ANALYZING MUSIC TEACHER CANDIDATES’ LEVELS OF SELF-CONTROL ACCORDING TO SOME VARIABLES

Abstract

Bu araştırmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının öz-denetim düzeylerinin cinsiyetlerine, bireysel çalgılarına ve en son girdikleri bireysel çalgı sınav notu değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmaya Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi ana bilim dalında okumakta olan 66 müzik öğretmeni adayı katılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ile Rosenbaum’un (1980) geliştirdiği Duyan, Gülden ve Gelbal’ın (2012) Türkçeye uyarladığı Öz-denetim Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçek, yaşantısal, yenileyici ve onarıcı öz-denetim olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde Bağımsız Grup T-Testi tekniği, Tek Yönlü Varyans Analizi, Tukey b Testi tekniği, Shapiro-Wilk Testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının öz-denetim düzeylerinin cinsiyet ve bireysel çalgı değişkenleri açısından farklılık göstermediği bulunmuştur. Ancak müzik öğretmeni adaylarının öz-denetim düzeyleri ile en son girilen bireysel çalgı sınav notu değişkeni arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (t64=-3,12, p<,003). Öz-denetim ve müzik eğitimi alanında yapılan çalışmaların yaygınlaştırılması ve sonuçların eğitim fakültesi programlarında kullanılması, nitelikli müzik öğretmenlerinin yetiştirilmesi açısından önemlidir.

Keywords
Öz-denetim, müzik öğretmeni adayları, müzik eğitimi, bireysel çalgı.
Kaynakça