• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 31. sayısı (8 / 3) 15 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayımlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Son SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Bursa  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenErgün ACAR  
CODEX CUMANICUS’TA BULUNAN MENTAL FİİLLERİN GÜNÜMÜZ ANADOLU AĞIZLARINDAKİ KULLANIMLARI ÜZERİNE Ss, 1276-1292
AN INVESTIGATION ON THE USE OF MENTAL VERBS IN CODEX CUMANICUS IN CURRENT ANATOLIAN DIALECTS
Doi Number :10.7884/teke.4574
Özet | Abstract | Tam Metin |

Farhad RAHİMİ  
ABUŞKA SÖZLÜĞÜNDEKİ YANLIŞLAR ÜZERİNE Ss, 1293-1312
ON THE WRONGS OF ABUSHKA DICTIONARY
Doi Number :10.7884/teke.4531
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kaan YILMAZ  
BURGAZİ FÜTÜVVETNAMESİ’NİN TRAVNİK NÜSHASI ÜZERİNE NOTLAR Ss, 1313-1336
NOTES ON TRAVNIK MANUSCRIPT OF BURGAZI’S FUTUVVETNAME
Doi Number :10.7884/teke.4536
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan ÇAKMAK  
OSMANLI DÖNEMİ TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜĞÜNÜN KEŞFEDİLMEMİŞ BİR ÖRNEĞİ: OSMANZÂDE AHMED TÂİB’İN MİR’ATÜ’L-MÜŞKİL ADLI BİLİNMEYEN ESERİ Ss, 1337-1354
AN UNDISCOVERED SAMPLE OF TURKISH LEXICOGRAPHY IN OTTOMAN PERIOD: AN UNKNOWN WORK OF OSMANZÂDE AHMET TÂIB TITLED MİR’ATÜ’L-MÜŞKİL
Doi Number :10.7884/teke.4591
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Raşit MEMİŞ  
MORFOLOJİK FARKINDALIK VE MORFOLOJİK FARKINDALIK EĞİTİMİ Ss, 1355-1368
MORPHOLOGICAL AWARENESS AND MORPHOLOGICAL AWARENESS TRAINING
Doi Number :10.7884/teke.4534
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer ŞEHİTOĞLU  
“besi” KAVRAM İŞARETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 1369-1384
AN EVALUATION ON “besi” CONCEPT SIGN
Doi Number :10.7884/teke.4535
Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül İLBAŞ  
ESKİŞEHİR İLİ BALKAN MUHACİR AĞIZLARI VE KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ Ss, 1385-1401
BALKAN IMMIGRANT DIALECTS OF ESKİŞEHİR AND CHARACTERISTIC FEATURES
Doi Number :10.7884/teke.4555
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fecri YAVİ  
TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE TÜRKÇE DİNÎ TERİMLER Ss, 1402-1436
THE RELIGIOUS TERMS IN THE SCANNING DICTIONARY
Doi Number :10.7884/teke.4566
Özet | Abstract | Tam Metin |

Baktıbek ISAKOV - Uğur ÜNAL  
TÜRK DÜNYASINDA İLETİŞİM VE HABERLEŞMEDE A PRİORİ FORMLAR Ss, 1437-1466
A PRIORI FORMS IN COMMUNICATION AND TRANSFORMATION IN THE TURKIC WORLD
Doi Number :10.7884/teke.4547
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gamze YILDIRIM  
TUVA TÜRKÇESİNDE BULUNAN GIRTLAKSI (FARİNGAL) ÜNLÜLERİN FONEMİK ÖZELLİĞİ HAKKINDA Ss, 1467-1478
ON PHONEMIC STATUS OF PHARYNGEAL VOWELS IN TUVA TURKISH
Doi Number :10.7884/teke.4376
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman KUFACI  
ARŞÎ DİVANI’NDA FAZLULLAH-I HURÛFÎ İLE İLGİLİ TESPİTLER Ss, 1479-1523
THE FINDINGS ON FAZLULLAH-I HURÛFÎ IN THE ARŞÎ BRANCH OF DIVAN LITERATURE
Doi Number :10.7884/teke.4479
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazım MURADOV  
MEHMET EMİN RESULZADE’NİN “İNSANLARA HÜRRİYET, MİLLETLERE İSTİKLAL!” SÖYLEMİNİN ANALİZ DENEMESİ Ss, 1524-1547
NOTES ON MEHMET EMIN RESULZADE’S “FREEDOM FOR PEOPLE, INDEPENDENCY FOR NATIONS!” SPEECH
Doi Number :10.7884/teke.4313
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KARAKUŞ  
ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİNDE SES ÖRNEKLERİ Ss, 1548-1582
SOUND SAMPLES IN CONTEMPORARY TURKISH POETRY
Doi Number :10.7884/teke.4546
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür ATAKAN  
OSMANLI’YI İBN-İ HALDUN’LA ÖYKÜLEMEK: BAHTİYARLIK ROMANI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 1583-1612
NARRATING THE OTTOMAN WITH IBN KHALDUN: A STUDY ON THE BAHTİYARLIK NOVEL
Doi Number :10.7884/teke.4571
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saadettin YILDIZ  
GIDA “KÖK”TEN GELİR: TANPINAR’IN “AKŞAM” ŞİİRİNİN OLUŞUM (TEKEVVÜN) SÜRECİ VE MİTOLOJİK ZEMİNİ Ss, 1613-1629
FOOD DERIVES FROM ROOT: COMPOSITION PROCESS AND MYTHOLOGICAL BACKGROUND OF TANPINAR’S POEM ‘EVENING’
Doi Number :10.7884/teke.4592
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gül Mükerrem ÖZTÜRK  
KÜLTÜR AKTARIMINDA ÇEVİRİ STRATEJİLERİ: MİKHEİL CAVAHİŞVİLİ’NİN “ÇANÇURA” ADLI ÖYKÜSÜNÜN TÜRKÇE ÇEVİRİSİNDEKİ DEYİMLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Ss, 1630-1647
TRANSLATION STRATEGIES IN CULTURAL TRANSFER: COMPARATIVE ANALYSIS OF IDIOMS IN TURKISH TRANSLATION OF MİKHEİL CAVAHİŞVİLİ'S STORY CALLED “ÇANÇURA”
Doi Number :10.7884/teke.4558
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim GÜMÜŞ  
YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ BAĞLAMINDA BARTIN’DA MAKET USTASI AHMET GÜLDÜR Ss, 1648-1665
THE LIVING HUMAN TREASURE IN CONTEXT OF MASTER MODEL IN BARTIN AHMET GÜLDÜR
Doi Number :10.7884/teke.4563
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan KARAKUŞ - Buse DENİZ  
TÜRK VE ALMAN MASALLARINDA YER ALAN İLETİLERİN KİŞİSEL GELİŞİME KATKI SAĞLAYICILIK YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 1666-1686
COMPARISON OF THE MESSAGES IN TURKISH AND GERMAN TALES IN TERMS OF CONTRIBUTION TO PERSONAL DEVELOPMENT
Doi Number :10.7884/teke.4504
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cansu EKREN - Celile Eren ÖKTEN  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETENLERİN DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ALGILARI: BİR METAFOR İNCELENMESİ Ss, 1687-1708
TFL INSTRUCTOR PERCEPTIONS ABOUT TEACHING GRAMMAR: A METAPHOR ANALYSIS
Doi Number :10.7884/teke.4540
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihal ÇALIŞKAN  
YABANCI DİL SINIFLARINDA TÜMLEÇ YAN CÜMLELERİNİN ÖĞRETİMİ: EŞDİZİMLİLİK VE SEMANTİK EĞİLİMLER TEMELLİ BİR YAKLAŞIM Ss, 1709-1741
TEACHING COMPLEMENT CLAUSES IN FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS: A COLLOCATIONAL AND SEMANTIC APPROACH
Doi Number :10.7884/teke.4522
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah ŞAHİN  
CENGİZ AYTMATOV’UN ESERLERİNDEN SEÇİLEREK OLUŞTURULMUŞ METİNLERİN ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALABİLİRLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 1742-1772
THE EXAMINATION OF THE TEXTS PICKED FROM THE WORKS WRITEN BY CENGIZ AYTMATOV THAT CAN BE PLACE IN THE SECONDARY SCHOOL TURKISH COURSE BOOK
Doi Number :10.7884/teke.4550
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bircan EYÜP  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİNLEME EĞİTİMİ DERSİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Ss, 1773-1795
THE VIEWS RELATED TO LISTENING EDUCATION OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES
Doi Number :10.7884/teke.4554
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şükran DİLİDÜZGÜN - Zeynep ÇETİNKAYA EDİZER - Duygu AK BAŞOĞUL - Melda ORYAŞIN - Neslihan YÜCELŞEN  
METİN TÜRÜ BAĞLAMINDA OKUMA YÖNTEM-TEKNİKLERİYLE ÜSTBİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİNİ İLİŞKİLENDİRME ÇALIŞMASI Ss, 1796-1816
A STUDY ON RELATING METACOGNITIVE READING STRATEGIES WITH READING METHOD TECHNIQUES IN THE CONTEXT OF TEXT TYPE
Doi Number :10.7884/teke.4575
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KATRANCI - Aykut YETGİN  
EBEVEYNLERİN, ÇOCUKLARIN OKUMA VE KÜTÜPHANE KULLANMA ALIŞKANLIKLARI İLE ÇOCUK KÜTÜPHANESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Ss, 1817-1839
PARENTS' VIEWS ON CHILDREN’S READING AND LIBRARY HABITS AND CHILDREN'S LIBRARY
Doi Number :10.7884/teke.4516
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin AKAR - O.Tayyar ÇELİK - Ali KARATAŞ  
AKADEMİK KONTROL ODAĞI VE BAŞARI AMAÇ YÖNELİMİNİN KENDİNİ SABOTAJI YORDAMA DÜZEYİNİN İNCELENMESİ Ss, 1840-1859
INVESTIGATION OF THE LEVEL OF PREDICTION ACADEMIC LOCUS OF CONTROL, ACHIEVEMENT GOAL ORIENTATIONS ON SELF-HANDICAPPING
Doi Number :10.7884/teke.4488
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet SAYLIK  
HOFSTEDE’NİN KÜLTÜR BOYUTLARI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI; GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 1860-1881
THE ADAPTATION OF THE HOFSTEDE’S CULTURE DIMENSIONS SCALE INTO TURKISH: A RELIABILITY AND VALIDITY ANALYSIS
Doi Number :10.7884/teke.4482
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih DEMİREL - Hüsniye Merve BİNGÖL  
GÖÇMEN ÇOCUKLARIN OKULLARDA İLK KARŞILANMASI: İNGİLTERE ÖRNEĞİ Ss, 1882-1901
THE FIRST WELCOMING OF MIGRANT CHILDREN IN SCHOOLS: THE EXAMPLE OF ENGLAND
Doi Number :10.7884/teke.4562
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami UYSAL - Kerim GÜNDOĞDU  
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN WEB PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ, PROGRAM YAKLAŞIMLARI VE ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 1902-1928
INVESTIGATION OF WEB PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE, CURRICULUM ORIENTATIONS AND SELF REGULATION SKILLS OF COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY STUDENTS
Doi Number :10.7884/teke.4506
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih KARİP  
İLKOKUL GÖRSEL SANATLAR DERSİ KAZANIMLARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1929-1948
AN EVALUATION OF THE PRIMARY SCHOOL ACQUISITIONS OF VISUAL ARTS COURSE ACCORDING TO REVISED BLOOM TAXONOMY
Doi Number :10.7884/teke.4544
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necla URHAL - Ümit Kubilay CAN  
VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE BAŞLANGIÇ YAY TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 1949-1967
ANALYSIS OF BEGINNER STRING TECHNIQUES IN VIOLONCELLO TRAINING
Doi Number :10.7884/teke.4475
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri