INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CRITICAL THINKING TENDENCIES AND ACADEMIC SELF-EFFICACIES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

Abstract

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve akademik özyeterlilikleri arasındaki ilişkiyi çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Çalışmada nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Afyonkarahisar il merkezinde resmî ortaöğretim okullarında 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören ve basit seçkisiz örnekleme yoluyla seçilen 678 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Ertaş Kılıç ve Şen (2014) tarafından geliştirilen “Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği” ve Ekici (2012) tarafından geliştirilen “Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ortaokul öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin sınıf düzeyi; akademik özyeterliliklerinin ise hem cinsiyet hem de sınıf düzeyi açısından anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca ortaokul öğrencilerinin sınıf düzeyi, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu ve aile gelir düzeyi değişkenlerinin bu iki olgu arasındaki ilişkiyi anlamlı biçimde etkilediği belirlenmiştir.

Keywords
Eleştirel düşünme eğilimi, akademik özyeterlilik, ortaokul öğrencileri.
Kaynakça