VIEWS ABOUT CERTIFICATE PROGRAM OF STUDENTS PARTICIPATING IN THE FOREIGN TURKISH TEACHING CERTIFICATE PROGRAM

Abstract

Türkiye, son yıllarda bulunduğu coğrafyada meydana gelen olaylar sonucunda mülteci akınına uğramıştır. Özellikle Suriye’den göç eden 3 milyondan fazla mülteciye Türkçe öğretmek hayati önemi taşımaktadır. Bunun yanında Afrika’dan Asya’ya Avrupa’dan Amerika’ya çok sayıda ülkeden çeşitli amaçlarla Türkiye’ye gelen insanların Türkçe öğrenme ihtiyaçları da yadsınmaz bir gerçektir. Muhtemel sorunların çözümü için başta yurt dışında Yunus Emre Enstitüsü ve yurt içinde TÖMER gibi kuruluşlar olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş yabancılara Türkçe öğretmek için ciddi bir çalışma içine girmiştir. Bu çalışmanın amacı, Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından açılan Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programına katılan kursiyerlerin sertifika programı hakkındaki görüşlerini tespit etmektir. Bu amaçla nitel desende yürütülen araştırmada 9 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ilgili programa katılan 6 kadın, 4 erkekten oluşan 10 katılımcı oluşturmaktadır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların ders içeriği, akademik personel, ölçme değerlendirme teknikleri ve program içeriği hakkında olumlu; kullanılan yöntem ve teknikler ve ders süreleri hakkında ise olumsuz görüş bildirdikleri tespit edilmiştir.

Keywords
Yabancılara Türkçe Öğretimi, sertifika programı, içerik analizi.
Kaynakça