• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN UNİVERSITY STUDENTS’ COMMUNICATION SKILLS AND THEIR INTERPERSONAL PROBLEM SOLVING SKILLS )

Author : Bozkurt KOÇ  Yüksel TERZİ Aysu GÜL  
Type : Copyright
Printing Year : 2015
Number : 4/1
Page : 369-390
Doi Number : http://dx.doi.org/10.7884/teke.430


Özet
Araştırmanın temel amacı iletişim becerileri ile kişilerarası problem çözme becerileri arasındaki ilişkileri belirlemektir. Bununla birlikte iletişim becerileri ile kişilerarası problem çözme becerileri katılımcıların yaşı, cinsiyeti ve ailede şiddete uğrayıp uğramama durumu açısından da değerlendirilmektedir. Araştırmanın örneklemi 2013-2014 öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören toplam 444 (257 kadın, 187 erkek) katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmada katılımcılara Kişisel Bilgi Toplama Formu, Kişilerarası Problem Çözme Envanteri ve İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda verilerin analizinde bağımsız gruplar t testi, Pearson Korelasyon Analizi ve Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma bulguları, genel olarak kişilerarası problem çözme alt boyutlarından Probleme Olumsuz Yaklaşım (POY) ve Kendine Güvensizliğin (KG) iletişim becerilerini negatif yönde; Yapıcı Problem Çözme (YPÇ) ve Israrcı-Sebatkâr Yaklaşımın (I-SY) ise pozitif yönde anlamlı bir şekilde yordadığını göstermektedir. Aynı zamanda, KG puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı; erkeklerin KG puan ortalamalarının kadınlardan daha yüksek olduğu görülmektedir. İletişim becerilerinin de cinsiyete göre farklılaştığı ve kadınların iletişim becerileri puan ortalamalarının erkeklere oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Kişilerarası problem çözme puanları, ailede şiddete uğrayıp uğramamaya göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Yine ailede şiddete uğramadığını belirten katılımcıların iletişim becerileri puan ortalamaları ailede şiddete uğradığını belirten katılımcılardan daha yüksektir. Yaş ile kişilerarası problem çözme becerileri ve iletişim becerileri puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Çok boyutlu bir niteliğe sahip olan kişilerarası problem çözme ve iletişim becerileri, sonraki çalışmalarda çeşitli psikososyal faktörler de dikkate alınarak farklı örneklemler üzerinde araştırılabilir. Genel olarak araştırma bulguları, bireylerin problem çözme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim programları ve uygulamalarının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler
Problem çözme, kişilerarası problem çözme, iletişim becerileri.

Abstract
This study mainly aims to determine the relationship between communication skills and interpersonal problem solving skills. In addition, communication skills and interpersonal problem solving skills are evaluated by age, gender, and status of exposure to domestic violence. The research sample consisted of 444 participants (257 females and 187 males) studying at various faculties of Ondokuz Mayıs University in the 2013-2014 academic year. The Personal Information Collection Form, the Interpersonal Problem Solving Inventory, and the Communication Skills Evaluation Scale were administered to the participants. The independent groups t-test, the Pearson Correlation Analysis and Multiple Linear Regresssion Analysis were used in data analysis. The research findings indicate that among interpersonal problem solving sub-dimensions, Negative Approach to Problems (NAP) and Lack of Self-confidence (LSC) significantly predict communication skills in a negative way, and Constructive Problem Solving (CPS) and Insistent-persevering Approach (IPA) significantly predict them in a positive way. In addition, it is seen that LSC scores significantly varied by gender, and the males participating in the study had higher LSC score averages in comparison to the females. It was found out that communication skills varied by gender, too, and the females had higher communication skills score averages in comparison to the males. Interpersonal problem solving scores did not significantly vary by exposure to domestic violence. The participants who stated that they were not exposed to domestic violence had higher communication skills score averages in comparison to those participants who stated that they were exposed to domestic violence. No significant difference was found between age and interpersonal problem solving skills and communication skills score averages. Future studies may examine interpersonal problem solving skills and communication skills, which have multidimensional natures, on different samples by taking into consideration certain psycho-social factors. In general, the research findings show that training programs and practices are needed to improve the problem solving and communication skills of individuals.

Keywords
Problem solving, interpersonal problem solving, communication skills.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri