THE EXAMINATION OF THE APPLICABILITY OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE COURSE PROGRAM ACCORDING TO THE VIEWS OF THE TEACHERS

Abstract

Bu araştırmanın amacı Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nın uygulanabilirliğini Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin görüşlerine göre incelemektir. Araştırma kapsamında Kars ilinde (merkez ve Susuz, Arpaçay, Akyaka ilçeleri) çeşitli liselerde görev yapmakta olan 23 Türk dili ve edebiyatı öğretmeni ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacılarca geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak gerçekleştirilen görüşmeler ile toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda açık uçlu beş soru bulunmaktadır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Yapılan araştırmaya göre Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin çoğunluğu Türk dili ve edebiyatı öğretim programının özel amaçlarına ve kazanımlarına ulaşamadıklarını ifade etmiş ve bunu öğrencilerin yetersizliğine bağlamışlardır.

Keywords
Türk Dili ve Edebiyatı Programı, öğretmen görüşleri, nitel araştırma.
Kaynakça