• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNDE YAŞADIKLARI DİNLEME SORUNLARI VE SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK BEKLENTİLERİ
(LISTENING PROBLEMS OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS DURING TURKISH LESSONS AND THEIR EXPECTATIONS REGARDING SOLUTION OF THESE PROBLEMS )

Author : Label    Label
Type : Other
Printing Year : 2018
Number : 7/4
Page : 2551-2571
Doi Number : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4332


Özet
Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersinde yaşadıkları dinleme sorunlarının ve Türkçe dersini iyi bir şekilde dinleyebilmek için beklentilerinin neler olduğunun incelenmesidir. Araştırma durum çalışması niteliğindeki nitel bir çalışmadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Aksaray’da öğrenim gören 120 ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. Ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersinde yaşadıkları dinleme sorunlarına ilişkin ortam, dinleme metni, dinleme etkinlikleri, Türkçe öğretmeni ve öğrenci olmak üzere beş; sorunlara yönelik beklentilerine ilişkin ise ortam, dinleme metni, dinleme etkinlikleri, Türkçe öğretmeni olmak üzere dört tema ortaya çıkmıştır. Katılımcıların Türkçe dersinde yaşadıkları dinleme sorunları ağırlıklı olarak öğrencilerin gürültü yapmaları, sınıf mevcudunun fazla olması, dinleme metinlerinin uzun ve sıkıcı olması, anlamı bilinmeyen kelimelerin olması, dinleme etkinliklerinin sıkıcı olması, Türkçe öğretmeninin kısık sesle konuşması, dinleme metinlerini çok hızlı okumasıdır. Sorunlara yönelik beklentileri ise çoğunlukla sınıfın sessiz olması, sınıf mevcudunun azaltılması, dinleme metinlerinin kısa olması, Türkçe öğretmeninin Türkçe dersini eğlenceli bir şekilde işlemesi, yüksek sesle ders anlatması ve sınıfa hâkim olunmasıdır. Bu doğrultuda Türkçe öğretmenlerinin öğrencilerin dinleme sorunlarını tespit etmesi, iyi bir dinleme ortamı sağlaması, iyi bir konuşmacı ve dinleyici olması gerektiği ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler
Dinleme sorunları, beklenti, Türkçe dersi.

Abstract
The purpose of the current study was set to be to determine the listening problems experienced by middle school students in their Turkish lessons and their expectations of how to become better listeners in these lessons. The current study employed the interview method, one of the qualitative research methods. The study group of the current research was constituted by 120 students attending middle schools located in the city of Aksaray in 2017-2018 school year. The current study employed the content analysis, one of the qualitative research methods. As a result of this analysis, five themes were found concerning the listening problems experienced in Turkish lessons. These themes are environment, listening text, listening activities, Turkish teacher and student and four themes were found concerning their expectations related to these problems. These four themes are environment, listening text, listening activities and Turkish teacher. The listening problems experienced by the participants in Turkish lessons are mostly related to noise made by students, crowded classroom, long and boring listening texts, presence of the unknown words, boring listening activities, husky voice of teacher and his/her reading listening texts very fast. Their expectations for finding solutions to these problems are students’ becoming quiet, reducing the number of students in classes, shortening listening texts, delivery of Turkish lessons by Turkish teacher in an enjoyable manner, his/her using loud voice while delivering lessons and controlling the class. Thus, it can be argued that the Turkish teacher should detect the listening problems of students, provide a good listening environment and be a good listener and speaker.

Keywords
Listening problems, expectation, Turkish lesson.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri