• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


EVLİLİKTE FEDAKÂRLIK DOYUMUNUN İLİŞKİSEL ÖZGÜNLÜK VE EVLİLİK DOYUMU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
(EXAMINATION OF SATISFACTION WITH SACRIFICE IN MARRIAGE IN THE CONTEXT OF RELATIONAL AUTHENTICITY AND MARITAL SATISFACTION )

Author : Label    Label
Type : Other
Printing Year : 2018
Number : 7/2
Page : 1276-1290
Doi Number : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4112


Özet
Bu çalışmanın amacı evlilik ilişkisinde fedakârlık doyumunun, ilişkisel özgünlük ve evlilik doyumu bağlamında değerlendirilmesidir. Araştırmaya 216 (%68.6) kadın ve 99 (%31.4) erkek olmak üzere toplam 315 evli birey katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Fedakârlık Doyum Ölçeği, Evlilik Yaşam Ölçeği, Özgünlük Ölçeği’nin İlişkisel Özgünlük alt ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimleyici analiz tekniği kullanılmış olup, fedakarlık doyumu, ilişkisel özgünlük ve evlilik doyumu arasındaki ilişkiler ise yapısal eşitlik modeli (YEM) ile test edilmiştir. Veri analizi için SPSS 21 ve Lisrel 8.51 istatistik paket programlarından yararlanılmıştır. Araştırmada fedakârlık doyumu ile ilişkisel özgünlük ve evlilik doyumu arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bununla birlikte, ilişkisel özgünlüğün fedakârlık doyumunu pozitif ve anlamlı bir şekilde ve fedakarlık doyumunun ise evlilik doyumunu yüksek düzeyde pozitif ve anlamlı bir şekilde açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuçlar evlilik ilişkisi ve kültürel özellikler bağlamında ilgili literatür kapsamında ele alınmış ve araştırmacılara önerilerde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Fedakârlık doyumu, ilişkisel özgünlük, evlilik doyumu.

Abstract
The purpose of this study is to investigate the relationship between sacrifice with satisfaction and relational authenticity and marital satisfaction in married individuals. The participants of the study were 216 (% 68.6) female and 99 (%31.4) male. Satisfaction with Sacrifice Scale, Relational Authenticity (Authenticity Sub-Scale), Marital Satisfaction Scale and Personel Information Form were used to collect data for this study. For the data analyzing, descriptive statistic and structural equaliton modeling (SEM) with path analysis were conducted with SPSS 21 and Lisrel 8.51. It is revealed that ther are significant positive relationship between satisfaction with sacrifice, relational authenticity and marital satisfaction. According to SEM results, perceived satisfaction with sacrifice is predicted by relational authenticity and also marital satisfaction is predicted by satisfaction with sacrifice. These findings were discussed under the light of marital relationship and cultural characteristics in context. Implications and suggestions were also discussed for future research.

Keywords
Satisfaction with sacrifice, relational authenticity, marrital satisfaction.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri