• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 31. sayısı (8 / 3) 15 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

    Dergimizde yayımlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

     

     


Son SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Bursa  2019

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note


Ergün ACAR  
CODEX CUMANICUS’TA BULUNAN MENTAL FİİLLERİN GÜNÜMÜZ ANADOLU AĞIZLARINDAKİ KULLANIMLARI ÜZERİNE Ss, 1276-1292
AN INVESTIGATION ON THE USE OF MENTAL VERBS IN CODEX CUMANICUS IN CURRENT ANATOLIAN DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4574
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Farhad RAHİMİ  
ABUŞKA SÖZLÜĞÜNDEKİ YANLIŞLAR ÜZERİNE Ss, 1293-1312
ON THE WRONGS OF ABUSHKA DICTIONARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4531
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kaan YILMAZ  
BURGAZİ FÜTÜVVETNAMESİ’NİN TRAVNİK NÜSHASI ÜZERİNE NOTLAR Ss, 1313-1336
NOTES ON TRAVNIK MANUSCRIPT OF BURGAZI’S FUTUVVETNAME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4536
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serkan ÇAKMAK  
OSMANLI DÖNEMİ TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜĞÜNÜN KEŞFEDİLMEMİŞ BİR ÖRNEĞİ: OSMANZÂDE AHMED TÂİB’İN MİR’ATÜ’L-MÜŞKİL ADLI BİLİNMEYEN ESERİ Ss, 1337-1354
AN UNDISCOVERED SAMPLE OF TURKISH LEXICOGRAPHY IN OTTOMAN PERIOD: AN UNKNOWN WORK OF OSMANZÂDE AHMET TÂIB TITLED MİR’ATÜ’L-MÜŞKİL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4591
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhammet Raşit MEMİŞ  
MORFOLOJİK FARKINDALIK VE MORFOLOJİK FARKINDALIK EĞİTİMİ Ss, 1355-1368
MORPHOLOGICAL AWARENESS AND MORPHOLOGICAL AWARENESS TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4534
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muammer ŞEHİTOĞLU  
“besi” KAVRAM İŞARETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 1369-1384
AN EVALUATION ON “besi” CONCEPT SIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4535
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Songül İLBAŞ  
ESKİŞEHİR İLİ BALKAN MUHACİR AĞIZLARI VE KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ Ss, 1385-1401
BALKAN IMMIGRANT DIALECTS OF ESKİŞEHİR AND CHARACTERISTIC FEATURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4555
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fecri YAVİ  
TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE TÜRKÇE DİNÎ TERİMLER Ss, 1402-1436
THE RELIGIOUS TERMS IN THE SCANNING DICTIONARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4566
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Baktıbek ISAKOV - Uğur ÜNAL  
TÜRK DÜNYASINDA İLETİŞİM VE HABERLEŞMEDE A PRİORİ FORMLAR Ss, 1437-1466
A PRIORI FORMS IN COMMUNICATION AND TRANSFORMATION IN THE TURKIC WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4547
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gamze YILDIRIM  
TUVA TÜRKÇESİNDE BULUNAN GIRTLAKSI (FARİNGAL) ÜNLÜLERİN FONEMİK ÖZELLİĞİ HAKKINDA Ss, 1467-1478
ON PHONEMIC STATUS OF PHARYNGEAL VOWELS IN TUVA TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4376
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman KUFACI  
ARŞÎ DİVANI’NDA FAZLULLAH-I HURÛFÎ İLE İLGİLİ TESPİTLER Ss, 1479-1523
THE FINDINGS ON FAZLULLAH-I HURÛFÎ IN THE ARŞÎ BRANCH OF DIVAN LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4479
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nazım MURADOV  
MEHMET EMİN RESULZADE’NİN “İNSANLARA HÜRRİYET, MİLLETLERE İSTİKLAL!” SÖYLEMİNİN ANALİZ DENEMESİ Ss, 1524-1547
NOTES ON MEHMET EMIN RESULZADE’S “FREEDOM FOR PEOPLE, INDEPENDENCY FOR NATIONS!” SPEECH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4313
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet KARAKUŞ  
ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİNDE SES ÖRNEKLERİ Ss, 1548-1582
SOUND SAMPLES IN CONTEMPORARY TURKISH POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4546
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Özgür ATAKAN  
OSMANLI’YI İBN-İ HALDUN’LA ÖYKÜLEMEK: BAHTİYARLIK ROMANI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 1583-1612
NARRATING THE OTTOMAN WITH IBN KHALDUN: A STUDY ON THE BAHTİYARLIK NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4571
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Saadettin YILDIZ  
GIDA “KÖK”TEN GELİR: TANPINAR’IN “AKŞAM” ŞİİRİNİN OLUŞUM (TEKEVVÜN) SÜRECİ VE MİTOLOJİK ZEMİNİ Ss, 1613-1629
FOOD DERIVES FROM ROOT: COMPOSITION PROCESS AND MYTHOLOGICAL BACKGROUND OF TANPINAR’S POEM ‘EVENING’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4592
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gül Mükerrem ÖZTÜRK  
KÜLTÜR AKTARIMINDA ÇEVİRİ STRATEJİLERİ: MİKHEİL CAVAHİŞVİLİ’NİN “ÇANÇURA” ADLI ÖYKÜSÜNÜN TÜRKÇE ÇEVİRİSİNDEKİ DEYİMLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Ss, 1630-1647
TRANSLATION STRATEGIES IN CULTURAL TRANSFER: COMPARATIVE ANALYSIS OF IDIOMS IN TURKISH TRANSLATION OF MİKHEİL CAVAHİŞVİLİ'S STORY CALLED “ÇANÇURA”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4558
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim GÜMÜŞ  
YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ BAĞLAMINDA BARTIN’DA MAKET USTASI AHMET GÜLDÜR Ss, 1648-1665
THE LIVING HUMAN TREASURE IN CONTEXT OF MASTER MODEL IN BARTIN AHMET GÜLDÜR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4563
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Neslihan KARAKUŞ - Buse DENİZ  
TÜRK VE ALMAN MASALLARINDA YER ALAN İLETİLERİN KİŞİSEL GELİŞİME KATKI SAĞLAYICILIK YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 1666-1686
COMPARISON OF THE MESSAGES IN TURKISH AND GERMAN TALES IN TERMS OF CONTRIBUTION TO PERSONAL DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4504
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cansu EKREN - Celile Eren ÖKTEN  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETENLERİN DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ALGILARI: BİR METAFOR İNCELENMESİ Ss, 1687-1708
TFL INSTRUCTOR PERCEPTIONS ABOUT TEACHING GRAMMAR: A METAPHOR ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4540
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nihal ÇALIŞKAN  
YABANCI DİL SINIFLARINDA TÜMLEÇ YAN CÜMLELERİNİN ÖĞRETİMİ: EŞDİZİMLİLİK VE SEMANTİK EĞİLİMLER TEMELLİ BİR YAKLAŞIM Ss, 1709-1741
TEACHING COMPLEMENT CLAUSES IN FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS: A COLLOCATIONAL AND SEMANTIC APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4522
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurullah ŞAHİN  
CENGİZ AYTMATOV’UN ESERLERİNDEN SEÇİLEREK OLUŞTURULMUŞ METİNLERİN ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALABİLİRLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 1742-1772
THE EXAMINATION OF THE TEXTS PICKED FROM THE WORKS WRITEN BY CENGIZ AYTMATOV THAT CAN BE PLACE IN THE SECONDARY SCHOOL TURKISH COURSE BOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4550
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bircan EYÜP  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİNLEME EĞİTİMİ DERSİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Ss, 1773-1795
THE VIEWS RELATED TO LISTENING EDUCATION OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4554
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şükran DİLİDÜZGÜN - Zeynep ÇETİNKAYA EDİZER - Duygu AK BAŞOĞUL - Melda ORYAŞIN - Neslihan YÜCELŞEN  
METİN TÜRÜ BAĞLAMINDA OKUMA YÖNTEM-TEKNİKLERİYLE ÜSTBİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİNİ İLİŞKİLENDİRME ÇALIŞMASI Ss, 1796-1816
A STUDY ON RELATING METACOGNITIVE READING STRATEGIES WITH READING METHOD TECHNIQUES IN THE CONTEXT OF TEXT TYPE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4575
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet KATRANCI - Aykut YETGİN  
EBEVEYNLERİN, ÇOCUKLARIN OKUMA VE KÜTÜPHANE KULLANMA ALIŞKANLIKLARI İLE ÇOCUK KÜTÜPHANESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Ss, 1817-1839
PARENTS' VIEWS ON CHILDREN’S READING AND LIBRARY HABITS AND CHILDREN'S LIBRARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4516
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin AKAR - O.Tayyar ÇELİK - Ali KARATAŞ  
AKADEMİK KONTROL ODAĞI VE BAŞARI AMAÇ YÖNELİMİNİN KENDİNİ SABOTAJI YORDAMA DÜZEYİNİN İNCELENMESİ Ss, 1840-1859
INVESTIGATION OF THE LEVEL OF PREDICTION ACADEMIC LOCUS OF CONTROL, ACHIEVEMENT GOAL ORIENTATIONS ON SELF-HANDICAPPING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4488
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet SAYLIK  
HOFSTEDE’NİN KÜLTÜR BOYUTLARI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI; GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 1860-1881
THE ADAPTATION OF THE HOFSTEDE’S CULTURE DIMENSIONS SCALE INTO TURKISH: A RELIABILITY AND VALIDITY ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4482
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih DEMİREL - Hüsniye Merve BİNGÖL  
GÖÇMEN ÇOCUKLARIN OKULLARDA İLK KARŞILANMASI: İNGİLTERE ÖRNEĞİ Ss, 1882-1901
THE FIRST WELCOMING OF MIGRANT CHILDREN IN SCHOOLS: THE EXAMPLE OF ENGLAND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4562
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selami UYSAL - Kerim GÜNDOĞDU  
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN WEB PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ, PROGRAM YAKLAŞIMLARI VE ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 1902-1928
INVESTIGATION OF WEB PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE, CURRICULUM ORIENTATIONS AND SELF REGULATION SKILLS OF COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4506
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih KARİP  
İLKOKUL GÖRSEL SANATLAR DERSİ KAZANIMLARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1929-1948
AN EVALUATION OF THE PRIMARY SCHOOL ACQUISITIONS OF VISUAL ARTS COURSE ACCORDING TO REVISED BLOOM TAXONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4544
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Necla URHAL - Ümit Kubilay CAN  
VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE BAŞLANGIÇ YAY TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 1949-1967
ANALYSIS OF BEGINNER STRING TECHNIQUES IN VIOLONCELLO TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4475
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri