• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


6/4 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2017

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Cengiz ALYILMAZ  
PROF. DR. EFRASİYAP GEMALMAZ’IN 80. YAŞI DOLAYISIYLA Ss, 1980-2011
IN HONOUR OF 80TH BIRTHDAY OF PROF. DR. THE EFRASİYAP GEMALMAZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4070
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ülkü POLAT  
ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNDE SAYGI BİLDİREN (yarlıġḳa-, ötün-, tegin-, yükün-) YARI TASVİR FİİLLERİ Ss, 2012-2026
REVERENCE INDICATING VERBE PROTODESCRIPTIF IN OLD UIGHUR TURKISH (yarlıġḳa-, ötün-, tegin-, yükün-)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4046
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serap ALPER  
AŞÇILIK RİSALESİ (RİSALE-İ AŞ-FEZLİK) Ss, 2027-2066
PAMPHLET OF COOKING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3938
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Farhad RAHİMİ  
İRAN KİTAPLIKLARINDA BULUNAN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİ Ss, 2067-2079
CHAGATAI TURKISH DICTIONARIES FOUND IN IRAN LIBRARIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3991
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ümit EKER  
ÇAĞATAY TÜRKÇESİ ESERLERİNDEN GARİP SENEM ŞAH (Dil İncelemesi - Metin - Aktarım) Ss, 2080-2113
GHARIP SANNAM SHAH FROM THE WORKS OF CHAGATAI TURKISH (Linguistic Analysis - Text – Intralingual Translation)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4076
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sadettin ÖZÇELİK  
SÜHEYL Ü NEVBAHÂR ve TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE boyla- FİİLİ ÜZERİNE DÜZELTMELER Ss, 2114-2121
CORRECTIONS ON THE boyla- VERB IN THE SÜHEYL Ü NEVBAHÂR AND TARAMA SÖZLÜĞÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4030
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
KUÇGUNDI “SOĞAN” SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİ ÜZERİNE Ss, 2122-2131
ON THE ETYMON OF THE KUÇGUNDI "ONION" WORD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4041
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ferdi GÜZEL  
“DALYAN” KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE Ss, 2132-2143
ON THE ORIGIN OF WORD “DALYAN”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3995
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kerime ÜSTÜNOVA  
GEÇİŞLİ DURUM EYLEMLERİNDE YAPTIRIM EKİNİN KULLANIMI Ss, 2144-2153
USAGE OF SANCTION AFFIX IN TRANSITIVE STATIVE VERBS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4009
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Merve Demirbaş Translator:  
Preparation: TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA SESLENME SÖZLERİ Ss, 2154-2181
ADRESSING WORDS IN TURKEY DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4014
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Jale ÖZTÜRK  
TÜRK DİLİNDE DAHA ÇOK ÇABA İSTEYEN DEĞİŞİMLER Ss, 2182-2208
CHANGES THAT REQUIRE MORE EFFORT IN THE TURKISH LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4061
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Turgay SEBZECİOĞLU  
TÜRKÇEDE ÇEKİLİM İLKESİ VE TABANA YANAŞIKLIK HİYERARŞİSİ Ss, 2209-2231
GRAVITATION PRINCIPLE AND HIERARCHY OF CONTIGUITY IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3870
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail ÇOBAN  
İSLAM TÜRKAY’IN “TÜRK OĞLU TÜRKEM MEN” BAŞLIKLI ŞİİRİNİN ORHUN YAZITLARI İLE METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Ss, 2232-2255
THE EXAMINATION OF INTERTEXTUALITY BETWEEN İSLAM TÜRKAY’S POEM ENTITLED “TÜRK OĞLU TÜRKEM MEN” AND THE ORKHON INSCRIPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4077
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mayramgül DIYKANBAYEVA  
KIRGIZ TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDAKİ YALANCI EŞDEĞERLER Ss, 2256-2271
PSEUDO-EQUIVALENTS BETWEEN KYRGYZ TURKISH AND TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4045
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman YILDIZ  
MAHTUMKULU’NUN DİLİNDE KUŞ ADLARI Ss, 2272-2290
BIRD NAMES IN MAHTUMKULU’S LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4054
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hamdullah OKAY  
BÂKÎ’NİN “SÖYLEN SÖYLESÜN” REDİFLİ GAZELİNİN YAPISALCILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 2291-2301
THE ANALYSIS OF BAKI’S GHAZEL WITH RHYME “SÖYLEN SÖYLESÜN” IN TERMS OF STRUCTURALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3896
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İdris KADIOĞLU  
CÂM-I CEM-ÂYÎN’DE CEM SULTAN’IN TALİHSİZ HAYAT HİKÂYESİ VE YENİ ŞİİRLERİ Ss, 2302-2321
THE UNLUCKY LIFE STORY OF CEM SULTAN IN CÂM-I CEM-ÂYÎN AND HIS NEW POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3951
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Armağan ZÖHRE  
MUHİBBÎ DÎVÂNI’NDA EĞLENCE MECLİSLERİ VE ÇEŞİTLİ UNSURLARI Ss, 2322-2343
ENTERTAINMENT COUNCILS IN MUHIBBI’S DIVAN AND THEIR VARIOUS ELEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4051
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kadriye YILMAZ - Ayşe Gül CANYILDIRAN - Hatice GEZER  
KISSA-İ KERB GÂZÎ VE HİKÂYE-İ MUHAMMED HANEFÎ’NİN MENSUR BİR NÜSHASI Ss, 2344-2361
THE PROSE COPY OF KISSA-İ KERB GÂZÎ VE HİKÂYE-İ MUHAMMED HANEFÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4082
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Levent Ali ÇANAKLI  
TAHİR OLGUN’UN MANZUM BATI EDEBİYATI TARİHİ Ss, 2362-2388
TAHIR OLGUN’S POETIC WESTERN LITERATURE HISTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4094
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Atıf AKGÜN  
MEHMET AKİF ERSOY’UN TÜRK DÜNYASI ŞAİRLERİNDEKİ TESİR ALANINA BİR BAKIŞ Ss, 2389-2413
A VIEW ON MEHMET AKİF ERSOY’S SPHERE OF INFLUNCE ON TURKISH WORLD POETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4019
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gencay ZAVOTÇU  
İSTİKLÂL MARŞI’NIN TEMEL KAVRAMLARI Ss, 2414-2435
BASIC CONCEPTS OF ISTİKLÂL MARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4005
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Duygu OYLUBAŞ KATFAR  
KADIN DERGİLERİNDE ÖNCÜ BİR ERKEK AHMET EDİP VE EV HOCASI DERGİSİ Ss, 2436-2447
A PIONEER MEN IN WOMEN’S JOURNALS AND EV HOCASI JOURNAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4008
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elmas ŞAHİN  
A HISTORICAL AND CRITICAL SURVEY OF COMPARATIVE LITERATURE IN TURKEY Ss, 2448-2472
TÜRKİYE’DE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYATIN TARİHSEL VE ELEŞTİREL DEĞERLENDİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3974
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tülin ARSEVEN  
KURGUDAN GERÇEĞE OSMAN NEVRES Ss, 2473-2482
FROM FICTION TO REALITY OSMAN NEVRES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3981
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Burak ARMAĞAN  
TOPLUMSAL ÇÖZÜLÜŞÜN KISKACINDA KADIN OLMAK: AFRODİT BUHURDANINDA BİR KADIN Ss, 2483-2492
BEING A WOMAN IN THE GRIP OF SOCIAL DISINTEGRATION: AFRODİT BUHURDANINDA BİR KADIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4022
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İrfan Murat YILDIRIM  
YUSUF ATILGAN’IN ROMANLARINDA KAHRAMAN TİPOLOJİSİ Ss, 2493-2502
HERO TYPOLOGY IN NOVELS OF YUSUF ATILGAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4074
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dinçer ATAY  
JOSEPH CAMPBELL’IN MONOMİT AŞAMALARI BAĞLAMINDA DEDE KORKUT’UN BEGİL OĞLU EMREN’İN BOYU DESTANI Ss, 2503-2521
ANALYSIS OF "THE STORY OF EMREN, SON OF BEGIL" WITHIN THE CONTEXT OF JOSEPH CAMPBELL'S MONOMYTH STAGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3929
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ALPTEKİN - Tuba KAPLAN  
BAMSI BEYREK DESTANINDA SELAMLAŞMA Ss, 2522-2544
GREETINGS IN THE EPIC OF BAMSI BEYREK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3973
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa AÇA - İskender KELEŞ  
TRABZON ÇEVRESİNDE TÜTÜN KAÇAKÇILARI VE KOLCULAR ETRAFINDA OLUŞAN ANLATILAR Ss, 2545-2564
NARRATIVES SHAPED AROUND TOBACCO SMUGGLERS AND WATCHMEN IN TRABZON PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4021
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cavit GÜZEL  
BİLİNMEYEN BİR YATIR VE BATTAL GAZİ DESTANI BAĞLAMINDA AZİZ MAMAS’TAN CAMBAZ PİR’E KUTSAL’IN SÜREKLİLİĞİ Ss, 2565-2578
THE CONTINUITY OF THE SACRED, FROM SAINT MAMAS TO CAMBAZ PIR IN THE CONTEXT OF BATTAL GAZI SAGA AND AN UNKNOWN ENTOMBED SAINT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4027
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hülya TAŞ  
KAYBOLMAKTA OLAN BİR MADDİ KÜLTÜR GELENEĞİ: BURSA’DA TAKUNYACILIK Ss, 2579-2596
THE TRADITION OF A DISSAPPEARING MATERIAL CULTURE: TAKUNYACILIK IN BURSA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4085
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Müberra ÇELİK - Murat ŞENGÜL  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 2597-2615
THE RELATION BETWEEN THE OCCUPATIONAL ANXIETY LEVEL AND PERSONAL CHARACTERISTICS OF TURKISH TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4017
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ TÜRKÇE DERSİ ÖZ YETERLİK ALIGILARI İLE İLİŞKİSİ Ss, 2616-2626
THE RELATIONSHIP BETWEEN 8th GRADE STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS READING HABIT AND SELF-EFFICACY PERCEPTION ON TURKISH LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4020
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bilginer ONAN  
DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SENTEZCİ YAKLAŞIM Ss, 2627-2638
SYNTHETIC APPROACH IN GRAMMAR TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4064
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İrem BAYRAKTAR - Olcay BAYRAKTAR - Erhan DURUKAN  
DİL FELSEFESİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ss, 2639-2668
LANGUAGE PHILOSOPHY AND TURKISH TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4068
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Önder ÇANGAL - Serdar YÖRÜSÜN  
ÖZEL AMAÇLI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTABI ÖNERİSİ: BANKACILIK TÜRKÇESİ Ss, 2669-2693
A COURSEBOOK PROPOSAL FOR TEACHING TURKISH FOR SPECIAL PURPOSES: BANKING TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4060
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Oğuzhan YILMAZ - Yasin Mahmut YAKAR - Mahmut Abdullah ARSLAN - Lyudmila SAFRANOVA - Gulnaz SATBAY  
ORTAOKUL DERS KİTAPLARINDAKİ KURGUSAL METİNLERLERDEN HAREKETLE DEĞERLER ANALİZİ: TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN ÖRNEĞİ Ss, 2694-2710
VALUES ANAYSIS IN REFERENCE TO THE FICTIONAL TEXTS IN SECONDARY EDUCATION COURSE BOOKS: A TURKEY AND KAZAKHSTAN CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3966
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yıldız YENEN AVCI  
TEMALARIN ÖĞRETİMİNDE ŞİİR DİLİNDEN YARARLANMA: ÂŞIK VEYSEL ÖRNEĞİ Ss, 2711-2740
UTILIZING POETRY LANGUAGE IN TEACHING OF THE THEMES: ÂŞIK VEYSEL EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3798
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selami SÖNMEZ  
REHBER ÖĞRETMENLİĞİN MURPHY YASALARI Ss, 2741-2751
MURPHY LAWS OF GUIDE TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4098
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail Hakan AKGÜN - Fatma BULUT ÖZKAR  
DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YER ALAN “TABLO VE DİYAGRAM OKUMA” BECERİSİNİ KAZANMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 2752-2775
EXAMINATION OF GRADE LEVELS OF “READING TABLE AND DIAGRAM” IN SOCIAL STUDIES LESSON OF FOURTH GRADE STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4015
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Türkan Güler ARI  
STUDY INTO THE VIEWS OF CLASSROOM TEACHERS UPON INTEREST-BASED LEARNING IN PRIMARY SCHOOLS Ss, 2776-2787
İLKOKULLARDA İLGİYE DAYALI ÖĞRENME ÜZERİNE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4053
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bülent HALVAŞİ  
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ PİYANO EĞİTİM METOTLARI ÜZERİNE BİR GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME Ss, 2788-2798
AN OBSERVATION AND EVALUATION OF PIANO EDUCATION METHODS FOR PRE-SHOOL CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4065
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmet ARICI - İbrahim BİRDAL  
PROFESYONEL KAYIT STÜDYOLARINDAKİ TONMAİSTERLERİN EĞİTİM DURUMLARI VE MÜZİKSEL ÜRETİME KATKILARI Ss, 2799-2810
EDUCATIONAL SITUATIONS OF TONMAISTERS AT PROFESSIONAL RECORDING STUDIOS AND THEIR CONTRIBUTIONS TO MUSICAL PRODUCTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4052
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
AVRASYA KONAR GÖÇERLERİNİN SOSYOEKONOMİK YAPILARI VE YAŞAM TARZLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 2811-2824
A STUDY ON THE SOCIO-ECONOMIC STRUCTURES AND LIFE STYLES OF EURASIA NOMADS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4001
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ÇANLI  
BALKANLARDA KOMİTACILIK VE ÇETECİLİK: II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ MECLİS-İ MEBUSAN OTURUMLARINDA YAPILAN TARTIŞMALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 2825-2846
KOMITAJ AND GANGS IN BALKANIA: AN EVALUATION ON THE ARGUMENTS MADE IN THE 11. CONSTITUTIONAL PERIOD ASSEMBLY AND SOLUTION PROPOSALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4026
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdulkadir KIYAK  
ANADOLU ALEVİLİĞİNDEKİ “DÜŞKÜNLÜK” CEZASININ DİNLER TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 2847-2864
EVALUATION OF THE PUNISHMENT OF DÜŞKÜNLÜK IN ANATOLIAN ALEVISM IN TERMS OF HISTORY OF RELIGIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4066
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halime ÇAVUŞOĞLU  
Book Presentation and Evaluation: PROF. DR. SERHAN ALKAN İSPİRLİ'NİN KARSLI HACI MEHMED RIFAT DİVANI (İNCELEME-METİN) ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 2865-2871
ABOUT PROF. DR. SERHAN ALKAN İSPİRLİ’S WORK NAMED KARSLI HACI MEHMED RIFAT DİVANI (İNCELEME-METİN)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3961
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet EREN  
Book Presentation and Evaluation: RAHMANKUL BERDİBAY’ın, BAYKAL’DAN BALKAN’A ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 2872-2879
ABOUT RAHMANKUL BERDİBAY’S WORK NAMED BAYKAL’DAN BALKAN’A
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3897
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Türker Barış BULDUK  
Book Presentation and Evaluation: PROF. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK’UN DİVANÇE-İZMİR MÜFTÜSÜ MEHMED SAİD EFENDİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 2880-2883
ABOUT PROF. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK’S WORK NAMED DİVANÇE-İZMİR MÜFTÜSÜ MEHMED SAİD EFENDİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3987
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdülhakim KILINÇ  
Book Presentation and Evaluation: PROF. DR. AZMİ BİLGİN’İN ENÎSÜ’L-CELÎS ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 2884-2889
ABOUT PROF. DR. AZMİ BİLGİN’S WORK NAMED ENÎSÜ’L-CELÎS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4075
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Faruk POLATCAN  
Book Presentation and Evaluation: DR. NURŞAT BİÇER’İN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TARİHİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 2890-2894
ABOUT DR. NURŞAT BİÇER’S WORK NAMED THE HISTORY OF TEACHING TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4079
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yakup ALAN  
Book Presentation and Evaluation: DR. MUHAMMED HÜKÜM’ÜN ŞAİR - SOSYOLOG: KEMAL TAHİR ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 2895-2900
ABOUT DR. MUHAMMED HÜKÜM’S WORK NAMED POET - SOCIOLOGIST: KEMAL TAHİR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4086
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri