• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


YARATICI OKUMAYA YÖNELİK ALGI ÖLÇEĞİ: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI
(PERCEPTION SCALE OF CREATIVE READING: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY )

Author : İbrahim Halil YURDAKAL  - Fatma SUSAR KIRMIZI  
Type : Copyright
Printing Year : 2017
Number : 6/3
Page : 1726-1742
Doi Number : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3971


Özet
Bilgi çağında bireylerden okuduklarını analiz ve sentez edip yeniden yapılandırmaları beklenmektedir. Bu kapsamda davranışçı yaklaşıma uygun olan açık okuma misyonunu yitirmiş yerine yapılandırmacı anlayışa uygun yaratıcı okuma gelmiştir. Açık okuma bir yazımdaki bilgileri okuyup herhangi bir bilişsel süreçten geçirmeden ezberleme süreci iken yaratıcı okuma metni bireyin kendi yaşantısını göz önüne alarak yeniden yaratması sürecidir. Yaratıcı okumanın başarılı olması için gerek öğretmenlerin gerekse öğrencilerin yaratıcı okuma sürecine olumlu yaklaşması gerekmektedir. Özellikle ilkokul öğrencilerinin yaratıcı okumaya ilişkin algılarının olumlu olması yaratıcı okuma başarılarını artıracaktır. Bu kapsamda araştırmada yaratıcı okumaya ilişkin bir algı ölçeği geliştirilmiştir. Yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonrası 3 boyut ve 25 sorudan oluşan bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Ölçeğe ilişkin Chronbach Alpha katsayısı 0.87'dir. Güvenirlik analizleri sonucunda Spearman-Brown korelasyon değerinin 0.73 ve Guttman Split-Half değerinin ise 0.72 olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda ölçeğin iki yarı güvenirlik düzeyinin 0.73 olduğu görülmekte olup bu değer iki yarı güvenirliği açısından yeterli düzeydedir. Ölçek ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlandığından üçlü likert şeklinde hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ölçek geliştirme, yaratıcı okuma, geçerlik, güvenirlik.

Abstract
In Information Age, it is expected that individuals reconstruct what they read by analyzing and synthesizing. In this respect, open reading which is favorable for behaviorist approach has lost its mission and creative reading appropriate for constructivist approach has taken place of open reading. While open reading is a process of memorizing information in a text without operationalizing it in cognitive processes, creative reading is re-creating the text by one’s own life into consideration. For successful creative reading, both teachers and students should hold positive attitudes towards creative reading. The higher positive perceptions of creative reading of especially the elementary school students will increase their creative reading achievement. With this regard, in this study, a perception scale related to creative reading was developed. As a result of validity and reliability studies, a scale consisting of 3 dimensions with 25 questions was developed. Cronbach Alfa coefficient of this scale was found to be 0.87. Following the reliability analysis, it was seen that Spearman-Brown value was 0.73 and Guttman Split-Half value was 0.72. The split half reliability coefficient was 0.73 and this value was enough for split half reliability coefficient. The scale was formed as three point Likert as it was for 4th graders of elementary schools

Keywords
Scale development, creative reading, validity, reliability.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri