TERMINOLOGICAL OVERABUDANCE MATTER ON TURKISH GRAMMAR TERMINOLOGY

Abstract

Türk dil bilgisi terminolojisindeki sorunlar uzun zamandan beri tartışıla gelmektedir. Yüzyılı aşan bu süreçte sergilenen çok farklı tutumlardan dolayı birçok terim sorunu bir türlü çözüme kavuşturulamamış ve sorunsala dönüşmüştür. Bu sorunların en önemlilerinden biri çok terimliliktir. Söz konusu sorun, geçmişte yer yer tartışılmış olmasına rağmen bugün için Türk dili araştırmacıları arasında “birincil” gündem teşkil edecek bir konu değildir. Bu yazı vesilesiyle sorunun tekrar bilim dünyasının gündemine taşınması ve tartışma ortamının canlandırılması hedeflenmektedir. Yazıda öncelikle çok terimlilik terimi üzerinde durulacak, Türk dil bilgisi terminolojisinin gelişim süreci dikkate alınarak çok terimliliğin tarihsel sürecine kısaca temas edilecek, çok terimliliğin nedenleri ve ortaya çıkardığı sorunlar tartışılacak, sonuçta bu sorunun çözümüne dair çeşitli öneriler sunulacaktır.

Keywords
Terminoloji, Türk dil bilgisi, çok terimlilik, terim.
Kaynakça