• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


2/4 . SayıEditor
Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Osman MERT - Erhan DURUKAN

Erzurum  2013

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Cengiz ALYILMAZ  
(Kök)Türk Harfli Eski Türk Yazıtlarının Kırgızlar Açısından Önemi Ss, 1-26
Importance of (Kok)Turk Lettered Old Turkish Inscriptions for Kyrgyz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.255
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuba YALINKILIÇ  
Bir Dönemin İki Farklı Anlatımı - Kül Tigin Yazıtının Çince ve Türkçe Metinlerinin Karşılaştırması Ss, 27-47
Two Different Expression of a Period - The Comparıson of Chinese and Turkish Texts of Kül Tigin Inscription
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.254
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurdin USEEV  
Talas Yazıtlarında Geçen Bazı Kelimelerle İlgili Okuma ve Anlamlandırma Önerileri Ss, 48-60
The Suggestions of Reading and Interpretation About Some Words Which Passes on the Talas Inscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.247
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sadettin ÖZÇELİK  
Dede Korkut Eydür: Kara Tagdan Aşar Olsan Aşıt Versün, Kanlı Sudan Geçer Olsan Geçit Versün! Ss, 61-68
Dede Korkut Says: When You Want to Cross Over the Black Montain, My God Grant You Strait; When You Want to Pass the Wild Water, My God Grant You Passage
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.236
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatma Sibel BAYRAKTAR  
Trakya ve Rumeli Türkçesi Ağızlarında İken Zarf Fiilinin İşlevleri Ss, 69-83
The Functions of 'i-ken' Verbal Adverb (Gerindium) in Thracian and Rumelian Turkish Dialect
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.221
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ergin JABLE  
Gilan Türk Ağzında Ses Olayları Ss, 84-104
Phonetic Changes in Gjilan Turkish Dialect
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.234
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serpil ERSÖZ  
Ahıska’da İki Büyük Ağız Grubu: Terekeme ve Yerli Türk Ağzı Ss, 105-115
Two Major Dialect Goups in Ahiska: Dialect of Terekeme and Native Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.235
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bahadır GÜNEŞ  
Valeh Hacılar'ın Dilinde Arkaik Sözler Ss, 116-130
The Archaic Words in Valeh Hacılar’s Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.240
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuna BEŞEN DELİCE  
Türkmen Türkçesinde Yalancı Eşdeğerler Ss, 131-146
False Equivalents in Turkmen Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.246
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emine ATMACA  
Litvanya Tatar Türklerine Ait Hamailler ve Nemėžis Köyünde Bulunan İki Hamail Ss, 147-180
The Hamâils Which Belong to Lithuanian-Tatar Turks and Two Hamâils Situated in Nemezis Village
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.224
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Emin BARS  
Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Oğuz Kağan Destanı’na Bir Bakış Ss, 181-197
The View to Oğuz Kağan Epic in the Context of Intertextual Relations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.183
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhittin ELİAÇIK  
Belâgat Kitaplarında Mürâ’ât-I Nazîr’in (Tenâsüb) Tarif ve Tasnifi Ss, 198-205
Description and Classification of Muraat-ı Nazır (Tenasüb) in Eloquence Books
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.233
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ulaş BİNGÖL  
Hüsn ü Aşk Mesnevisinde Şahısların Dünyası Ss, 206-229
Individuals World in Hüsn ü Aşk Masnavi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.199
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Özkan CİĞA  
Süheyl ü Nev-Bahâr Üzerine Düzeltmeler Ss, 230-239
The Determinations on Süheyl ü Nev-Bahâr
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.209
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Caner SOLAK  
Düşle Gerçeğin Arasında Radyoda Felsefe Yapmak: Behçet Necatigil’in Hayal Hanım’ı Ss, 240-257
Philosophize on Radio Between Dream and Reality: Behçet Necatigil’s Hayal Hanım
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.217
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Üniversite Öğrencilerinin Okuma Stratejileri Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri (İnönü Üniversitesi Örneği) Ss, 258-273
Metacognitive Awareness Levels of Reading Strategies of University Students (İnönü University Case)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.223
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehtap SOLAK SAĞLAM  
Oyunların Dil Bilgisi Öğretiminde ve Kelime Serveti Etkinliklerindeki Yeri (Yenilenen İlköğretim 5. Sınıf Ders Kitapları Örneği) Ss, 274-285
The Place of Games in Teaching Grammar and Vocabulary Activities (Sample of 5th Grade Textbooks)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.218
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Kelime Öğretiminde Farklı Kelime Gruplarının Kullanımının Etkisi Ss, 286-299
The Effect of Using Different Lexical Sets in Vocabulary Teaching to the Learners of Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.220
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kemal POLAT Bozkurt KOÇ  
Orta Asya’da Yaşayan Müslümanların Diğer Dinlere Bakışı Ss, 300-334
The Opinions of the Central Asian Muslims About the Other Religions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.239
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Orhun Yazıtlarına Dokunmak Ss, 335-345
Orhun Yazıtlarına Dokunmak
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.248
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
“Âşık Paşa ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu” 1-2 Kasım 2013 Tarihlerinde Kırşehir’de Düzenlendi Ss, 346-352
“Âşık Pasha and in Anatolia Turk Written Language’s Formation Symposium” Be Held on the Dates of 1-2 November 2013 in Kırsehır
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.241
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz ALYILMAZ  
“Türk Ellerinin Orta Asırlardaki Devlet Geleneği ve Kültürü Çerçevesinde Kırgız Kağanlığı” Adlı Sempozyumun Ardından Ss, 353-365
“Türk Ellerinin Orta Asırlardaki Devlet Geleneği ve Kültürü Çerçevesinde Kırgız Kağanlığı” Adlı Sempozyumun Ardından
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.256
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman MERT  
Book Presentation and Evaluation: Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya ve “Makaleler - 2 (Seçme Araştırma Ve İncelemeler)” Adlı Eseri Üzerine Ss, 366-403
About Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya and Work Named “Artıcles - 2 (Selected Researches And Studies)”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.257
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Deniz ÇOBANOĞLU  
Book Presentation and Evaluation: Prof. Dr. Osman Gündüz’ün İkinci Meşrutiyet Romanı 1908-1918 Yapısal ve Tematik İnceleme Eseri Üzerine Ss, 404-410
Prof. Dr. Osman Gündüz’ün İkinci Meşrutiyet Romanı 1908-1918 Yapısal ve Tematik İnceleme Eseri Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.242
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurşat BİÇER  
Book Presentation and Evaluation: Prof. Dr. Murat Özbay’ın Türkçe Öğretimi Üzerine Araştırma ve İncelemeler Adlı Eseri Üzerine Ss, 411-417
Prof. Dr. Murat Özbay’ın Türkçe Öğretimi Üzerine Araştırma ve İncelemeler Adlı Eseri Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.243
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yaqub MAHMUDOV  
Book Presentation and Evaluation: Fəxri Valehoğlunun Tiflis Quberniyasinda Azərbaycanlilara Qarşi 1905-Ci Il Kütləvi Qirğinlari Kitabı Ss, 418-423
Fəxri Valehoğlunun Tiflis Quberniyasinda Azərbaycanlilara Qarşi 1905-Ci Il Kütləvi Qirğinlari Kitabı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.249
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri