• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


Özet


LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Bursa’da bir devlet lisesinde öğrenim görmekte olan 522 lise öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak “Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre lise öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarının yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Bunun yanı sıra lise öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarının cinsiyet ve evde kitaplık bulunma değişkenlerine göre ise anlamlı şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Buna göre kız öğrencilerin okumaya ilişkin tutumlarının nispeten daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca evde kitaplığı bulunan öğrencilerin okumaya ilişkin tutumlarının nispeten daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Okuma, tutum, okuma tutumu, lise öğrencileri.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri