TURKISH TEACHING STUDENTS’ OPINIONS ABOUT THE COURSE OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN EDUCATION

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenliği 2. sınıf öğrencilerinin Eğitimde Program Dışı Etkinlikler (EPDE) dersine yönelik görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yönteminin tercih edildiği bu araştırmada, durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırma, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören 58 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada; veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin çoğunluğunun EPDE dersine başlamadan önce bu ders hakkında fikir sahibi olmadığı belirlenmiştir. EPDE dersi öğrencilere “Bilişsel”, “Duyuşsal”, “Devinişsel” ve “Sosyal” alanda katkı sağlamıştır. Öğrenciler bu derste etkinlik hazırlarken; resmî kurumlardan ve birçok kişiden destek almıştır. Öğrenciler derste; etkinlik ile ilgili, kişisel, grup içi, materyallerle ilgili, resmî prosedürle ilgili, zamanla ilgili, mekânla ilgili ve teknik konularda sorun yaşamış, bu sorunlarla ilgili çözüm önerilerinde bulunmuştur. Öğrenciler EPDE dersinin materyal ve eğitim teknolojisi kullanımı becerilerine etkisi olduğunu, meslek hayatlarında bu dersin katkı sağlayacağını düşündüklerini belirtmişlerdir.

Keywords
Program dışı etkinlikler, Türkçe öğretmenliği, öğretmen adayı.
Kaynakça