THE TURKISH COURSE CURRICULUM IN TERMS OF VOCABULARY ENRICHMENT

Abstract

Araştırmada, uygulamada olan Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın söz varlığını zenginleştirme açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşabilmek için Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın özel amaç, yaklaşım, öğrenme öğretme sürecine dair açıklamaları ve kazanımları incelenmiştir. Araştırma nitel yaklaşıma uygun olarak yürütülmüştür. Çalışmanın veri kaynağını, 2019 yılında güncellenen Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) oluşturmaktadır. Veriler doküman incelemesi tekniği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, betimsel ve içerik analizi bir arada kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın söz varlığını zenginleştirmeye dair özel bir amaca sahip olduğu, programın temel yaklaşımının söz varlığı öğretiminde öğrenci merkezli ve aktif katılımlı bir süreci gerektirdiği tespit edilmiştir. Tüm öğrenme alanlarında söz varlığını zenginleştirmeye yönelik kazanımların yer aldığı, ancak ilişkili kazanımların daha çok okuma ve yazma öğrenme alanlarında yoğunlaştığı görülmüştür. Bunun yanında ilkokuldan ortaokul sonuna kadar devamlılık gösteren kazanımların bulunması da ulaşılan önemli sonuçlardandır.

Keywords
Türkçe dersi, öğretim, program, söz varlığını zenginleştirme.
Kaynakça