DETERMINING THE MULTI-DIMENSIONAL 21st CENTURY SKILLS OF PRE-SERVICE TURKISH TEACHER

Abstract

21. yüzyılda teknolojinin gelişimiyle beraber bireylerin sahip olması gereken 21. yüzyıl becerileri de değişmiştir. Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının çok boyutlu 21. yüzyıl beceri düzeylerini belirlemektir. Araştırmada karma araştırma desenlerinden karma çeşitleme deseni kullanılmıştır. Araştırmanın nicel örneklem grubunda bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 237 öğretmen adayı; nitel çalışma grubunda ise 15 Türkçe öğretmeni adayı yer almaktadır. Araştırmada Çevik ve Şentürk (2019) tarafından geçerliği ve güvenirliği yapılmış “Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri” ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen nicel veriler SPSS25 paket programı yoluyla analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen verileri analiz etmek için betimsel istatistik analizleri, t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verilerini analiz etmek amacıyla içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada, elde edilen verilerden hareketle Türkçe öğretmen adaylarının yenilikleri takip ettiği; okudukları bilgilerin doğruluğuna hemen inanmadıkları, eleştiriye açık oldukları, kendileri gibi düşünmeyen insanlara saygı duydukları ve karşılarına çıkan sorunlarla mücadele ettikleri; zamanı iyi kullandıkları, çalışmalarını rahatça sundukları, gelecekte çıkabilecek sorunları düşündükleri ve buna yönelik araştırmalar yaptıkları; kişisel gelişimlerine ve kariyerleriyle ilgili fırsatları değerlendirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
21. yüzyıl becerileri, öğretmen adayları, beceri, karma araştırma.
Kaynakça