• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 30. sayısı (8 / 2) 15 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

    Dergimizde yayınlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

     

     


4/4 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Doç. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2015

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Yaşar ŞİMŞEK Osman Fikri SERTKAYA  
HOREZM TÜRKÇESİ İLE YAPILAN KUR’ÂN TERCÜMELERİNDEN MEŞHED NÜSHASI ÜZERİNE İLK BİLGİLER - I Ss, 1382-1412
PRELIMINARY INFORMATION ABOUT MESHED MANUSCRIPT, THE HOREZM TURKISH QUR’AN TRANSLATION - I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.547
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Semra ALYILMAZ  
DEDE KORKUT KİTABINDAKİ BİR SÖZCÜKTEN (BOY) HAREKETLE “BO, BU, ABO, ABU…” SESLENME ÖGELERİNİN YAPISI Ss, 1413-1424
THE STRUCTURE OF THE “BO, BU, ABO, ABU…” VOCATIVES WITH REFERENCE TO A WORD (“BOY”) IN THE BOOK OF DEDE KORKUT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.560
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
YENİSEY YAZITLARI ARASINDA BİR ÇİN AYNASI: E 77 Ss, 1425-1432
A CHINESE MIRROR AMONG THE YENISEI INSCRIPTIONS: E 77
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.543
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kuban SEÇKİN  
IRK BİTİG: TOPLUMSAL İYİ VE TOPLUMSAL KÖTÜNÜN İNŞASINDA İDEOLOJİK BİR FAL KİTABI Ss, 1433-1450
IRK BİTİG: AN IDEOLOGICAL FORTUNE BOOK IN THE CONSTRUCTION OF SOCIAL GOOD AND BAD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.556
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdrasul ISAKOV  
TÜRKİYADA “MANAS” EPOSU BOYUNÇA BASILGAN EMGEKTERDİN BİBLİOGRAFYASI (1934 - 2014) Ss, 1451-1479
BIBLIOGRAPHY OF STUDIES PUBLISHED ON THE MANAS EPIC IN TURKEY (1934 - 2014)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.485
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serkan ÇAKMAK  
TARIM HAVZASI ABDALLARININ GİZLİ DİLİ: EYNUCA Ss, 1480-1499
THE SECRET LANGUAGE OF THE ABDALS IN TARIM BASIN: ÄYNU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.549
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdullah ELCAN  
KAŞKAY TÜRKÇESİNDE İYELİK BİLDİREN YÜKLEMLEMELER Ss, 1500-1512
PREDICATIONS INDICATING POSSESSIVE IN QASHQAI TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.550
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muammer DOĞAN  
YUNUS EMRE DİVANI’NDAKİ SÖZ VARLIĞININ AKSARAY İLİ AĞIZLARINDAKİ İZLERİ Ss, 1513-1523
THE TRACES YUNUS EMRE DIWAN IN THE VOCABULARY OF AKSARAY DIALECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.548
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Suat DONUK  
ÂŞIK ÇELEBİ’NİN ARAPÇA, NEV‘ÎZÂDE ATÂYÎ’NİN TÜRKÇE ŞAKÂİKU’N-NU‘MÂNİYYE ZEYLİNDEKİ ORTAK BİYOGRAFİLERİN MUKAYESESİ Ss, 1524-1560
COMMON BIOGRAPHIES' ANALOGY OF ASIK CELEBI IN ARABIC, NEV'IZADE ATAYI IN TURKISH ON SAKAIKU'N-NU'MANIYYE ZEYLIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.554
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cüneyt AKIN  
CENGİZ AYTMATOV’UN ESERLERİNDE VİCDAN Ss, 1561-1567
CONSCIENCE IN THE NOVELS OF CENGİZ AYTMATOV
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.524
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şureddin MEMMEDLİ  
VALEH HACILAR'IN “KARAPAPAK ELLERİ” ŞİİRİNDEN YOLA ÇIKMAKLA GÜRCİSTAN'DAKİ TÜRKLERİN TANITIMI Ss, 1568-1580
IDENTIFICATION OF THE TURKS IN GEORGIA TO VALEH HACILAR’S POETRY “KARAPAPAKS VILLAGES”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.552
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yavuz Sinan ULU  
TURFANDA MI YOKSA TURFA MI ve YENİ TURAN ROMANLARI ÖRNEĞİNDE TANZİMAT ve MEŞRUTİYET AYDINI Ss, 1581-1606
INTELLECTUAL OF THE TANZIMAT AND CONSTITUTIONAL MONARCHY ERA IN EXAMPLE OF TURFANDA MI YOKSA TURFA MI AND YENİ TURAN NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.551
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M. Fatih KANTER  
ÖMER SEYFETTİN HİKÂYELERİNDE DEĞER AKTARIMI BAĞLAMINDA KADINLAR Ss, 1607-1615
WOMEN IN ÖMER SEYFETTIN’S STORIES IN TERMS OF VALUE TRANSFER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.568
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yelda KÖKÇÜ  
İLK DÖNEM ÇOCUK ŞİİR KİTAPLARININ BİÇİM VE İÇERİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 1616-1638
COMPARISON OF THE FIRST PERIOD OF CHILDREN'S BOOKS POETRY IN TERMS OF THEIR TYPES AND FORMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.510
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz GÖKŞEN  
ÂŞIK VEYSEL ŞAHBAZOĞLU’NUN (VEYSEL DENİZ) CEZAEVİ GÜNLERİNİN ŞİİRLERİNE YANSIMASI Ss, 1639-1656
REFLECTION OF ASIK VEYSEL SAHBAZOGLU’S (VEYSEL DENIZ) PRISON DAYS INTO HIS POETRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.528
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sezgin DEMİR  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA TUTUM VE ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 1657-1671
AN EVALUATION IN READING SKILLS AND HABITUDES OF UNDERGRADUATE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.531
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Birsel AYBEK Serkan ASLAN  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL OKUMA ÖZYETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1672-1683
INVESTIGATION OF PROSPECTIVE TEACHERS' CRITICAL READING SELF EFFICACY IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.564
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serap YÜKRÜK Sıtkı AKARSU  
İLKOKUL(1-4) MÜZİK DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ŞARKILARIN DEĞERLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ Ss, 1684-1707
AT PRIMARY SCHOOL(1-4) OF THE SONGS IN THE MUSIC TEXTBOOK EXAMINED IN TERMS OF THE VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.573
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Salih Zeki GENÇ  
İLKOKUL 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA BELİRLENEN DEĞERLERİN KAZANIM DÜZEYLERİ Ss, 1708-1728
VALUES GETTING LEVELS IN PRIMARY SCHOOL 4TH GRADE SOCIAL STUDIES CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.507
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ümit SORMAZ  
KONYA'DA GEÇİŞ DÖNEMLERİNDE YAPILAN YÖRESEL MUTFAK UYGULAMALARI Ss, 1729-1736
LOCAL CUISINE PRACTICES IN TRANSITION PERIODS IN KONYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.508
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sıddık BAKIR Bahattin ŞİMŞEK  
“ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU: TÜRK DİLLİLERE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİ” ADLI SEMPOZYUMUN ARDINDAN Ss, 1737-1749
AFTER SYMPOSIUM NAMED INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: “TEACHING TURKEY TURKISH FOR NATIVE SPEAKERS OF TURKISH LANGUAGE”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.576
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muazzez İlmiye ÇIĞ  
Book Presentation and Evaluation: İPEK YOLU KAVŞAĞININ ÖLÜMSÜZLÜK ESERLERİ’NDEN SÜMERLERE Ss, 1750-1754
TO SUMERIAN FROM İPEK YOLU KAVŞAĞININ ÖLÜMSÜZLÜK ESERLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.581
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emrah GÜLÜM  
Book Presentation and Evaluation: HAROLD BLOOM - ETKİLENME ENDİŞESİ: BİR ŞİİR TEORİSİ Ss, 1755-1781
HAROLD BLOOM - THE ANXIETY OF INFLUENCE: A THEORY OF POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.534
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih ODUNKIRAN  
Book Presentation and Evaluation: DR. EMEK ÜŞENMEZ’İN MODERN ÖZBEK TÜRKÇESİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 1782-1785
ABOUT DR. EMEK ÜŞENMEZ’S WORK NAMED MODERN ÖZBEK TÜRKÇESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.565
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M. Selda KARAŞLAR  
Book Presentation and Evaluation: DOÇ. DR. AKARTÜRK KARAHAN’IN ESKİ UYGURCADA BAĞLAÇLAR ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 1786-1789
ABOUT ASSOC. PROF. DR. AKARTÜRK KARAHAN’S WORK NAMED ESKİ UYGURCADA BAĞLAÇLAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.572
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri