DEAR SHAMELESS DEATH IN THE CONTEXT OF GENDER

Abstract

Edebî eserler toplumsal cinsiyet rollerinin yansıtılması, pekiştirilmesi ve sorgulanması bağlamında belirleyici kültürel yapılardan biridir. Bu bakımdan edebî bir eser olan romanlarda, toplumdaki cinsiyet rollerinin temsillerinin nasıl ele alındığı oldukça önemlidir. Çalışmada, Latife Tekin’in Sevgili Arsız Ölüm romanında yer alan karakterlerin, toplumsal cinsiyet rolleri açısından incelenmesini amaçlandı. Bir nitel araştırma yöntemi olarak içerik analizi yapıldı. Eserde dönemin koşulları, aile yapısının kadına ve erkeğe ne gibi rolleri yüklediği, toplumsal cinsiyet rollerinin kadın, erkek üzerinde nasıl baskı oluşturduğu yansıtılmaya çalışıldı. Çalışmanın problemi, Sevgili Arsız Ölüm romanında feminal fark ediş sürecini aşamayan toplumsal oluşumların kadını tinsel ve bedensel yıkıma uğratışının kurgusal mekâna yansıması; anne, çalışan kadın, cinsel sapkınlık, kız çocuğunun eğitimi, evlilik olmak üzere beş başlık altında sorgulanması üzerine kurgulandı. Toplumsal cinsiyet bağlamında toplum tarafından dayatılan kadınlık, erkeklik rollerinin belli kalıplaşmış ritüeller içerisine hapsedildiği, onlara aykırı davranışların ise çeşitli yaptırımlarla (dışlanma, alaya alma vb.) kötülendiği; kadının nasıl nesneleştirdiği, bağımlı ve pasif hale getirdiğinin izleri sunuldu.

Keywords
Toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, cinsiyet kimliği, cinsel önyargılar, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı.
Kaynakça