• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


Özet


EVLİLİKTE FEDAKÂRLIK DOYUMUNUN İLİŞKİSEL ÖZGÜNLÜK VE EVLİLİK DOYUMU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu çalışmanın amacı evlilik ilişkisinde fedakârlık doyumunun, ilişkisel özgünlük ve evlilik doyumu bağlamında değerlendirilmesidir. Araştırmaya 216 (%68.6) kadın ve 99 (%31.4) erkek olmak üzere toplam 315 evli birey katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Fedakârlık Doyum Ölçeği, Evlilik Yaşam Ölçeği, Özgünlük Ölçeği’nin İlişkisel Özgünlük alt ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimleyici analiz tekniği kullanılmış olup, fedakarlık doyumu, ilişkisel özgünlük ve evlilik doyumu arasındaki ilişkiler ise yapısal eşitlik modeli (YEM) ile test edilmiştir. Veri analizi için SPSS 21 ve Lisrel 8.51 istatistik paket programlarından yararlanılmıştır. Araştırmada fedakârlık doyumu ile ilişkisel özgünlük ve evlilik doyumu arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bununla birlikte, ilişkisel özgünlüğün fedakârlık doyumunu pozitif ve anlamlı bir şekilde ve fedakarlık doyumunun ise evlilik doyumunu yüksek düzeyde pozitif ve anlamlı bir şekilde açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuçlar evlilik ilişkisi ve kültürel özellikler bağlamında ilgili literatür kapsamında ele alınmış ve araştırmacılara önerilerde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Fedakârlık doyumu, ilişkisel özgünlük, evlilik doyumu.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri