• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


TÜRKÇE EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMALARINDA YENİ YÖNELİMLER (2011-2015)
(NEW TRENDS OF THE POSTGRADUATE RESEARCHES ON TURKISH LANGUAGE EDUCATION (2011-2015) )

Author : Hüseyin ÖZÇAKMAK    
Type : Copyright
Printing Year : 2017
Number : 6/3
Page : 1607-1618
Doi Number : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3841


Özet
Bu çalışma, Türkçe Eğitimi’nde yapılan lisansüstü çalışmaların hangi konulara yönelim gösterdiğini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, 2011-2015 yıllarında Türkçe Eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezler; yılı, türü, enstitüsü, üniversitesi, hedef kitlesi ve konusuna göre incelenmiştir. Çalışmada, nitel araştırma yöntem ve tekniklerinden doküman analizi kullanılmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen Lisansüstü Tez Sınıflama Formu ile toplanmıştır. Bulgulara göre, 2011-2015 yıllarında yapılan tezlerin %81,3’ü yüksek lisans, %18,5’i doktora tezleridir. 2011-2015 yıllarında, en fazla tez eğitim bilimleri (%67,8) ve sosyal bilimler (%27,8) enstitüsünde yazılmıştır. En fazla tez Gazi, Atatürk, Çanakkale Onsekiz Mart, Dokuz Eylül ve Ankara üniversitelerinde yapılmıştır. 2011-2015 yıllarında en çok tez ortaokul öğrencileri (%31,5) ve yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerle (%11,3) gerçekleştirilmiştir. En çok tez yapılan konuları öğretim strateji, yöntem ve teknik (%20,1), okuma eğitimi (%17,5), yazma eğitimi (%13,6), ders kitapları (%13,2) ve yabancılara Türkçe öğretimi (%11,3) oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türkçe eğitimi, lisansüstü tezler, eğilimler, 2011-2015.

Abstract
This study aimed to determine which subjects the theses performed in Turkish Language Education showed orientations. In accordance with this purpose, 1154 postgraduate theses written in Turkish language field were investigated according to their years, types, institutes, universities, targets and subjects. In the study, document analysis, one of qualitative research methods and techniques, was used. The data collected via Postgraduate Theses Classification Form, developed by the researcher. According to the findings, 81.3% of the theses done in the 2011-2015 years were master’s and 18.5% were doctorate theses. For the 2011-2015 years, the most theses were written in the institute of educational sciences (67.8%) and the institute social sciences (27.8%). The five universities with the most theses were Gazi, Atatürk, Çanakkale Onsekiz Mart, Dokuz Eylül and Ankara universities. In the 2011-2015 years, most of the theses were done with secondary school students (31.5%) and learners of Turkish as a foreign language (11.3%). The most theses made on the subjects of teaching strategy, method and technique (20,1%), reading education (17,5%), writing education (13,6%), textbooks (13,2%) and Turkish language teaching for foreigner (11,3%).

Keywords
Turkish language education, postgraduate theses, trends, 2011-2015.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri