• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


7/4 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Bursa  2018

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Nurdin USEEV  
MOĞOLİSTAN’DA YENİ BULUNAN URTYN GOL YAZITI Ss, 2069-2077
NEWLY FOUND URTYN GOL INSCRIPTION IN MONGOLIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4406
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şermin KALAFAT  
UYGUR SİVİL BELGELERİNDEKİ HESAPLA İLGİLİ SÖZ VARLIĞINDAN HAREKETLE UYGURLARDA HESAP KAVRAMI VE KÜLTÜRÜ Ss, 2078-2118
CONCEPT AND CULTURE OF ACCOUNTING IN UIGHURS WITH REFERENCE TO THE ACCOUNT VOCABULARY IN UIGHUR CIVIL DOCUMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4329
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ÇAĞATAYCA BİR KUR’AN TEFSİRİ ÜZERİNE Ss, 2119-2130
ON AN INTERPRETATION OF THE CHAGATAI TURKISH QURAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4280
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Burhan BARAN  
OSMANLI TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİNDE ARAPÇA, FARSÇA VE ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNİN YERİ Ss, 2131-2142
THE PLACE OF ARABIC, PERSIAN AND OLD ANATOLIAN TURKISH IN TEACHING OTTOMAN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4285
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşe İLKER  
“BARINDIR-“ FİİLİNİN BİLİMSEL YAZILARDAKİ ANLAM GENİŞLEMESİ ÜZERİNE Ss, 2143-2153
ON THE SEMANTIC EXTENSION OF THE VERB “HOST” IN SCIENTIFIC PAPERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4353
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mihrican ÇOLAK  
TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞINDA “KILIÇ” Ss, 2154-2188
“SWORD” IN TURKISH VOCABULARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4255
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serpil ERSÖZ  
TÜRKÇEDE GÖÇÜŞME: TANIM VE TASNİF Ss, 2189-2203
METATHESIS IN TURKISH: DEFINITION AND CLASSIFICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4260
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nuh DOĞAN  
SÖZ DİZİMSEL AÇIDAN TÜRKÇE FİİL SINIFLARI Ss, 2204-2225
SYNTACTIC CLASSES OF TURKISH VERBS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4318
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ramazan BÖLÜK  
SERİK AĞZINDA ÜNLÜLER Ss, 2226-2259
VOCALS IN THE SERİK DIALECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4386
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ebru GÜVENEN  
DERLEME SÖZLÜĞÜ’NDEN HAREKETLE KAHRAMANMARAŞ AĞZINA AİT BİR SÖZ VARLIĞI DENEMESİ Ss, 2260-2272
A VOCABULARY EXPERIMENT OF THE KAHRAMANMARAŞ DIALECT MOVED FROM DERLEME SÖZLÜĞÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4233
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman ARICAN  
AKBAR RISKUL’UN POETİKASINI OLUŞTURAN LEKSİKOSTİLİSTİK GÖRÜNÜŞLER Ss, 2273-2290
THE LEXICO-STYLISTIC ASPECTS FROM AKBAR RYSKUL’S POETICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4334
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Semih ZEKA  
KİŞİLER BAĞLAMINDA ÇİNGENE VE PYGMALION’IN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ Ss, 2291-2312
COMPARATIVE ANALYSIS OF ÇİNGENE AND PYGMALION IN THE CONTEXT OF THEIR CHARACTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4305
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Metin AKYÜZ  
“… VE DEĞİRMEN DÖNERDİ” ÜZERİNE BİR DRAMATURJİ DENEMESİ Ss, 2313-2323
A DRAMATURGIC ANALYSIS ON “… VE DEĞIRMEN DÖNERDI”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4310
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Könül GULİYEVA - İlkin GULUSOY  
AZERBAYCAN EDEBİYATINDA KARABAĞ TEMALI ŞİİRLER (ŞİİRLERDE VATAN ÖZLEMİ) Ss, 2324-2351
POEMS ON KARABAKH THEME IN AZERBAIJAN LITERATURE (NOSTALGIA FOR MOTHERLAND IN POEMS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4263
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tacettin ŞİMŞEK  
TÜRK MASAL ANLATMA GELENEĞİNDE ELMA ÖDÜLÜ Ss, 2352-2368
APPLE AWARD IN THE TRADITION OF TURKISH TELL TALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4407
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ERSAL - Bülent AKIN  
DEDE KORKUT KİTABI’NI ALEVİLİK PENCERESİNDEN OKUMAK Ss, 2369-2408
READING THE BOOK OF DEDE KORKUT THROUGH THE PERSPECTIVE OF ALEVISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4397
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ALPTEKİN  
DELİ DUMRUL HİKÂYESİ’NİN KONYA-EREĞLİ VARYANTI Ss, 2409-2429
KONYA-EREĞLİ VERSION OF THE STORY OF DELI DUMRUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4246
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail ABALI  
SANAL KÜLTÜR ORTAMINDA YENİDEN YARATILAN GELENEKSEL TÜRK ANLATI KAHRAMANLARI Ss, 2430-2451
TRADITIONAL TURKISH NARRATIVE HEROES RENEWED IN VIRTUAL CULTURAL ENVIRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4271
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Semra ALYILMAZ  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE HEDEF KİTLENİN / “ÖĞRENEN”İN ÖNEMİ Ss, 2452-2463
TARGET GROUP’S / LEARNER’S IMPORTANCE IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4368
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 2464-2479
EVALUATION OF POSTGRADUATE STUDIES CONDUCTED ON TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4254
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nuray BIÇAK - Mehmet ALVER  
2018 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Ss, 2480-2501
TEACHERS’ WIEWS ON THE 2018 TURKISH LESSON CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4355
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hatice ALTUNKAYA - Yusuf SÜLÜKÇÜ  
7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA STRATEJİLERİ ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 2502-2517
THE CORRELATION BETWEEN READING STRATEGY METACOGNITIVE AWARENESS LEVELS AND READING COMPREHENSION SKILLS OF 7TH GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4328
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zekerya BATUR - Emel ŞAŞMAZ  
DEVLET TİYATROLARINDA OYNANAN ÇOCUK TİYATRO OYUNLARINDA DEĞER EĞİTİMİ VE BU OYUNLARIN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE KATKISI Ss, 2518-2550
VALUE EDUCATION IN CHILDREN THEATERS PLAYED IN STATE THEATERS AND CONTRIBUTION TO THESE THEATER PLAYS TO TURKISH TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4322
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNDE YAŞADIKLARI DİNLEME SORUNLARI VE SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK BEKLENTİLERİ Ss, 2551-2571
LISTENING PROBLEMS OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS DURING TURKISH LESSONS AND THEIR EXPECTATIONS REGARDING SOLUTION OF THESE PROBLEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4332
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Mustafa YOĞURTÇU  
ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE MASALLARI DRAMA YÖNTEMİYLE İŞLEMENİN TÜRKÇE DERSİNE ETKİSİ Ss, 2572-2590
THE EFFECT OF TEACHING FAIRY TALES TO THE GIFTED STUDENTS THROUGH DRAMA ON TURKISH LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4223
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Keziban TEKŞAN - Üzeyir SÜĞÜMLÜ  
YAZMA ÖZERKLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 2591-2607
WRITING AUTONOMY SCALE: A STUDY ON VALIDITY AND RELIABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4379
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Emine Birgül ZELZELE  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKRAN OKUMA ÖZ YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Ss, 2608-2628
INVESTIGATION OF SCREEN READING PERCEPTIONS SELF EFFICACY PRE-SERVICE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4383
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Hacer ÖZER  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE EDEBÎ ÜRÜNLERİN KULLANIMI VE DEĞER AKTARIMINDAKİ KATKILARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ Ss, 2629-2655
PRE-SERVICE TEACHERS’ VIEWS ABOUT USING OF LITERARY WORKS AND ON THE CONTRIBUTIONS OF LITERARY WORKS TO TRANSFER VALUES IN TEACHING SOCIAL STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4398
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İhsan ÜNLÜ - Alper KAŞKAYA  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 2656-2679
EXAMINING THE VIEWPOINTS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS ON VALUE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4361
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Zafer ÇAKMAK  
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA EĞİTİMİ VE ÖĞRETİM PROGRAMLARINA YANSIMALARI Ss, 2680-2697
SUSTAINABLE DEVELOPMENT EDUCATION AND ITS REFLECTIONS ON CURRICULA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4371
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 2698-2720
INVESTIGATION OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHERS' ATTITUDES AND OPINIONS CONCERNING VALUES EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4333
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mahmut POLATCAN  
OKULLARDA SOSYAL SERMAYE ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Ss, 2721-2732
SOCIAL CAPITAL IN SCHOOL: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4338
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Javier Cavazos VELA - Mehmet Akif KARAMAN - Wayne D. SMITH - Yvette HINOJOSA  
AN EXAMINATION OF THE STRUCTURE OF THE VOCATIONAL OUTCOME EXPECTATIONS SCALE WITH LATINA/O STUDENTS Ss, 2733-2746
MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİLERİ ÖLÇEĞİNİN YAPISAL YÖNDEN LATİN ÖĞRENCİLER İLE İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4272
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Faysal ÖZDAŞ - Mürşet ÇAKMAK  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI Ss, 2747-2766
METAPHOR PERCEPTIONS RELATED TO THE TEACHING PRACTICE OF TEACHER CANDIDATES’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4323
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emin Tamer YENEN - Hasan Hüseyin KILINÇ  
ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 2767-2787
INVESTIGATING TEACHERS’ GENERAL COMPETENCY LEVELS OF TEACHING PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4325
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa ŞAHİN  
APOLLONIA NEKROPLÜ KURTARMA KAZILARI 2016-2017 MEZAR TİPLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 2788-2812
SALVAGE EXCAVATIONS AT THE NECROPOLIS OF APOLLONIA IN 2016-2017 AN ANALYSIS ON GRAVE TYPES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4360
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Handan BARAN  
GELENEKSEL GİYSİLERDE VE TARİHÎ YAPILARDA SÜSLEME MOTİFLERİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Ss, 2813-2832
DECORATING MOTIFS IN TRADITIONAL DRESSES AND HISTORICAL BUILDINGS: ESKİŞEHİR EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4301
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri