A QUALITATIVE RESEARCH ON SCHOOL ORIENTATION PROCESSES OF VOCATIONAL AND TECHNICAL ANATOLIAN HIGH SCHOOL STUDENTS

Abstract

Nitel desende tasarlanmış bu araştırmanın amacı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerinin okula uyum süreçlerini zorlaştıran nedenleri, okul sosyal hizmeti bağlamında ortaya çıkartmaktır. Araştırmanın çalışma grubu, Sakarya’da amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilmiş üç farklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki altı okul yöneticisi ve bir rehber öğretmendir. Araştırma verileri üç bölümünden oluşan derinlemesine görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Bu kapsamda toplanan veriler nitel analize tabi tutulmuş; üç tema, dokuz koda ayrılmıştır. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerinin ortaöğrenim disiplin yönetmeliğini bilmemeleri, akademik başarılarının düşük olması ve 9. sınıflarda haftada 40 saat kültür dersi ağırlıklı yoğun bir program uygulanması, okul ortamına uyum sürecini zorlaştırmaktadır. Uyum problemi en fazla dışsal davranış problemi olarak yansımaktadır. 10. sınıfta alan seçimi büyük oranda uyum problemini ortadan kaldırmaktadır. 9. sınıfların oryantasyon süreçlerinin kısa sürede ve başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için okul sosyal hizmet uzmanlarına gereksinim vardır.

Keywords
Alan, Okul Sosyal Hizmeti, Uyum.
Kaynakça