• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


4/2 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Doç. Dr. Osman MERT - Yrd. Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2015

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Tsend BATTULGA  
MOĞOLİSTAN'DAKİ UYGUR HARFLİ YAZITLAR Ss, 503-520
INSCRIPTIONS WITH UIGUR ALPHABETS IN MONGOLIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.454
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sadettin ÖZÇELİK  
DEDE KORKUT’TA İKİ YAZIM YANLIŞI İLE İLGİLİ İKİ TAMİR TEKLİFİ Ss, 521-525
TWO REPAIR PROPOSALS ON TWO MISSPELLINGS IN DEDE KORKUT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.492
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bahadır GÜNEŞ  
BİR MUAMMA VE LUGAZ METNİ HAKKINDA Ss, 526-545
ABOUT A MUAMMA AND LUGAZ TEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.456
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gökhan ÖLKER  
TARİHİ BELLİ OLMAYAN ESKİ ANADOLU TÜRÇESİ METİNLERİNİN TARİHLENDİRİLMESİNDE YENİ BİR KISTAS: “et-/it-” ve “kıl-” Fiillerinin Kullanım Sıklığı Ss, 546-563
A NEW BENCHMARK ON THE DATING OF OLD ANATOLIAN TURKISH TEXT UNCERTAIN DATING Usage Frequency of “et-/it-” and “kıl-” Verbs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.478
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İmdat DEMİR  
il-, èlt-, ilen- FİİLLERİ VE BU FİİLLERDEN TÜRETİLEN KELİMELER ÜZERİNE Ss, 564-583
ON THE VERBS OF il-, ėlt-, ilen- AND WORDS DERIVED THESE VERBS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.468
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Vesile ALBAYRAK SAK  
NÂBÎ’NİN HAYRİYYE’SİNDE HZ. PEYGAMBER Ss, 584-598
THE PROPHET MOHAMMAD IN NÂBÎ’S HAYRİYYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.429
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ŞEYH GALİP’İN ŞARKILARINDAKİ SEN VE BEN KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR OKUMA Ss, 599-615
A READING ON CONCEPTS OF YOU AND I IN ŞEYH GALİP’S CHANTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.442
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet ÇOLAK  
SEYYÎD VEHBÎ’NİN MANZUM HADİS-İ ERBA’İN TERCÜMESİ Ss, 616-633
TRANSLATION OF POETICAL “HADIS-I ERBA’IN” BY SEYYID VEHBI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.459
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ÖZDEMİR  
BALKAN SAVAŞLARININ ÇOCUK OYUNLARINA YANSIMASI “ÇOCUK DUYGUSU” DERGİSİ ÖRNEĞİ Ss, 634-657
THE REFLECTION OF BALKAN WARS ON CHILDREN’S PLAYS SAMPLE OF “ THE JOURNAL OF CHILD EMOTION”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.463
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İrfan Murat YILDIRIM  
MOLLA NESREDDİN DERGİSİ VE TÜRKİYE Ss, 658-666
MOLLA NESREDDIN MAGAZINE AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.472
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Alla NAROZYA  
MAR BAYCİEV DRAMATÜRJİSİNDE MELODRAM TÜRÜNÜN POETİKASI Ss, 667-683
POETICS OF MELODRAMAS IN MAR BAIDJIEV’S DRAMATURGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.493
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bayan KERİMBEKOVA Gaziza OTARBAYEVA  
GÜNÜMÜZ KAZAK ŞİİRİNDEKİ MİTOLOJİK METAMORFOZUN MİLLÎ VE BİLİŞSEL ÖZELLİKLER Ss, 684-699
NATIONAL AND COGNITIVE FEATURES METAMORPHOSIS IN MODERN KAZAKH POETS’ WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.443
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet KARAMAN  
UYGUR ŞAİR BOĞDA ABDULLA Ss, 700-716
THE UIGHUR POET BOGDA ABDULLA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.498
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Songül ÇEK  
TÜRK HALK NİNNİLERİNDE KADIN DİLİNE AİT METAFORLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 717-732
AN EVALUATION ON METAPHORS OF WOMAN LANGUAGE IN TURKISH FOLK LULLABIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.437
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yegane M. EYVAZOVA  
MÜZEAL FENOMEN OLARAK FOLKLOR Ss, 733-737
FOLKLOR AS MUSEUM PHENOMEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.486
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M.Emir İLHAN  
FOLKLORİK BAĞLAMDA ANLATI: GELENEK, DİL VE YORUM Ss, 738-747
NARRATIVE IN FOLKLORIC CONTEXT: TRADITIN, LANGUAGE AND INTERPRETATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.494
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sedat MADEN Ömür DİNCEL, Aslı MADEN  
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YAZMA KAYGILARI Ss, 748-769
WRITING ANXIETIES OF PEOPLE WHO LEARN TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.488
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail Hakan AKGÜN  
YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM ÖĞRENME ALANINA YÖNELİK AKADEMİK BAŞARILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 770-782
INVESTIGATION OF 7th GRADE STUDENTS’ LEVEL OF ACHIEVEMENT ON THE SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCİETY LEARNİNG SPACE IN SOCIAL STUDIES IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.480
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bozkurt KOÇ Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK, KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ, KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARI VE İLETİŞİM BECERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Ss, 783-799
THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN AGGRESSION AND INTERPERSONAL PROBLEM-SOLVING SKILLS, INTERPERSONAL RELATIONSHIP STYLES, AND COMMUNICATION SKILLS AMONG UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.491
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bekir GÜZEL Ozan SELCİK  
ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMINA KATILAN ÖĞRENCİLERİN TOPLUMDAKİ KADIN ALGISINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: BİR NİTEL ÇALIŞMA ÖRNEĞİ Ss, 800-813
ATTITUDES AND COMMENTS OF UNDERGRADUATE STUDENTS, WHO PARTICIPATED IN ERASMUS EXCHANGE PROGRAM, TOWARDS THE PERCEPTION OF WOMEN IN THE SOCIETY: A QUALITATIVE RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.502
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Vefa GULİYEVA  
ERMƏNİLƏRİN AZƏRBAYCAN XALQINA QARŞI TÖRƏTDİYİ MƏNƏVİ GENOSİD Ss, 814-821
SPIRITUAL GENOCIDE COMMITTED BY ARMENIANS AGAINST AZERBAIJAN POPULATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.473
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuncer GÜLENSOY  
Book Presentation and Evaluation: İPEK YOLU KAVŞAĞININ ÖLÜMSÜZLÜK ESERLERİ Ss, 822-825
İPEK YOLU KAVŞAĞININ ÖLÜMSÜZLÜK ESERLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.511
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Melike UÇAR  
Book Presentation and Evaluation: YRD. DOÇ. DR. HACER TOKYÜREK’İN ALTUN YARUK SUDUR IV. TEGZİNÇ ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 826-836
ABOUT ASSIST. PROF. DR. HACER TOKYÜREK’S WORK NAMED ALTUN YARUK SUDUR IV. TEGZİNÇ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.499
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdullah MERT  
Book Presentation and Evaluation: DOÇ. DR. HATİCE ŞİRİN USER’İN BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK YAZI SİSTEMLERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 837-841
ABOUT ASSOC. PROF. DR. HATİCE ŞİRİN USER’S WORK NAMED BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK YAZI SİSTEMLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.457
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İzzet ŞEREF  
Book Presentation and Evaluation: TÜRK DİLİ DERGİSİ ÇOCUK VE İLK GENÇLİK EDEBİYATI ÖZEL SAYISI ÜZERİNE Ss, 842-847
ABOUT TÜRK DİLİ DERGİSİ ÇOCUK VE İLK GENÇLİK EDEBİYATI ÖZEL SAYISI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.501
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Özdemir  
Book Presentation and Evaluation: MEŞALE ADLI ESER ÜZERİNE Ss, 848-851
ABOUT WORK NAMED MEŞALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.503
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Parvana BAYRAM  
Book Presentation and Evaluation: ÖYKÜLERİ HÜZÜNLE SARMALAMAK Ss, 852-859
STORIES SWATHED IN SORROW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.438
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri