• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


4/1 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Doç. Dr. Osman MERT - Yrd. Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2015

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Osman MERT Kürşad Çağrı BOZKIRLI  
ORHUN YAZITLARINDA BOYLARI BİR ARAYA GETİRME ÇABALARI Ss, 1-15
EFFORTS TO UNITE THE TRIBES IN ORHON INSCRIPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.440
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aydar MİRKAMAL  
KÜLTEGİN VE BİLGE KAĞAN YAZITLARINDAKİ İDİ O(O)QS(U)Z SÖZÜ ÜZERİNE Ss, 16-24
ABOUT THE EXPRESSION IDI O(O)QS(U)Z ON KÜLTEGİN AND BİLGE KAGAN INSCRIPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.387
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurdin USEEV  
YENİSEY YAZITLARINDAKİ ERKEK KİŞİ ADLARINDA GEÇEN KELİMELERE GÖRE ESKİ TÜRK ERKEĞİ Ss, 25-38
THE OLD TURKISH MEN ACCORDING TO THE WORDS WHICH PASTS ON THE PERSONAL NAMES IN YENISEY INSCRIPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.425
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Galip GÜNER  
DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’TE GEÇEN ajlaŋ KELİMESİNİN DAHHÂK İLE NE İLGİSİ VAR? Ss, 39-44
WHAT IS THE RELATION BETWEEN ajlaŋ AT DÎVÂN LUGÂT AT-TURK WITH ZAHHAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.395
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim ŞAHİN  
TÜRK DİLİNDE RENK ADI +mAn SİSTEMİ VE {mAn} EKİNİN KÖKENİNE DAİR Ss, 45-68
CONCERNING THE SYSTEM OF NAME OF COLOUR + mAn IN TURKISH LANGUAGE AND THE ORIGIN OF THE SUFFIX “mAn”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.384
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz ALYILMAZ  
“TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI”NA DOĞRU Ss, 69-76
TOWARDS “CITIZENSHIP OF THE TURKIC WORLD”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.447
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Semra ALYILMAZ  
TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI PROJESİ Ss, 77-85
CITIZENSHIP OF THE TURKIC WORLD PROJECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.446
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdal BAY Servet DEMİR Osman MERT  
KÜLTÜRLER ARASI EĞİTİM BAĞLAMINDA TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI DERS PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Ss, 86-97
THE PROJECT OF DEVELOPING CURRICULUM FOR TURKISH WORLD CITIZENSHIP IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL EDUCATION AND EVALUATING ITS EFFECTIVENESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.452
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zeynel ÖZLÜ  
KIRGIZ ADI VE İNANÇLARI İLE İLGİLİ BAZI BULGULARIN TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI BAĞLAMINDA ÖNEMİ Ss, 98-104
THE IMPORTANCE OF SOME FINDINGS ABOUT THE NAME OF KYRGYZ AND BELIEFS WITHIN THE CONTEXT OF TURKISH WORLD CITIZENSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.418
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kaliya KULALİYEVA  
MANAS EPOSU MENEN CUSUP BALASAGINDIN KUTADGU BILIG DASTANINDA ADAM UKUGU CANA ADAM ADEBİ MASELELERİNİN ÇAGILDIRILIŞI Ss, 105-121
THE PROBLEMS OF HUMAN RIGHTS AND COURTESY IN EPIC MANAS AND KUTADGU BILIG (PROSPEROUS KNOWLEDGE) BY JUSUP BALASAGYN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.412
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
MANAS DESTANI'NDAKİ BAZI SAYI YAPILARI VE SAYI İSİMLERİ ÜZERİNE Ss, 122-137
SOME NUMBER STRUCTURES AND NUMBER NAMES IN THE MANAS EPOS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.431
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ÖZEREN  
KIRGIZ TÜRKÇESİ İLE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAKİ SÖZ VARLIĞI BENZERLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 138-168
A REVIEW ON THE RESEMBLANCE OF VOCABULARY IN KIRGIZ TURKISH AND TURKEY TURKISH DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.379
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mayramgül DIYKANBAYEVA  
HATIRALAR IŞIĞINDA CENGİZ AYTMATOV VE ESERLERİ Ss, 169-188
CENGİZ AYTMATOV AND HIS WORKS IN THE LIGHT OF MEMORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.362
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gülnar Bozımbaykızı SAİGY  
AHMET BAYTURSINOĞLU VE KAZAK CEDİTÇİLİĞİ Ss, 189-193
AHMET BAYTURSINOĞLU AND KAZAKH’S JADIDISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.403
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emine ATMACA Ö. Faruk KRAL  
KAZAK TÜRKÇESİNDEKİ İKİLEMELERİN SINIFLANDIRILMASI Ss, 194-213
CLASSIFICATION OF HENDIADYOIN IN THE KAZAKH TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.408
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yusuf AZMUN  
ATOGLANMY YA-DA ÇAPYKSUWAR? TÜRKMEN AT MEDENIYETI BILEN BAGLANYŞYKLY SÖZ Ss, 214-235
WHAT IS THE TURKMEN EQUIVALENT OF ENGLISH JOCKEY - ATOGLAN OR ÇAPYKSUWAR? A SURVEY OF TURKMEN EQUESTRIAN CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.398
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
XIX - XX. YÜZYILLARDA NAHÇIVAN EDEBİYATINDA DOĞU ETKİLERİ Ss, 236-243
THE EAST INFLUENCES TO LITERATURE IN NAKHCHIVAN DURING THE XIX-XX. CENTURIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.428
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Lale HASANOVA  
MÜASİR ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA ŞƏRQ-QƏRB KONTEKSTİNİN TƏDQİQİ Ss, 244-256
INVESTIGATION OF EAST-WEST CONTEXT IN MODERN LITERARY CRITICISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.415
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sinan DİNÇ  
TÜRKÇE İLE RUSÇADA BENZER BİÇİM VE İŞLEVDEKİ BİR EK Ss, 257-264
A SUFFIX WITH A SIMILAR FORM AND FUNCTION, FOUND BOTH IN TURKISH AND RUSSIAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.392
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bedri SARICA  
AKÇİK / AHÇİK SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE Ss, 265-277
ON THE WORD OF AKÇİK / AHÇİK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.405
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adile YILMAZ Mazhar BAL  
DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE YANSITICI ROL Ss, 278-293
REFLECTIVE ROLE IN TEACHING LANGUAGE SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.421
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Onur ER  
EL-KAVÂNÎNÜ'L-KÜLLİYYE Lİ-ZABTİ'L-LÜGATİ'T-TÜRKİYYE’DE YER ALAN KÜLTÜREL ÖGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 294-304
BEING EVALUATED THE CULTURAL ITEMS IN EL-KAVÂNÎNÜ'L-KÜLLİYYE Lİ-ZABTİ'L-LÜGATİ'T-TÜRKİYYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.374
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hakan İSKENDER Fadime YİĞİT Rukiye BEKTAŞ  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 305-327
SURVEYING THE SPECIAL FIELD EFFICACY OF TURKISH LANGUAGE TEACHERS IN DIFFERENT VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.414
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Semra ALYILMAZ Nurşat BİÇER İsmail ÇOBAN  
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN KIRGIZ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE VE TÜRKİYE’YE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Ss, 328-338
THE VIEWS OF KYRGYZ STUDENTS STUDYING IN ATATURK UNIVERSITY CONCERNING TURKISH AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.439
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurbübü ASİPOVA  
MADANİYATTAR KESİLİŞİNDE BİLİM BERÜÜ MASELELERİ CANA ALARDIN ÇEÇİLİŞİ Ss, 339-348
PROBLEMS OF EDUCATION IN CROSS-CULTURAL ENVIRONMENTS AND THEIR SOLUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.411
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Önder ÇANGAL  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN BOSNA-HERSEKLİ ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 349-368
TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE LEARNER STUDENTS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA SPEAKING ANXIETY INVESTIGATION OF DIFFERENT VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.422
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bozkurt KOÇ Yüksel TERZİ Aysu GÜL  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 369-390
THE RELATIONSHIP BETWEEN UNİVERSITY STUDENTS’ COMMUNICATION SKILLS AND THEIR INTERPERSONAL PROBLEM SOLVING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.430
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ANASINIFLARINDA KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN-REHBER ÖĞRETMEN VE EBEVEYN GÖRÜŞLERİ Ss, 391-415
THE OPINIONS OF TEACHERS-COUNSELORS AND PARENTS ABOUT THE APPLICATION OF INTEGRATION IN KİNDERGARTENS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.409
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim UYDAŞ Salih Zeki GENÇ  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL VATANDAŞLIK BAĞLAMINDA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 416-429
EVALUATİNG HİGH SCHOOL STUDENTS’ VİEWS ON MULTİCULTURALİSM WİTHİN THE FRAMEWORK OF GLOBAL CİTİZENSHİP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.396
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhittin ELİAÇIK  
SULTAN VELED’İN ORUÇ KASİDESİNE BİR ŞERH: AHMED REMZİ DEDE’NİN TUHFETÜ’S-SÂ’İMÎN’İ Ss, 430-442
THE ANNOTATION WHICH WAS WRITTEN BY AHMED RAMZI DEDE TO ODE OF FAST OF SULTAN WALAD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.390
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hatice ÇELİK  
BENDİ MUSTAFA BABA DİVANI’NDA EDEBÎ TÜR VE TARZLAR Ss, 443-464
DİVAN OF BENDİ MUSTAFA BABA LITERARY GENRES AND STYLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.364
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Emin BARS  
BATTAL GAZİ DESTANI’NDA GÖNDERGELER VE ANIŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 465-490
AN ASSESSMENT OF THE ALLUSIONS AND REFERENCES IN BATTAL GAZI EPIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.432
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emrah GÜLÜM  
Book Presentation and Evaluation: BEŞİR AYVAZOĞLU’NUN AŞK ESTETİĞİ KİTABI ÜZERİNE Ss, 491-497
ABOUT BEŞİR AYVAZOĞLU'S BOOK: “AŞK ESTETİĞİ”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.371
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İzzet ŞEREF  
Book Presentation and Evaluation: PROF. DR. OSMAN GÜNDÜZ İLE YRD. DOÇ. DR. TACETTİN ŞİMŞEK’İN UYGULAMALI KONUŞMA EĞİTİMİ EL KİTABI ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 498-502
ABOUT PROF. OSMAN GÜNDÜZ AND ASST. PROF. TACETTİN ŞİMŞEK’S WORK NAMED UYGULAMALI KONUŞMA EĞİTİMİ EL KİTABI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.451
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri