ON THE A COPY OF ENVERI’S DIVAN LOCATED IN THE MEDINA

Abstract

Biyografik kaynaklarda hayatı hakkında bilgiye rastlanmayan Enverî, XVI. yüzyıl Türk edebiyatı şairlerinden dîvân sahibi bir şahsiyettir. İçerisinde 400’ü gazel olmak üzere çeşitli nazım şekillerinden manzumeler ihtiva eden Enverî Dîvânı’nın elde iki nüshası mevcuttur. Nüshalardan birisi, Süleymaniye Kütüphanesinde 07 Tekeli 750 katalog numarası ile kayıtlıdır. Bu nüsha oldukça eksiktir. Tarafımızdan tespit edilen diğer nüsha ise, Medîne’de Ârif Hikmet Bey Kütüphanesinde yer almakta olup Dîvân’ın tam nüshası olması bakımından önemlidir. Enverî Dîvân’ı üzerinde daha önce bir çalışma yapılmıştır. Ancak çalışmanın yalnızca Süleymaniye Kütüphanesindeki eksik nüsha üzerinden yapılması, hem Dîvân’ın tam metninin ortaya konulamamasına sebep olmuş, hem de metin bağlamında birçok hatayı beraberinde getirmiştir. Bu doğrultuda Dîvân’ın tam nüshasının bilim dünyasına tanıtılması ayrıca bir öneme sahiptir. Zira nüshalar arasında bir karşılaştırma ile Dîvân’ın tenkitli metninin kurulmasına imkân oluşmuştur. Ayrıca Dîvân’ın yeniden ele alınması ve söz konusu eksiklikler ile hataların giderilerek, Enverî Dîvânı’nın tenkidli neşrinin, Türk edebiyatı tarihine kazandırılması mümkün olacaktır.

Keywords
Klasik Türk edebiyatı, Enverî, dîvân, Medîne-i Münevvere.
Kaynakça