RENK ADLARININ PEKİŞTİRME İŞLEVİNE DAİR (KIRGIZ TÜRKÇESİ BAĞLAMINDA
(ABOUT INTENSITY FUNCTION OF COLOR NAMES (KIRGIZ TURKISH EXAMPLES) )

Yazar : Hatice ŞAHİN   - Zhamila ARZYBAEVA  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/3
Sayfa : 1538-1557
11    1679


Abstract
Her kültürde renk kavramı, farklı anlam değerleri taşır. Kültürler arasında renklerin ifade alanlarını ve bunların zaman içinde gösterdiği değişiklikleri belirleyip ortaya koyabilmek için söz konusu kültürün sözlü ve yazılı ürünlerini, en eskilerinden başlamak üzere takip etmek gerekmektedir. Renklerin taşıdığı anlam ya da karşıladığı kavram, toplumdan topluma değişiklik gösterse de ortak özellikleri; bir simgeyi, kavramı, duyguyu temsil etmesidir. Türk kültüründe renklerin taşıdığı değerle ilgili olarak birçok bilim dalında araştırmalar yapılmış, bu araştırma sonuçları değerlendirilmeye ve yorumlanmaya çalışılmıştır . Dil içinde de renk adları fonetik, morfolojik, semantik, leksik açılardan ele alınacak düzeyde çeşitlilik göstermektedir. Bu sebeple bu kelime kadrosu, Türk diliyle ilgili çok sayıda çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmada da Türkçede var olan renk adlarının, Kırgız Türkçesinde tespit edilen pekiştirme işlevi, örnekleriyle verilmeye çalışılacak, bu işlevin tüm renklerde değil sadece kızıl, kara, sarı ve kök gibi ana renklerde görüldüğü tespiti vurgulanacaktır.

Keywords
Türk kültürü, renk, pekiştirme, renk isimleriyle pekiştirme.

Özet
In every culture the concept of color carries different meaning values. In order to be able to identify and reveal the areas of expression of colors among cultures and their changes over time, it is necessary to follow the cultural and oral products in order to start from the earliest. The meaning or concept that color carries conveys its common characteristics when it changes from society to society; a symbol, a concept, a sense of emotion. A lot of research has been done about the value of colors in Turkish culture, these research results have been tried to be evaluated and interpreted. The color names vary widely from phonetic, morphological, semantic, lexical angle. For this reason, this vocabulary has been the subject of many studies related to the Turkish language. In this study, color names in Turkish language will be tried to be given with examples of strengthening function determined in Kyrgyz Turkic, this function will be highlighted in the main colors such as kızıl, kara, sarı and kök, not all colors.

Anahtar Kelimeler
Turkish culture, color, intensity, intensity with color names.