TEACHER MOTIVATION SCALE: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY

Abstract

Bu çalışmada, öğretmenlerin öğretmenlik mesleğinin çeşitli boyutlarına ilişkin motivasyon düzeylerini tespit etmek üzere geçerlik ve güvenirliğe sahip bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Çalışma grubu, Erzurum ilinde görev yapan 617 öğretmenden oluşmuştur. Ölçeğin geliştirilme sürecinde ilk olarak alan yazın taraması yapılarak 65 maddeden oluşan bir havuz oluşturulmuştur. Ölçeğin geçerlik çalışmasına ilişkin olarak kapsam geçerliğini sağlamak için uzman görüşüne başvurulmuş, yapı geçerliliğini sağlamak üzere, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Sonuçta, “Okul Yönetimi”, “Mesleki Doyum ve Kişisel Gelişim” ve “Öğretim Süreci ve Öğrenciler” şeklinde adlandırılan üç faktör ve 28 maddeden oluşan geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçekte bulunan üç faktör, toplam varyansın %63’ünü açıklamaktadır. Ölçeğin bütünü için iç tutarlık katsayısı .95 olarak hesaplanmıştır. Bu veriler, ölçeğin geçerlik ve güvenirlik özelliklerinin kabul edilebilir nitelikte olduğunu göstermektedir.

Keywords
Öğretmen, motivasyon, ölçek geliştirme, geçerlik, güvenirlik.
Kaynakça