THE RESPONSIBILITIES OF TEACHING TURKISH IN CREATING DEMOCRATIC CULTURAL CONSCIOUSNESS

Abstract

Bu araştırmanın amacı, demokratik kültür bilincinin oluşturulmasında Türkçe öğretiminin sorumluluklarını ortaya çıkarmaktır. Türkçe öğretiminin amacı anlama ve anlatma becerileri gelişmiş, düşünen ve duyarlı bireyler yetiştirmek olduğuna göre bu amacın demokratik kültürle ilişkisinin kurulması gereklidir. Bu bakımdan, Türkçe öğretimi sürecinde demokratik bir sınıf ortamının oluşturulması, güzel sanatların olanaklarından yararlanılması, yarışma yerine işbirliği ve paylaşıma önem verilmesi, okuma kültürü süreciyle demokratik kültür bilincinin oluşturulması, çok uyaranlı bir öğretim anlayışının yeğlenmesi, çocuk gerçekliğinin öncelenmesi, açık toplum yapısının yansıtılması, demokratik tutum ve davranışları ortaya çıkartan yöntem ve tekniklerin kullanılması, baskı ve otoritenin bir problem çözme aracı olarak kullanılmaması, Türkçe öğretmeninin demokratik tutum ve davranışları içselleştirmesi, anlama ve anlatma becerilerinin etkili bir biçimde kullanılmasının öğretilmesi, demokratik kültür bilincinin oluşturulmasında Türkçe öğretiminin başat sorumlulukları arasındadır. Demokrasi kültürünün bir gereği olarak öğretmen ve öğrencilerin belirtilen bütün bu değişkenlere yönelik farkındalık, bilinç ve duyarlık geliştirmesi, Türkçe öğretimi sürecinin demokratik bir yapıya kavuşmasına olanak tanıyabilir.

Keywords
Demokratik kültür bilinci, Türkçe öğretimi, sorumluluk.
Kaynakça