AN EVALUATION ON THE READING HABITS AND PREFERENCES OF PRIMARY SCHOOL 4th GRADE STUDENTS

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıklarını ve okumaya ilişkin tercihlerini belirlemek ve değerlendirmektir. Bu çalışmada, bazı öğrencilerin okumayı severken ve her fırsatta okumayı tercih ederken, bazı öğrencilerin okumaktan neden hoşlanmadıkları, öğrencilerin daha fazla okumak için ne istedikleri, okumaktan ne bekledikleri, okumayı nasıl algıladıkları, hangi durum ve şartların değişmesi halinde daha fazla okuyabilecekleri sorularına cevap aranmaktadır. Betimsel nitelikli bu araştırmanın çalışma grubunu, olasılık temelli örnekleme yöntemlerinden oranlı tabakalı örnekleme ve sistematik örnekleme yöntemleriyle seçilen 300 ilkokul 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 11 sorudan oluşan “İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları ve Tercihleri” başlıklı anketle toplanmıştır. Öğrencilerin veri toplama aracına verdikleri yanıtlardan oluşan nicel verilerin analizinde frekans (f) ve yüzde (%) kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, katılımcıların büyük çoğunluğunun okumaktan çok keyif aldıkları, hemen hemen her gün kitap okudukları ve yeteri kadar okuduklarını düşündükleri tespit edilmiştir. Ayrıca, katılımcıların okumaya ilişkin olumlu tutum sergiledikleri, ders kitapları dışında en fazla dijital materyalleri okumayı tercih ettikleri, yazınsal tür olarak macera türünü yeğledikleri belirlenmiştir. Okumanın tercih edildiği alanlar açısından katılımcıların çoğunun evde yatak odasını, okulda sınıfı, kamusal alanda ise şehir kütüphanelerini tercih ettikleri görülmüştür. Daha çok anneleriyle okumayı ve okuduklarını anneleriyle paylaşmayı tercih eden katılımcıların faydalı olduğunu düşündükleri için okudukları saptanmıştır.

Keywords
Okuma alışkanlığı, okuma tercihleri, okuma kültürü, öğrenci.
Kaynakça