• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


6/2 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2017

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Kürşat YILDIRIM  
“BÜKLİ” HAKKINDA ON İKİ NOT Ss, 557-576
TWELF NOTES ON THE "BÜKLİ"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3882
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Oğuz ERGENE  
HAREZM TÜRKÇESİ METİNLERİNDE EŞ ADLILIK Ss, 577-610
HOMONYMY IN KHWARAZM TURKISH TEXTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3864
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yaşar TOKAY  
KİTÂBU GÜLİSTÂN Bİ'T-TÜRKȊ'DE GEÇEN DEYİMLER ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR TASNİF DENEMESİ II Ss, 611-637
A CONCEPTUAL CLASSIFICATION ESSAY ON IDIOMS WHICH CONTAIN IN KİTÂBU GÜLİSTÂN Bİ'T-TÜRKȊ II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3836
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Botir Sattarovich JAFAROV  
HISTORY OF THE SECOND SEAL OR THE OTHER COPY OF THE “CODEX CUMANICUS” Ss, 638-643
İKİNCİ MÜHRÜN TARİHİ VEYA CODEX CUMANICUS'UN BAŞKA BİR KOPYASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3852
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuğçe TAKOĞLU  
HAR-NÂME’DE SIFAT FİİL KATEGORİSİ Ss, 644-656
THE CATEGORY OF VERBAL ADJEVTIVES IN HAR-NÂME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3932
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih CAN  
MANTIKU’L- GAYB’DA FİİLLER Ss, 657-684
MANTIKU’L- GAYB’DA FİİLLER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3849
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sibel MURAD  
LÜGAT-I MÜŞKİLÂT-I ECZÂ’DA DÜZLÜK-YUVARLAKLIK UYUMU Ss, 685-700
LABIAL HARMONY IN THE LÜGAT-I MÜŞKILÂT-I ECZÂ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3839
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sadettin ÖZÇELİK  
BİR YANLIŞ YAZIM tutu’yu, tut EDER; BİR YANLIŞ OKUMA bet’i, bit EDER Ss, 701-707
A MISWRITING MAKES tutu, tut; A MISREADING MAKES bet, bit
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3898
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat ÖZŞAHİN  
TÜRKÇE VE KOMŞU DİLLERDE ORTAK BİR MECAZLAŞMA ÖRNEĞİ Ss, 708-718
A METAPHORIZATION EXAMPLE COMMON IN TURKISH AND NEIGHBORING LANGUAGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3904
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Seçil HİRİK  
İSTEMSEL EŞDİZİMLİLİK VE KİPLİK İLİŞKİSİ: TAHMİN KİPLİKLERİ ÖRNEĞİ Ss, 719-733
RELATION OF VOLITIONAL COLLOCATION AND MODALITY: THE CASE OF PREDICATIVE MODALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3805
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Özkan ASLAN  
ADDAN SIFAT YAPAN EKLERİN ANLAMSAL İŞLEVLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 734-748
DETERMINATION OF THE SEMANTIC FUNCTIONS FOR NOUN-TO-ADJECTIVE SUFFIXES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3895
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim KARAHANCİ  
SÖZCÜK BİRİMLERİN ÜSLUP OLUŞUMUNA KATKISI II Ss, 749-768
THE CONTRIBUTION OF WORD UNITS TO STYLIZATION II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3810
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aslıhan DİNÇER  
KORKU: DİLİ, KAVRAMLAŞMASI, KÜLTÜREL BOYUTU Ss, 769-798
FEAR: ITS LANGUAGE, CONCEPTUALIZATION, CULTURAL ASPECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3913
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sami BASKIN  
SÖZLÜKLERDE GÜVENİRLİK: TÜRKÇE SÖZLÜK’TE BEN, SEN, O, BİZ, SİZ, ONLAR Ss, 799-827
RELIABILITY IN DICTIONARIES: BEN, SEN, O, BİZ, SİZ, ONLAR IN TÜRKÇE SÖZLÜK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3851
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih DOĞRU  
ESKİŞEHİR İLİ MANAV AĞIZLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ Ss, 828-846
GENERAL CHARACTERISTICS OF MANAV DIALECTS OF ESKİŞEHİR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3927
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dilek KAPLANKIRAN  
KAZAK TÜRKÇESİNDE KULLANILAN AKRABALIK VE YAKINLIK TERİMLERİ Ss, 847-864
TERMS OF KINSHIP AND PROXIMITY USED IN KAZAKH TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3802
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dilek ERENOĞLU ATAİZİ  
KAŞKAY TÜRKÇESİNDE SAYI SÖZCÜKLERİ: ŞİRAZ VE ÇEVRESİNDEN ÖRNEKLER Ss, 865-877
NUMBER WORDS OF QASHQAI: EXAMPLES FROM SHIRAZ AND ITS SURROUNDINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3935
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bahanur ÖZKAN BAHAR  
ESRÂR-NÂME-İ ÂŞIKÂN’DAKİ BAZI HİKÂYELER Ss, 878-893
SOME STORIES IN ESRAR-NAME-İ AŞIKAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3859
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cenk AÇIKGÖZ  
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE DALGIÇ Ss, 894-924
DIVER IN CLASSICAL TURKISH POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3899
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Betül BAYRAKTAR  
MEKÂNIN İRONİSİ: BİR DELİLER EVİNİN YALAN YANLIŞ ANLATILAN KISA TARİHİ Ss, 925-935
THE IRONY OF SPACE: BIR DELILER EVININ YALAN YANLIS ANLATILAN KISA TARIHI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3834
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nilüfer Aka ERDEM  
TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ALEV ALATLI ROMANLARINDA ÖZNE-İKTİDAR İLİŞKİSİ Ss, 936-963
SUBJECT POWER RELATIONS IN ALEV ALATLI’S NOVELS WITHIN THE FRAMEWORK OF SOCIAL GENDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3907
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şahru PİLTEN UFUK  
ZARİFOĞLU’NUN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA KADIN (I): İŞARET ÇOCUKLARI KİTABININ ANLAM VEZNİNE DAYALI TUTUM VE DEĞERLENDİRME ANALİZİ Ss, 964-985
WOMAN IN ZARİFOĞLU’S WORLD OF TOUGHT (I): THE ANALYSIS OF THE BOOK OF İŞARET ÇOCUKLARI BY ATTITUDE AND EVALUATION ANALYSIS METHOD BASED ON SEMANTIC PROSODY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3871
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet BALCI  
“ÇOCUKLARA REHBER” DERGİSİNİN KÜTÜPHANE KATALOGLARINDA GÖRÜLMEYEN 168, 169 ve 173. SAYILARININ İNCELENMESİ Ss, 986-1001
REVIEW OF 168TH, 169TH AND 173RD ISSUES OF THE PERIODICAL “ÇOCUKLARA REHBER” WHICH ARE NOT INCLUDED IN THE LIBRARY CATALOGUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3830
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halit AŞLAR  
YAKIN KIRGIZ TARİHİNİN EFSANEVÎ KAHRAMANI ORMON HAN VE CAPARKUL TOKTONALİEV’İN “HAN ORMON” ADLI ROMANI ÜZERİNE Ss, 1002-1018
THE LEGENDARY HERO OF THE KYRGYZ HISTORY ORMON HAN AND THE NOVEL NAMED “HAN ORMON” BY JAPARKUL TOKTONALIYEV
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3854
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan KIZILDAĞ  
ONONDAGA KIZILDERİLİLERİNİN KOZMOGONİ MİTİ: KAPLUMBAĞANIN SIRTINDAKİ DÜNYA Ss, 1019-1027
THE COSMOGONY MYTH OF ONONDAGA INDIAN AMERICAN: THE EARTH OF TURTLE’S BACK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3842
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Reyhan KARKINLI  
KASIMALI BAYALİNOV’UN “ACAR” ADLI UZUN HİKÂYESİNDE HALK KÜLTÜRÜ Ss, 1028-1042
FOLK CULTURE IN KASIMALI BAYALINOV’S LONG STORY “ACAR”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3832
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kayrat BELEK  
GÖÇEBE UYGARLIĞI IŞIĞINDA TÜRK ATININ YETİŞTİRİLMESİ VE MÜLKİYETİ (KIRGIZ KÜLTÜRÜ ÖRNEĞİNDE) Ss, 1043-1057
THE HORSE-BREEDING AND OWNERSHIP OF TURKIC PEOPLE OF THE NOMADIC CIVILIZATION (ACCORDING TO KYRGYZ CULTURE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3868
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serdar UĞURLU  
TÜRK MÜZİK FOLKLORUNDA ŞİİR, MÛSİKÎ VE RAKSIN TARİHİ BİRLİKTELİĞİ Ss, 1058-1079
THE HISTORICAL ASSOCIATION OF POEM, MUSIC AND DANCE IN TURKISH MUSIC FOLKLORE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3825
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Emin BARS  
YUNUS EMRE’NİN DEYİŞLERİNDEKİ HALK EDEBİYATI UNSURLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 1080-1104
AN ASSESSMENT OF FOLK LITERATURE ELEMENTS IN THE YUNUS EMRE’S VERSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3779
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet KURUDAYIOĞLU Haluk GÜNGÖR  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN KONUŞMA ÖZ YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1105-1121
THE STUDY OF SPEAKING SKILLS SELF-EFFICACY OF TURKISH LEARNERS AS A FOREIGNG LANGUAGE IN TERMS OF VARIOUS PARAMETERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3858
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emrah BOYLU  
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERE YÖNELİK YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ss, 1122-1132
DEVELOPING WRITING ANXIETY SCALE FOR THOSE WHO LEARN TURKISH AS FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3886
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yelda KÖKÇÜ Şener DEMİREL  
5, 6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ OKUMA KAZANIMLARININ OKUMA MODELLERİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 1133-1147
A RESEARCH ON THE RELATION BETWEEN READING ACQUISITIONS OF 5, 6, 7 AND 8TH CLASSES’ TURKISH COURSES AND MODELS OF READING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3901
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Leylâ KARAHAN  
ÇAĞRIŞIM TEKNİĞİNİN YAZMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKISI: ÖLÇEK GELİŞTİRME VE ETKİNLİK OLUŞTURMA ÇALIŞMASI Ss, 1148-1177
CONNOTATION TECHNIQUE’S CONTRIBUTION ON WRITING ABİLİTY DEVELOPMENT: SCALE DEVELOPMENT AND CREATE ACTIVITIES STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3903
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Onur ER  
SUHA MERMERCİ’NİN KİTAPLARININ KÜLTÜREL DEĞERLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1178-1188
BEING EVALUATED THE BOOKS OF SUHA MERMERCİ IN TERMS OF CULTURAL VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3912
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adnan TAŞGIN Adnan KÜÇÜKOĞLU  
ÖĞRETMEN ADAYI PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİREL PEDAGOJİ (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Ss, 1189-1204
CRITICAL PEDAGOGY: PROSPECTIVE TEACHER'S PERSPECTIVES (ATATÜRK UNİVERSİTY SAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3920
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİLER: GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ Ss, 1205-1221
RELATIONS BETWEEN BİG FİVE PERSONALITY TRAITS, COPING WITH STRESS AND DEPRESSION: SAMPLE OF GAZI FACULTY OF EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3865
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sanem DİLBAZ SAYIN Hasan ARSLAN  
ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİNDEKİ ÇOKLU VERİ KAYNAKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ Ss, 1222-1241
DETERMINING THE OPINIONS OF TEACHERS AND ADMINISTRATORS ABOUT THE MULTIPLE INDICATORS THROUGH TEACHER PERFORMANCE ASSESMENT PROCESS AND SELF-EVAULATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3933
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selin ŞENAYSOY  
Book Presentation and Evaluation: DOÇ. DR. BÜLENT GÜL’ÜN MOĞOLCA İBNİ MÜHENNÂ LÜGATİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 1242-1246
ABOUT ASSOC. PROF. DR. BULENT GUL'S WORK NAMED İBNİ MÜHENNA LUGATI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3926
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Buket Nur KIRMIZIGÜL  
Book Presentation and Evaluation: PROF. DR. FERRUH AĞCA’NIN UYGUR HARFLİ OĞUZ KAĞAN DESTANI ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 1247-1252
ABOUT PROF. DR. FERRUH AĞCA’S WORK NAMED UYGUR HARFLİ OĞUZ KAĞAN DESTANI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3919
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ferhat UZUNKAYA  
Book Presentation and Evaluation: PROF. DR. ORHAN SÖYLEMEZ VE YRD. DOÇ. DR. SAMET AZAP’IN TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI HİKÂYE ÇÖZÜMLEMELERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 1253-1256
PROF. DR. ORHAN SÖYLEMEZ AND ASST. PROF. DR. SAMET AZAP’S WORK NAMED TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI HİKÂYE ÇÖZÜMLEMELERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1764
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hacer TOKYÜREK  
Book Presentation and Evaluation: PROF. DR. NEVZAT ÖZKAN’IN GAGAVUZ EDEBİYATI ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 1257-1266
PROF. DR. NEVZAT ÖZKAN’S WORK NAMED THE GAGAVUZ EDEBİYATI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3822
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri