THE VIEWS OF TURKISH TEACHERS ABOUT APPLICABILITY OF LISTENING STRATEGIES

Abstract

Dinleme sürecindeki hedeflerimize ulaşmak için gösterdiğimiz becerilere dinleme stratejileri denir. Bu çalışmada alan yazında belirlenen dinleme stratejilerinin uygulanabilirliğine dair Türkçe öğretmenlerinin görüşleri belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Bitlis il merkezindeki devlet okullarında aktif olarak çalışan 3’ü kadın, 8’i erkek olmak üzere 11 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma, nitel türde fenomenolojik desende oluşturulmuş; 2’si üstbilişsel, 7’si bilişsel strateji, 1 soru ise dinleme stratejilerinin uygulanabilirliğini artırma ile ilgili olup yarı yapılandırılmış 10 maddelik görüşme kılavuzu üzerinden Türkçe öğretmenlerinin görüşleri alınmıştır. Toplanan veriler, betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuş, elde edilen bulguların frekansları çıkarılmıştır. Kodlayıcı güvenirliğini sağlamak adına iki ayrı araştırmacı tarafından kodlanan veriler arasındaki uyum yüzdesi %86’dır. Elde edilen sonuçlara göre dinleme stratejilerinin kullanımını güçlendiren ya da zayıflatan beş temel başlık belirlenmiştir: öğretmen, dinleme materyali, öğrenci, ortam ve konuşmacı.

Keywords
Ana dili eğitimi, anlama, dinleme, strateji, sözlü dil.
Kaynakça