETERNAL INSCRIPTION
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3807
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri