AN INVESTIGATION OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE IN TERMS OF SEVERAL VARIABLES

Abstract

Eğitimde teknolojinin nerede, ne zaman, ne kadar ve nasıl kullanılması konusunda öğretmenlerin bilgi ve beceri düzeyleri “z kuşağı” olarak adlandırılan günümüz neslinin öğrenme sürecini doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle, dijital ve teknolojik gelişmeler ekseninde öğretmen yetiştirme programlarının dijital çağın gereksinimlerine uygun olarak güncellenmesi gerekmektedir. Öğretmen adaylarının yeterli düzeyde teknolojik bilgi ve beceriye sahip olarak mezun olmaları ve teknoloji konusundaki birikimlerini öğretme deneyimlerine yansıtmaları modern eğitim anlayışının temel gereksinimleri arasındadır. Bu bağlamda, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerini araştıran çalışmaların sayısı gerek yurt içinde gerekse yurt dışında giderek artmaktadır. Bu çalışmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgileri yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, öğretim kademesi, mezuniyet alanı ve mesleki deneyim değişkenleri açısından incelenmiştir. Farklı öğretim kurumlarında görev yapan 277 Türkçe öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları, öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgilerinin yüksek düzeyde olduğunu göstermiştir. Yaş, mezuniyet alanı ve mesleki deneyim değişkenleri açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken, cinsiyet, öğrenim durumu ve öğretim kademesi değişkenlerinin öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgi düzeylerinde çeşitli boyutlarda farklılaşmaya neden olduğu saptanmıştır.

Keywords
Teknolojik pedagojik alan bilgisi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi.
Kaynakça