FUNCTIONING OF TURKISMS IN UKRAINIAN LANGUAGE

Abstract

Bu makalede, çağdaş dil biliminde özel adlar konusu incelenmiş ve Türkçeden alıntılanan kelimelerin Ukraynacada nasıl benimsendiği üzerinde durulmuştur. Ukraynacaya Türkçeden geçmiş yer adları ile ilgili bazı kelimelerin incelenmesi ve bu kelimelerin yeni ortamda benimsenmesinin farklı yolları tespit edilmiştir. Türkizmlerin bir kısmı, Ukraynacaya herhangi bir şekil ve semantik değişmeye uğramadan birebir geçmiştir. Buna sanjarı, barabaş ve balık vs. gibi kelimeler örnek gösterilebilir. Ukraynacadaki Türkizm terimleri sadece yazılı olarak ele alınıp benimsenmemiş, onların semantiği kendi konuşma kültüründeki ihtiyaçlar yönünde “yeniden ele alınıp işlemiştir”. Makalede, Ukraynacada Türkizmlerin benimsenme sürecinde bazı kelimeler kaynak dildeki yazılış ve semantiğini aynen korumuşlar, bazılarının anlamı değişmeksizin morfolojik olarak şeklen değişmeye uğramış veya semantik kaymalarla birlikte kelimelerin yapısı aynen bırakılmıştır. Bütün bunlar bir dilin başka bir dilden alıntılanmış unsurları benimseme sürecine uygundur. Sonuç olarak, “Onomastik söz varlığının öğrenilmesi öğrencilerin mantıklı düşünmesine, edebî yönden üslup kazanmasına ve estetik zevk sahibi olmasına yardımcı olur” kanısına varılmıştır.

Keywords
Ad Bilimi, Yer Adları Bilimi, Türkizm, Etnik Grup, Anlam Bilimi
Kaynakça