STUDYING POSTGRADUATE: A PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS BASED ON TEACHER EXPERIENCES

Abstract

Lisansüstü öğrenimini tamamlamış öğretmenlerin deneyimlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan bu çalışma, nitel araştırma yöntemi ve fenomenoloji deseninde kurgulanmıştır. Araştırmaya farklı üniversitelerde lisansüstü öğrenimini tamamlamış dokuz öğretmen katılmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ve maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Betimsel analiz tekniğiyle araştırma verileri çözümlenmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde, lisansüstü öğrenimin anlamları içinde kültürel gelişim ve alan bilgisini genişletme katılımcılar tarafından en çok dile getirilen noktalar olmuştur. Ayrıca öğretmenlerin lisansüstü öğrenim görme yapma amaçlarının lisansüstü öğrenime yükledikleri anlamlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Katılımcıların çoğunluğunun lisansüstü öğrenim görmeyi belli bir alanda uzmanlaşmak ve akademik personel olarak görev almak için istedikleri ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler lisansüstü öğrenimin avantajlarına maddi katkısını dezavantajlarına ise psikolojik yorgunluk ve yetersizliği dâhil etmişlerdir. Araştırmada katılımcılardan bazıları lisansüstü öğrenim sürecinde karşılaştıkları sorunlarla ilişkili olarak ders dönemi içerisinde görecekleri dersleri seçme özgürlüğünün kendi ellerinde olmadığını ve dersi veren hocaların lisansüstü öğrenciler tarafından objektif olarak seçilmemesi nedeniyle derslerin etkililiğinin düştüğünü belirtmişlerdir. Araştırma sonuçları alanyazınla ilişkili bir biçimde tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.

Keywords
Lisansüstü öğrenim, öğretmen, deneyim, nitel araştırma, fenomenoloji.
Kaynakça