• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


1 . SayıEditor
Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Osman MERT - Erhan DURUKAN

Erzurum  2012

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

 
Uluslararası TEKE Dergisi Ss, 1-5
International Journal of TEKE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.29
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dovdoyn BAYAR Translator: Nurdin USEEV  
Moğolistan’da Eski Türklere Ait Yeni Arkeolojik Buluntular Ss, 6-25
New Archaelogical Discoveries Related To Old Turks In Mongolia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.12
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rinçinkhorol MUNKHTULGA  
Baga Khairkhan’daki Eski Türk Yazıtları Ss, 26-35
Old Turkic Inscriptions in Baga Khairkhan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.28
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurdin USEEV  
Y 81 Yazıtı Üzerinde Okuma ve Anlamlandırma Önerisi ya da Eski Türklerde Armağan Etme, Hediyeleşmenin Bir Türü Ss, 36-41
Reading and Interpretation Proposal on the Inscription Y 81 or A Type of Gift and Presents on the Old Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.8
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hu HONG  
“Turfan ve Komşu Bölgelerdeki Runik Yazıtlarla İlgili Epigrafik ve Fotogrametrik Araştırmalar” Adlı Proje Kapsamında 2010 Yılında Yapılan Çalışmalar Ss, 42-52
The Studies Conducted in 2010 within The Scope of The Project of “Epigraphic and Photogrammetric Researches on The Runic Inscriptions in Turpan and Neighboring Regions”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.27
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Janilmirza BAPAEVA  
Eski Yazı Dilleri: Türk Yazılı Abidelerinin Dilleri Ss, 53-68
Ancient Written Languages: Languages of The Turkic Written Monuments
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.25
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zikri TURAN  
Eski Türkçe Döneminde Bir Morfofonetik Karşıtlık Sorunu Ss, 69-80
A Morphophonetical Contrast Problem in Old Turkish Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.14
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail Çoban  
Görsel Sanatlar Uzmanı Levent Alyap ile Söyleşi Ss, 81-98
Conversation with Levent Alyap Expert of Visual Arts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.11
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hanife GEZER  
Mecâlisün Nefâyis’in İki Nüshasının Söz Varlığı Açısından Karşılaştırılması Üzerine Ss, 99-112
As to Comparing Two Copies of Mecâlisun Nefâyis with Respect to Vocabulary
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.21
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bilgehan Atsız GÖKDAĞ  
Irak Türkmen Türkçesinin Şekil Bilgisine Dair Notlar Ss, 113-123
Some Notes on the Morphology of the Iraqi Turkmen Dialect
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.15
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ümit EKER  
Tarihî Metin Aktarımlarında Deyimler Ss, 124-157
The Phrases in Translations of Historical Texts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.16
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat ÖZBAY Mehmet Ali BAHAR  
İleri Okur ve Üstbiliş Eğitimi Ss, 158-177
Advanced Reader and the Education of Metacognitive
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.26
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sedat MADEN  
Türkçe Öğretmenlerinin Öğretme Stilleri Ss, 178-200
Teaching Styles of Turkish Language Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.20
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşe Eda GÜNDOĞDU  
İlköğretim Altıncı Sınıf Türkçe Dersi Sözcük Öğretimi Etkinliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 201-217
Investigation of Vocabulary Teaching Activities in Sixth Grade Levels of Primary School Turkish Lesson Student Workbook
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.18
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet SOĞUKÖMEROĞULLARI  
Yahya Kemal'in Şiirlerinde Dinî, Mistik ve Metafizik Ögeler Ss, 218-245
Religious, Mystical and Metaphysical Elements in Yahya Kemal’s Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih İYİYOL Alena Çatoviç  
Sevdalinkalarda Türk-Boşnak Halk Kültürünün Ortak Unsurları Ss, 246-264
The Joint Elements of Turkish-Bosnian Folk Culture in Sevdalinkas
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.22
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zülfikar BAYRAKTAR  
Nasreddin Hoca Ve Timur Konulu Fıkraların Gülmede Üstünlük Kuramı Açısından Değerlendirilmesi Ss, 265-274
Evaluation of Nasreddin Hodja and Timur Anecdotes in Laughing and Superiority Theories
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.10
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Birinci Rus Devrimi ve Güney Kafkasya'da XX. Yüzyılın İlk Ermeni - Türk Münakaşası Ss, 275-283
First Russian Revolution and the First Armenian - Turkish Conflict of XX Century in South Caucasus
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.7
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Oruc ALİYEV  
Book Presentation and Evaluation: Valeh HACILAR, Azerbaycan Folkloru Antologiyasi (Borçalı-Qarapapaq Cildi) Ss, 284-288
Valeh Hajilar, Anthology of Azerbaijan Folklore (Borchali-Karapapak Volume)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.13
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kürşad Çağrı BOZKIRLI  
Book Presentation and Evaluation: Yaşayan ve Tarihî Türkiye Türkçesi Ağızları Adlı Eser Üzerine Ss, 289-292
An Examination of the work of Named "Today's and Historic Turkey Turkish Dialecets
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.17
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Ahmet BURAN-Berna YÜKSEL ÇAK, Türkiye’de Diller ve Etnik Gruplar, Akçağ Yayınları, Ankara 2012, 318 s. Ss, 293-297
Ahmet BURAN-Berna YÜKSEL ÇAK, Türkiye’de Diller ve Etnik Gruplar, Akçağ Yayınları, Ankara 2012, 318 s.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.23
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri