INVESTIGATING CREATIVE WRITING SKILLS OF GIFTED AND TALENTED STUDENTS

Abstract

Bu araştırmada, Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) öğrenim görmekte olan özel yetenekli öğrencilerin yaratıcı yazma beceri düzeylerinin cinsiyet ve yetenek alanı değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma nedensel karşılaştırma türü bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu BİLSEM’de öğrenim gören resim, müzik ve genel yetenek alanlarında özel yetenekli olduğu tespit edilen 85 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, öğrencilerden alınan yazılı anlatımların değerlendirilmesinde Yaratıcı Yazma Dereceli Puanlama Anahtarı (rubric) kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için t-testi ve Kruskal Wallis-H testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda özel yetenekli erkek öğrencilerin, yaratıcı yazma düzeyleri kız öğrencilerden anlamlı düzeyde daha yüksektir. Ayrıca resim alanında yetenekli öğrencilerin yaratıcı yazma düzeyleri genel yetenek alanındakilerden daha yüksek bulunmuştur. Bu bulgular, cinsiyetin ve yetenek alanının özel yetenekli öğrencilerin yaratıcı yazma düzeyleri üzerinde bir etkiye sahip olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Keywords
Yaratıcı yazma, özel yetenekli öğrenci, bilim ve sanat merkezi.
Kaynakça