• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


HÜNKAR HACI BEKTAŞ VELÎ VELAYETNAMESİ’NİN KÖK DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(AN ANALYSIS OF THE ROOT VALUES IN HÜNKAR HACI BEKTASH VELİ’S VELAYETNAME )

Author : Fitnat GÜRGİL   - Bahadır KILCAN - Gökçe KILIÇOĞLU - Fatma Süreyya KURTOĞLU  
Type : Copyright
Printing Year : 2019
Number : 8/1
Page : 446-461
Doi Number : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4477


Özet
Bu çalışmanın amacı Hünkar Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi’nin tüm öğretim programlarında yer alan kök değerler açısından incelemektir. Çalışma kök değerler açısından Hünkar Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi’ni inceleyen ilk çalışma olması bakımından önem taşımaktadır. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği çalışmada veri toplama amacıyla doküman analizi tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırmanın veri toplama kaynağını Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi tarafından 2010 yılında basılan Hünkar Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin analizi, nitel araştırma yaklaşımına uygun bir şekilde betimsel analiz tekniğiyle oluşturulmuş ve eserde yer alan kök değerler sayfa numaraları verilerek sınıflandırılmıştır. Çalışmanın sonucunda eserde en sık rastlanan değerlerin sırasıyla “saygı”, “yardımseverlik”, “sevgi”, “sorumluluk”, “sabır”, “özdenetim”, “dürüstlük”, “vatanseverlik”, “adalet” ve “dostluk” olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Hünkar Hacı Bektaş Velî Velayetnamesi, öğretim programları, kök değerler.

Abstract
The aim of this study is to analyze Hünkar Hacı Bektash Veli’s Velayetname by the root values included in all the curricula in Turkey. It is significant in that it is the first study of its kind analyzing Hünkar Hacı Bektash Veli’s Velayetname from the perspective of root values. Adopting the qualitative research method, the study employed the document analysis technique for data collection. Hünkar Hacı Bektash Veli’s Velayetname, published in 2010 by Turkish Culture and Hacı Bektash Veli Research Centre, is the source of the data collection. The analysis of the obtained data was conducted by using the descriptive analysis technique in accordance with the qualitative research principles, and the root values in the book were classified by assigning them page numbers. The study revealed that the most common values were “respect”, “helpfulness”, “love”, “responsibility”, “patience”, “self-control”, “honesty”, “patriotism”, “justice” and “friendship”, respectively.

Keywords
Hünkar Hacı Bektash Veli’s Velayetname, curriculum, root values.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri