AN INVESTIGATON ABOUT LIFE SKILLS OF PRE-SERVİCE TEACHERS

Abstract

Çalışmanın amacı öğretmen adaylarının yaşam becerileri düzeylerini tespit edip yaşam becerileri düzeylerinin artırılması için üniversitelerden beklentilerinin neler olduğunu belirlemektir. Ayrıca öğretmen adaylarının yaşam becerilerinin ikinci üniversite okuma ve sosyal-kültürel etkinliklere katılma değişkenlerine göre farklılaşma gösterip göstermediği de bu çalışma kapsamında amaçlanmıştır. Çalışma karma yöntem olarak tasarlanmıştır. Karma yöntemlerden açımlayıcı sıralı desen tercih edilmiştir. Araştırmada evren olarak öğretmen adayları belirlenmiştir. Toplam 330 öğretmen adayından elde edilen veriler üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Nicel veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi formu ve Yaşam Becerileri ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın nitel bölümünde ise yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma bulguları neticesinde öğretmen adaylarının yaşam becerileri düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmanın nitel bölümünde görüşmeye katılan öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğu, üniversite eğitimlerinin yaşam becerilerine olumlu anlamda katkı sağladığını vurgulamışlardır.

Keywords
Beceri, yaşam becerileri, öğretmen adayı, karma araştırma.
Kaynakça